KKV: Svårt att hitta det lämpligaste alternativet bland frivilliga sjukvårdsförsäkringar

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har utrett vilken betydelse de frivilliga sjukvårdsförsäkringarna för vuxna har för Finlands hälsovårdssystem. Utredningen visar att det finns stora skillnader mellan de olika försäkringarna och att det är krångligt för konsumenten att jämföra dem. Sjukvårdsförsäkringarna har ofta även begränsningar, som kan begränsa konsumentens valfrihet och hämma konkurrensen.

Nära 1,2 miljoner finländare har en frivillig sjukvårdsförsäkring. Trots att dessa försäkringar är så vanliga har de knappt alls tagits upp i diskussionerna om ordnande av de hälsovårdstjänster som medborgarna behöver. KKV har nu sammanställt en lägesrapport över de frivilliga sjukvårdsförsäkringarna och kartlagt svagheter, styrkor och utmaningar i anslutning till dem.

Jämförelser behöver stöd av opartisk information

KKV:s utredning visar att det finns till och med stora skillnader mellan försäkringarna i fråga om vad de ersätter och inte ersätter. Försäkringsbolagen är enligt lagen skyldiga att redogöra för den väsentliga informationen om en försäkring, men att jämföra försäkringarna utifrån dessa uppgifter är inte lätt. Försäkringsvillkoren är ofta så svårtolkade att konsumenten inte förstår deras innebörd eller så tolkar hen dem på ett annat sätt än försäkringsbolaget. Begripligheten i försäkringsvillkoren och försäkringarnas ersättningsprinciper skulle förbättras om försäkringsbolagen öppet skulle ge åskådliga exempel på skadefall som ersätts och på sådana som inte ersätts.

Jämförelserna av försäkringar försvåras också av att försäkringstagaren inte kan vara säker på hur hens hälsotillstånd utvecklas och vilka undersökningar och typer av vård hen kommer att behöva i framtiden. Den konsument som överväger att teckna en försäkring skulle alltså behöva opartisk information om vilken försäkring som kostnadsmässigt och i fråga om ersättningsvillkor är bäst i hens situation. Denna typ av expertinformation skulle till exempel en försäkringsmäklare specialiserad på sjukvårdsförsäkringar kunna erbjuda.

Inverkningar även på valfriheten och konkurrensen

Tecknande av en sjukvårdsförsäkring förutsätter ofta att personen även har en hem- eller olycksfallsförsäkring i samma försäkringsbolag. Försäkringstagaren ska i regel också skaffa de undersökningar och den vård som behövs hos de företag som försäkringsbolaget anvisar.

KKV:s utredning visar att dessa kopplingar har skadliga effekter inte bara på konsumenterna, utan i vidare bemärkelse på hela samhället. De hämmar konsumenternas iver att byta försäkringsbolag, minskar deras möjligheter att skaffa den bästa försäkringen i en given situation och inverkar negativt även på konkurrensförhållandena mellan försäkringsbolagen.

Egna försäkringsprodukter för äldre

Möjligheterna att teckna en sjukvårdsförsäkring beror på försäkringstagarens ålder och sjukdomar. När antalet äldre ökar, ställs en allt större del av medborgarna utanför sjukvårdsförsäkringarnas skydd.

KKV föreslår i sin utredning att försäkringsbolagen tar de äldres behov i beaktande genom att utveckla försäkringar som lämpar sig för dem. Vissa försäkringsbolag har redan reagerat genom att i sitt produkturval ta med hälsoförsäkringar som är mera begränsade än traditionella sjukvårdsförsäkringar och som inte påverkas av ålder och sjukdomshistoria.

KKV:s utredning Aikuisten vapaaehtoiset sairauskuluvakuutukset suomalaisilla terveysmarkkinoilla (på finska)

Mer information: specialforskare Helena Tuorila, tfn 029 505 3653