KKV:lle esitetään toimivaltaa valvoa julkisten hankintojen lainmukaisuutta vuoden 2017 alusta

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) esitetään uuden hankintalain valvontatehtäviä. KKV valvoisi koko hankintalain noudattamista, mutta valvonnassa tulisi keskittyä erityisesti laittomien suorahankintojen valvontaan. Esitetyn valvontatehtävän perustamiseksi virastossa tullee vuoden 2016 aikana avoimeksi hankintalakiin liittyviä asiantuntijatehtäviä.

22.6.2016 annetun hankintalakia koskevan hallituksen esityksen (HE 108/2016 vp) mukaan KKV saisi tehtäväkseen uuden hankintalain valvontatehtävät vuoden 2017 alussa. KKV valvoisi kaikkien hankintalain säännösten noudattamista, mutta valvonnassa tulisi keskittyä ensisijaisesti laittomien suorahankintojen ja muiden suorahankintoihin rinnastuvien menettelyltään karkeasti virheellisten tai syrjivien hankintojen valvontaan. KKV:lle ehdotetaan myös mahdollisuutta antaa havaitsemiensa lainvastaisuuksien johdosta hankintayksiköille huomautuksia sekä laittomissa suorahankinnoissa mahdollisuutta kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpano tai esittää seuraamusten määräämistä markkinaoikeudessa.

Kaikilla olisi oikeus saattaa havaitsemansa lainvastaisuus tai ongelma KKV:n tietoon. Virasto voisi myös omasta aloitteestaan tutkia ja selvittää lainvastaisuuksia. Virasto raportoisi toiminnastaan ja valvontatoiminnan tuloksista avoimesti hankintadirektiivien edellyttämällä tavalla.

KKV tullee saamaan uusiin valvontatehtäviin vuoden 2017 talousarviossa määrärahoja toiminnon organisoimiseksi ja asiantuntijoiden palkkaamiseksi. Jos määräraha myönnetään, virastossa aukeaisi siten syksyn 2016 aikana valvontatoiminnon vetäjän ja tapauskäsittelijöiden tehtäviä.  Tehtävistä kiinnostuneet voivat ottaa jo nyt yhteyttä apulaisjohtaja Arttu Juutiin (p. 029 505 3614).

KKV kuulee syksyn 2016 aikana sidosryhmien näkemyksiä KKV:lle esitetyistä hankintojen valvontaan liittyvistä tehtävistä, toimivallasta ja toiminnan painopisteistä. KKV sopii sidosryhmäkuulemisen aikataulusta, toteuttamistavasta ja sisällöstä myöhemmin erikseen.

Lisätietoja:

Pääjohtaja Juhani Jokinen, p. 029 505 3389
Apulaisjohtaja Arttu Juuti, p. 029 505 3614
etunimi.sukunimi@kkv.fi