KKV får nya EU-uppgifter inom konkurrensrätten

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har genom en lagändring som trädde i kraft den 24 november 2023 fått nya uppgifter i anslutning till EU-förordningen om övervakning av utländska subventioner som är skadliga för konkurrensen.

Enbart EU-kommissionen tillämpar förordningen om övervakning av utländska subventioner som är skadliga för konkurrensen (Foreign Subsidies Regulation, FSR-förordningen). Kommissionen biträds av särskilt utsedda myndigheter i varje medlemsland. I Finland ansvarar KKV för dessa uppgifter.

KKV fungerar som nationell kontaktpunkt (contact point) för informationsutbytet mellan kommissionen och de nationella myndigheterna. För denna uppgift har KKV i fortsättningen rätt att få information enligt FSR-förordningen av andra nationella myndigheter och upphandlande enheter trots sekretessbestämmelserna. KKV har också behörighet att på begäran av kommissionen utföra en inspektion enligt FSR-förordningen i Finland eller att bistå kommissionen vid en inspektion som görs i Finland. De nya uppgifterna grundar sig på ändringar i lagen om Konkurrens- och konsumentverket.

Syftet med EU-förordningen är att möjliggöra ett effektivare ingripande i sådana subventioner från tredjeländer som snedvrider konkurrensen och äventyrar företagens jämlika verksamhetsförutsättningar på EU:s inre marknad. EU-förordningen omfattar bland annat koncentrationer och offentliga upphandlingsförfaranden och ger kommissionen omfattande befogenheter att undersöka och ta del av information.

Rainer LIndberg

Direktör, enhetschef