KKV:lle uusia kilpailuoikeuden EU-tehtäviä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on saanut 24.11.2023 voimaantulleella lainmuutoksella uusia tehtäviä, jotka liittyvät EU-asetukseen kilpailulle haitallisten ulkomaisten tukien valvomiseksi. 

Kilpailulle haitallisten ulkomaisten tukien valvontaa koskevaa asetusta (Foreign Subsidies Regulation, FSR-asetus) soveltaa yksinomaisesti EU:n komissio. Sitä  avustavat kussakin jäsenmaassa erikseen nimetyt viranomaiset. Suomessa näistä tehtävistä vastaa KKV.

KKV toimii kansallisena yhteyspisteenä (contact point) komission ja kansallisten viranomaisten välisessä tiedonkulussa. Tätä tehtävää varten KKV:llä on jatkossa oikeus saada FSR-asetuksen mukaista tietoa toisilta kansallisilta viranomaisilta ja hankintayksiköiltä salassapitosäännösten estämättä. KKV:llä on myös toimivalta tehdä FSR-asetuksen mukainen tarkastus komission pyynnöstä Suomessa tai avustaa komissiota sen Suomessa tekemässä tarkastuksessa. Uudet tehtävät perustuvat muutoksiin Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annettuun lakiin.

EU-asetuksen tavoitteena on mahdollistaa tehokkaampi puuttuminen sellaisiin kolmansien valtioiden myöntämiin tukiin, jotka vääristävät kilpailua ja vaarantavat yritysten tasapuoliset toimintaedellytykset EU:n sisämarkkinoilla. EU-asetus kattaa muun muassa keskittymät ja julkiset hankintamenettelyt, ja se antaa komissiolle laajat tutkinta- ja tiedonsaantivaltuudet.

Rainer LIndberg

Johtaja, yksikön päällikkö