KKV:n hanke viranomaiskäytäntöjen yhtenäistämiseksi sai merkittävän kansainvälisen tunnustuksen

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) hanke viranomaiskäytäntöjen yhtenäistämiseksi on saanut kunniamaininnan Maailmanpankin ja kilpailualan kansainvälisen järjestön ICN:n (International Competition Network) järjestämässä kilpailussa. Kilpailun tavoitteena oli nostaa esiin sellaisia vuonna 2014 toteutettuja kilpailun edistämisen hankkeita, joiden avulla on kyetty helpottamaan yrittäjien markkinoille pääsyä, edistämään taloudellista kasvua ja vähentämään eriarvoisuutta. KKV:n hanke sai kiitosta erityisesti projektin järjestelmällisestä läpiviennistä, käytännön ongelmien analysoinnista ja korjaavien suositusten tekemisestä. Tunnustus julkistettiin vappuna Sydneyssä. Kilpailuun osallistui 31 hanketta eri maista.

KKV:n hankkeessa ja siihen liittyneessä selvitysraportissa nostettiin esiin epäyhtenäisiä tulkintakäytäntöjä erityisesti rakentamisessa ja kaavoituksessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä ravintola- ja taksialoilla. Vastaavia ongelmia todettiin olevan myös päivittäistavarakaupassa ja energia-alalla. Selvitys keskittyi aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten toimintaan, mutta se sisälsi esimerkkejä myös kunnallisen rakennusvalvonnan ja Valviran käytännöistä.

Hankkeessa haastatellut yritykset pitivät erityisen sietämättömänä sitä, että viranomaiset valittavat toisen viranomaisen päätöksistä, vaikka yksikään muu taho, kuten kilpailijat tai kuluttajat, eivät olisi valittaneet päätöksestä. Epävarmuus säännösten tulkinnasta ei kannusta yrityksiä investointeihin, yrittämiseen eikä uuden luomiseen. Valitusprosessit ovat lisäksi pitkiä, viivästyttävät investointeja ja saattavat johtaa jopa hankkeiden peruuntumisiin.

KKV:n raportti aiheesta julkaistiin huhtikuussa 2014. Eri ministeriöt ja viranomaiset ovat sen jälkeen käynnistäneet useita omia hankkeitaan viranomaiskäytäntöjen yhtenäistämiseksi.

Hankkeessa esiin nostetut epäkohdat

Keskeisin hankkeessa esiin nostettu epäkohta liittyi siihen, millaisin keinoin yritys voi menestyä markkinoilla. Lähtökohtaisesti menestyjiä tulisi olla niiden, joiden tuotteet tai palvelut ovat hintansa, laatunsa ja saatavuutensa puolesta sellaisia, joita asiakkaat ja kuluttajat haluavat ostaa. Runsas ja monimutkainen sääntely ja sen epäyhtenäinen soveltaminen voivat kuitenkin johtaa siihen, että markkinoilla menestyvätkin ne yritykset, joilla on parhaat edellytykset hallita säännösten vaihteleva tulkinta ja yhteistyö viranomaisten kanssa.

Toinen keskeinen epäkohta liittyi investointipäätöksiin, joita tehtäessä on oleellista kyetä ainakin kohtuullisella tarkkuudella arvioimaan tulevat tuotto-odotukset. Mahdollisuus ennakoida tulevia tuloja ja menoja voi vaikeutua olennaisesti epäyhtenäisistä viranomaiskäytännöistä johtuen.

Kolmas ongelma liittyi yritysten tavoitteeseen karsia kustannuksia monistamalla liiketoimintamalliaan maan eri osissa. Epäyhtenäiset soveltamiskäytännöt voivat johtaa perusteettomaan kustannusten lisäykseen, jos malli hyväksytään joillain paikkakunnilla, mutta toisilla ei. Kustannusten lisäyksen maksavat kuluttajat.

Lue KKV:n tiedote 25.4.2014 ja Viranomaiskäytännön yhtenäisyys ja kilpailun edistäminen -selvitys (pdf, 67 sivua)