KKV: Vapaaehtoisista sairauskuluvakuutuksista vaikea valita sopivin vaihtoehto

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on selvittänyt aikuisten vapaaehtoisten sairauskuluvakuutusten merkitystä suomalaiselle terveydenhuoltojärjestelmälle. Selvityksen perusteella vakuutusten välillä on suuria eroja ja eri vakuutusten vertailu on kuluttajille hankalaa. Sairauskuluvakuutuksiin liittyy usein myös rajoituksia, jotka voivat kaventaa kuluttajien valinnanvapautta ja jarruttaa kilpailua.

Lähes 1,2 miljoonalla suomalaisella on vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus. Vakuutusten yleisyydestä huolimatta ne eivät juuri ole olleet esillä kansalaisten tarvitsemien terveydenhuoltopalvelujen järjestämisestä käydyissä keskusteluissa. KKV on nyt laatinut tilannekatsauksen vapaaehtoisista sairauskuluvakuutuksista ja kartoittanut, millaisia heikkouksia, vahvuuksia ja haasteita vakuutuksiin liittyy.

Vertailun tueksi tarvitaan puolueetonta tietoa

KKV:n selvitys osoittaa, että vakuutusten välillä on isojakin eroja siinä, mitä ne korvaavat ja eivät korvaa. Vakuutusyhtiöillä on lakiin perustuva velvollisuus kertoa vakuutuksista olennaiset tiedot, mutta vakuutusten vertailu näiden tietojen perusteella on hankalaa. Vakuutusehdot on usein kirjoitettu niin moniselitteisesti, että kuluttaja ei ymmärrä niiden sisältöä tai tulkitsee ne eri tavalla kuin vakuutusyhtiö. Vakuutusehtojen ja vakuutusten korvaamisperiaatteiden ymmärrettävyyttä parantaisi se, jos vakuutusyhtiöt kertoisivat avoimesti havainnollisia esimerkkitapauksia korvattavista ja ei-korvattavista vahinkotapahtumista.

Vakuutusten vertailua vaikeuttaa myös se, että vakuutuksen ottaja ei voi etukäteen olla varma oman terveydentilansa kehittymisestä ja tulevaisuudessa tarvittavista tutkimuksista ja hoidoista. Vakuutusta harkitseva kuluttaja tarvitsisikin puolueetonta tietoa siitä, minkälainen vakuutus on hänen tilanteessaan kustannuksiltaan ja korvausehdoiltaan paras. Tällaista asiantuntijatietoa voisi tarjota esimerkiksi sairauskuluvakuutuksiin erikoistunut vakuutusmeklari, joka auttaisi sopivan sairauskuluvakuutuksen valinnassa.

Vaikutuksia myös valinnanvapauteen ja kilpailulle

Sairauskuluvakuutuksen saaminen edellyttää usein sitä, että henkilöllä on samasta vakuutusyhtiöstä myös koti- tai tapaturmavakuutus. Vakuutettujen on myös yleensä hankittava tarvitsemansa tutkimukset ja hoidot vakuutusyhtiön osoittamilta yrityksiltä.

KKV:n selvitys tuo esiin, että näillä kytköksillä on haitallisia vaikutuksia paitsi kuluttajille, myös laajemmin koko yhteiskunnalle. Ne jarruttavat kuluttajien intoa vaihtaa vakuutusyhtiötä, kaventavat heidän mahdollisuuksiaan hankkia oman henkilökohtaisen tilanteensa kannalta paras vakuutus ja vaikuttavat kielteisesti myös vakuutusyhtiöiden välisiin kilpailuolosuhteisiin.

Ikääntyville omia vakuutustuotteita

Sairauskuluvakuutuksen saaminen riippuu vakuutuksenottajan iästä ja sairauksista. Kun ikääntyvien määrä lisääntyy, entistä suurempi osa kansalaisista jää sairauskuluvakuutusten ulkopuolelle.

KKV:n selvityksessä ehdotetaan, että vakuutusyhtiöt ottaisivat ikääntyvien tarpeet huomioon kehittämällä heille sopivia vakuutuksia. Osa vakuutusyhtiöistä on jo reagoinut tilanteeseen ottamalla tuotevalikoimaansa perinteisiä sairauskuluvakuutuksia suppeampia terveysvakuutuksia, joihin ikä ja terveyshistoria eivät vaikuta.

KKV:n selvitys Aikuisten vapaaehtoiset sairauskuluvakuutukset suomalaisilla terveysmarkkinoilla

Lisätietoja: erikoistutkija Helena Tuorila, p. 029 505 3653