KKV:s projekt för att samordna myndighetspraxis fick ett betydande internationellt erkännande

Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) projekt för att samordna myndighetspraxis har fått ett hedersomnämnande i en tävling som ordnades av Världsbanken och det internationella nätverket för konkurrensfrågor ICN (International Competition Network). Syftet med tävlingen var att lyfta fram projekt från år 2014 som ordnats för att främja konkurrens och som hjälpt företagare att komma in på marknaden, främjat den ekonomiska tillväxten och minskat på ojämställdheten. KKV:s projekt prisades speciellt för att man genomfört det systematiskt, analyserat praktiska problem och gett korrigerande rekommendationer. Priset offentliggjordes på första maj i Sydney. I tävlingen deltog 31 projekt från olika länder.

I KKV:s projekt och den tillhörande utredningsrapporten lyfte man fram oenhetliga tolkningar speciellt i fråga om byggande och planläggning, social- och hälsovårdstjänster samt inom restaurang- och taxibranschen. Liknande problem konstaterades också finnas inom detaljhandeln och energibranschen. Utredningen koncentrerade sig på regionförvaltningsverkens och NTM-centralernas verksamhet, men innehöll också exempel från den kommunala byggnadsövervakningen och Valviras praxis.

Företagen som intervjuats för projektet ansåg det vara särskilt intolerabelt att myndigheter klagar över andra myndigheters beslut även om ingen annan aktör, till exempel konkurrenter eller konsumenter, skulle ha framfört klagomål. Osäkerheten i fråga om tolkningen av bestämmelser uppmuntrar inte företag till investeringar, företagande eller nyskapande. Överklagningsprocesserna är dessutom långdragna, bromsar upp investeringar och kan till och med leda till att projekt inställs.

Konkurrens- och konsumentverkets rapport om projektet publicerades i april 2014. Olika ministerier och myndigheter har efter detta startat flera egna projekt för att förenhetliga myndighetspraxis.

Centrala olägenheter

Projektet lyfte fram centrala olägenheter, bland annat i fråga om på vilket sätt företag kan ha framgång på marknaden. Utgångspunkten är att framgångsrika företag borde vara de som erbjuder produkter eller tjänster som kunder och konsumenter vill köpa utgående från kvalitet och tillgänglighet. Omfattande och komplicerad reglementering samt oenhetlig tillämpning kan dock leda till att de företag som klarar sig bäst på marknaden är de som har de bästa förutsättningarna att kontrollera de varierande tolkningarna av bestämmelser och det bästa samarbetet med myndigheter.

En annan central olägenhet hade att göra med investeringsbeslut, eftersom det är viktigt att kunna förutse avkastningsförväntningarna åtminstone med en rimlig exakthet. Företagens möjligheter att förutse kommande intäkter och utgifter kan försvåras väsentligt på grund av oenhetlig myndighetspraxis.

Ett tredje problem som lyftes fram anknyter till företagens mål att minska utgifterna genom att kopiera sin verksamhetsmodell på olika håll i landet. Oenhetlig tillämpning av bestämmelser kan leda till ogrundade kostnadsökningar ifall verksamhetsmodellen godkänns på vissa orter, men inte på andra. Tilläggskostnaderna betalas av konsumenterna.

Läs KKV:s meddelande 25.4.2014 och utredningen Viranomaiskäytännön yhtenäisyys ja kilpailun edistäminen (pdf, 67 sidor, på finska)