KKV föreslås få befogenhet att övervaka lagligheten i offentliga upphandlingar från början av 2017

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) föreslås få övervakningsuppgifter gällande den nya upphandlingslagen. Enligt förslaget ska KKV övervaka efterlevnaden av hela upphandlingslagen, men tillsynen ska särskilt fokusera på olaglig direktupphandling. Under 2016 torde sakkunniguppgifter i anslutning till upphandlingslagen lediganslås för att inrätta den föreslagna tillsynsuppgiften i ämbetsverket.

Enligt regeringens proposition (RP 108/2016 rd) av den 22 juni 2016 gällande upphandlingslagen ska KKV tilldelas uppgiften att utöva tillsyn över den nya upphandlingslagen från början av 2017. Enligt förslaget ska KKV övervaka efterlevnaden av alla bestämmelser i upphandlingslagen, men tillsynen ska främst fokusera på olaglig direktupphandling och på andra med direktupphandling jämställbara upphandlingar där förfarandet är gravt felaktigt eller diskriminerande. Det föreslås också att KKV ska ha möjlighet att ge upphandlande enheter anmärkningar med anledning av de lagstridigheter som det lagt märke till och vid olaglig direktupphandling kunna förbjuda att ett upphandlingsbeslut verkställs eller göra en framställning om bestämmande av påföljder i marknadsdomstolen.

Var och en som upptäcker lagstridigheter eller problem ska ha rätt att meddela detta till KKV. Verket ska också på eget initiativ kunna undersöka och utreda lagstridigheter. Verket ska öppet rapportera om sin verksamhet och om tillsynsverksamhetens resultat på det sätt som upphandlingsdirektiven förutsätter.

KKV torde få anslag för de nya övervakningsuppgifterna i 2017 års budget för att organisera verksamheten och anställa sakkunniga. Om anslagen beviljas kommer en tjänst som ledare för tillsynsfunktionen och handläggartjänster att lediganslås under hösten 2016.  De som är intresserade av tjänsterna kan redan nu kontakta biträdande direktör Arttu Juuti (tfn 029 505 3614).

KKV kommer under hösten 2016 att höra intressentgruppernas synpunkter på de uppgifter, befogenheter och verksamhetsprioriteringar som föreslagits för KKV i anslutning till övervakningen av upphandlingar. KKV kommer senare överens om tidsplanen för, genomförandet av och innehållet i hörandet av intressentgrupperna.

Mer information:

Generaldirektör Juhani Jokinen, tfn 029 505 3389
Biträdande direktör Arttu Juuti, tfn 029 505 3614
fornamn.efternamn@kkv.fi