KKV selvittää tarkemmin Univetin ja Animagin yrityskaupan kilpailuvaikutuksia

Kil­pai­lu- ja kuluttaja­vi­ras­to (KKV) aloit­taa jat­ko­kä­sit­te­lyn yri­tys­kau­pas­sa, jos­sa pääomasijoittaja EQT hankkii yksinomaisen määräysvallan eläinlääkäriasemaketju Animagi Oy:ssä.

EQT omistaa jo ennestään eläinlääkäripalveluja tarjoavan Univet Oy:n, jolla onSuomessa 18 toimipistettä suurimpien kaupunkien läheisyydessä. Animagi Oy:llä on puolestaan 38 toimipistettä, jotka sijaitsevat pääasiassa Etelä-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla.

Jatkokäsittelyssä tutkitaan, estääkö käsiteltävänä oleva yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomessa. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä kaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kilpailulain mukaan kestää enintään kolme kuukautta.

KKV:n 13.2.2015 an­ta­maan pää­tök­seen si­säl­tyy lu­kui­sia os­a­puol­ten lii­ke­sa­lai­suuk­sia ja pää­tös voi­daan jul­kais­ta vas­ta sen jäl­keen, kun lii­ke­sa­lai­suu­det on pois­tet­tu. Jul­ki­nen ver­sio pää­tök­ses­tä jul­kais­taan vi­ras­ton verk­ko­si­vuil­la he­ti kun se on val­mis­tu­nut.

Hyväksytty yrityskauppa – julkinen versio päätöksestä 20.4.2015