KKV: Vapaaehtoistoiminnan esteet pitkälti kuvitteellisia, mutta parannettavaakin löytyy

2.12.2014 (päivitetty 27.2.2018)

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) julkaisi tänään Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran rahoituksella laatimansa selvityksen vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä. Toiminnalle on selvityksen perusteella jo nyt olemassa hyvät lähtökohdat, mutta kehitettävää löytyy silti edelleen. Selvityksessä suositellaan muun muassa yhtenäisen toimintamallin sekä vapaaehtoistoiminnan pelisääntöjä käsittelevän oppaan luomista sekä verolainsäädännön selkiyttämistä. Vapaaehtoistoiminnan merkitys tulisi lisäksi tiedostaa ja tunnustaa nykyistä paremmin kaikilla sitä koskevilla hallinnonaloilla.

Ainakin osa yhteiskunnallisessa keskustelussa esillä olleista vapaaehtoistoiminnan esteistä on selvityksen perusteella ollut kuvitteellisia. Vapaaehtoistoiminta ei esimerkiksi luo esteitä markkinoiden toimivuudelle. – Tilanne on oikeastaan päinvastainen. Vapaaehtoistoiminta on tärkeä hyvinvoinnin lähde ja luonnollinen osa hyvin toimivaa taloutta, toteaa KKV:n pääjohtaja Juhani Jokinen. – Päättäjien ja viranomaisten tehtävänä on varmistaa se, etteivät sääntely-ympäristö ja muut institutionaaliset tekijät muodosta sille esteitä.

Selvitystä varten tehdyissä haastatteluissa nousi epäkohtana esiin erityisesti verolainsäädäntö, jota pidettiin tulkinnanvaraisena ja epävarmuutta luovana. Haastatteluissa toivottiin lisäksi kiinteämpää yhteistyötä kuntien ja vapaaehtoistoimintaa organisoivien tahojen välille. Ainakin aloittelevat ja pienemmät vapaaehtoistoiminnan organisoijat näyttäisivät kaipaavan avukseen selkeää toimintamallia ja opasta erilaisia tulkintatilanteita varten. Selvityksessä suositellaan myös, että vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja jo olemassa olevista hyvistä käytännöistä viestittäisiin eri yhteyksissä nykyistä aktiivisemmin.

Selvityshankkeen ohjausryhmään kuulunut Sitran vanhempi neuvonantaja Mirjami Laitinen pitää tärkeänä, että tuloverolainsäädäntöä selkeytettäisiin muun muassa vapaaehtoisille maksettavien matka- ja kulukorvausten osalta. Kulukorvausten määrittäminen nykyistä laajemmin verovapaiksi selkeyttäisi käytäntöjä ja edistäisi erityisesti pienituloisten osallistumista vapaaehtoistoimintaan.

Myös muiden kuin yleishyödyllisten yhteisöjen tulisi voida maksaa verovapaita kulukorvauksia, jotta vapaaehtoistoiminnalle tulisi lisää tilaa esimerkiksi yhteiskunnallisissa ja sosiaalisissa yrityksissä. Työttömyysturvalainsäädäntöä olisi lisäksi selkiytettävä niin, ettei työttömän osallistuminen vapaaehtoistoimintaan vaarantaisi hänen oikeuttaan työttömyyspäivärahaan.

–Vapaaehtoistoimintaa koskeva lainsäädäntö kannattaisi lisäksi koota yhteen ja keskittää se kuuluvaksi yhdelle ministeriölle. Tämä mahdollistaisi vapaaehtoistoiminnan pitkäjännitteisen kehittämisen yhteiskunnan kokonaisedun mukaisesti, toteaa ohjausryhmän puheenjohtajana toiminut Sitran johtava asiantuntija Tuomo Melin. Sitra julkaisee vuoden 2015 aikana oppaan vapaaehtoistoimijoiden avuksi ja selvittää muitakin keinoja vapaaehtoistoiminnan hyvien käytäntöjen jakamiseksi.

KKV:n selvitys julkistettiin tänään Tampereella järjestetyssä KKV:n, Sitran ja Tampereen kaupungin yhteisseminaarissa. Ovet auki vapaaehtoistoiminnalleseminaarissa käsiteltiin vapaaehtoistoiminnan roolia erityisesti ikäihmisten terveyden, turvallisuuden ja aktiivisuuden ylläpitämisessä.