KKV: Hindren för frivilligverksamhet är ofta fiktiva, men det finns även saker att förbättra

2.12.2014 (uppdatering 27.2.2018)

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) publicerade i dag sin utredning över möjligheter och hinder för frivilligverksamhet. Utredningen har finansierats av Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Enligt utredningen finns det redan nu goda utgångspunkter för frivilligverksamhet, men trots det fortfarande också frågor som behöver utvecklas. I utredningen rekommenderar man bland annat att en enhetlig verksamhetsmodell och en handbok om spelreglerna tas fram samt att skattelagstiftningen förtydligas. Betydelsen av frivilligverksamhet borde dessutom medvetandegöras och erkännas bättre än nu inom samtliga förvaltningsområden som berör frivilligverksamhet.

Utredningen visar att åtminstone vissa av de hinder för frivilligverksamhet som figurerat i samhällsdebatten har varit fiktiva. Frivilligverksamhet skapar till exempel inte hinder för marknadens funktion. – Läget är egentligen det motsatta. Frivilligverksamhet är en viktig källa till välfärd och en naturlig del av en välfungerande ekonomi, konstaterar KKV:s generaldirektör Juhani Jokinen. – Beslutsfattarnas och myndigheternas uppgift är att se till att regleringsmiljön och andra institutionella faktorer inte utgör hinder för frivilligverksamheten.

Vid intervjuer för utredningen kom i synnerhet skattelagstiftningen fram som ett missförhållande. Denna ansågs vara flertydig och skapa osäkerhet. I intervjuerna efterfrågades också ett fastare samarbete mellan kommunerna och de aktörer som organiserar frivilligverksamhet. Åtminstone nybörjare och mindre organisatörer av frivilligverksamhet ser ut att till sin hjälp behöva en tydlig verksamhetsmodell och anvisningar för olika situationer som lämnar rum för tolkning. I utredningen rekommenderas även en aktivare informering i olika sammanhang om möjligheterna för frivilligverksamhet och om redan befintlig god praxis.

Mirjami Laitinen,äldre rådgivarevid Sitra, anser att det är viktigt att inkomstskattelagstiftningen blir tydligare bland annat vad gäller betalning av rese- och kostnadsersättningar. Om kostnadsersättningarna i högre grad än nu gjordes skattefria skulle det förtydliga praxis och främja i synnerhet låginkomsttagares deltagande i frivilligverksamhet.

Även andra än allmännyttiga organisationer borde kunna betala skattefria kostnadsersättningar, så att frivilligverksamheten fick mera utrymme till exempel i samhälleliga och sociala företag. Lagstiftningen om arbetslöshetsskydd borde förtydligas så att en arbetslös persons deltagande i frivilligverksamhet inte skulle äventyra hens rätt till arbetslöshetsdagpenning.

– Lagstiftningen som gäller frivilligverksamhet borde dessutom sammanjämkas och koncentreras till ett ministerium. Detta skulle möjliggöra en långsiktig utveckling av frivilligverksamheten i enlighet med ett allmänt samhällsintresse, säger Tuomo Melin, ledande expert vid Sitra som varit ordförande för styrgruppen. Under 2015 publicerar Sitra en handbok till hjälp för frivilligaktörer och utreder även andra metoder för spridning av goda erfarenheter från frivilligverksamheten.

KKV:s utredning publicerades i dag under det gemensamma seminarium i Tammerfors som arrangerades av KKV, Sitra och Tammerfors stad. På seminariet Ovet auki vapaaehtoistoiminnalle (Släpp in frivilligverksamheten) behandlades frivilligverksamhetens roll särskilt när det gäller att upprätthålla hälsa, säkerhet och aktivitet hos äldre personer.

Ta del av KKV:s utredning (på finska)