KKV:n selvitys: Kuljetusalan vakuutuksissa varaa tehostaa kilpailua

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) selvityksen perusteella kilpailu kuljetusalan yritysten tarvitsemissa vakuutuksissa voisi toimia paremmin. Yritykset eivät kilpailuta vakuutuksiaan kovin aktiivisesti. Ne eivät myöskään vaihda vakuutusyhtiötä helposti, vaikka kilpailuttamalla voisi saada merkittäviä kustannussäästöjä.

KKV on selvittänyt vakuutusalan markkinoiden toimintaan liittyviä ilmiöitä tarkastelemalla kuljetusalan yrittäjien kokemuksia vakuutuksista ja vakuuttamisesta.  Tavoitteena on ollut saada käsitys siitä, miten hyvin kilpailu toimii kuljetusalan yritysten tarvitsemissa lakisääteisissä ja vapaaehtoisissa vakuutuksissa. Kilpailun toimivuus on erityisen tärkeää vakuutusalan kaltaisella kansantaloudellisesti merkittävällä toimialalla, joka vaikuttaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiin.

Selvityksen aineisto kerättiin Taloustutkimus Oy:n toteuttamalla kirjekyselyllä, joka lähetettiin 4 000:een kuljetusalan yritykseen. Vastauksia tuli 377, joista analysoitavaksi hyväksyttiin 372 vastauslomaketta.

Yksi toimivan kilpailun edellytyksiä on asiakkaan mahdollisuus valita vapaasti haluamansa palveluntarjoaja. Vakuutusalalla valinnanmahdollisuuksia kaventaa usein se, että vakuutusyhtiöillä on taipumus myydä vakuutukset paketteina, jolloin asiakkaat keskittävät vakuutuksensa helposti yhteen yhtiöön. Kyselyyn vastanneista yrityksistäkin 83 prosenttia oli keskittänyt lakisääteiset liikenne- ja tapaturmavakuutukset sekä vapaaehtoiset ajoneuvovakuutukset samaan yhtiöön.

Paketointi saattaa jäykistää kilpailua, mutta asiakkaan näkökulmasta se voi olla myös hyödyllistä. Kyselyn vastaajat perustelivat vakuutusten keskittämistä hyvillä alennuksilla ja asioinnin helppoudella. ”Yhden luukun” -palvelu säästää heidän kokemustensa mukaan aikaa ja vaivaa.

Kilpailun toimivuuteen vaikuttaa myös se, kuinka helpoksi vakuutusyhtiöiden kilpailuttaminen ja palveluntarjoajan vaihtaminen koetaan. Selvityksen tulosten perusteella kuljetusyritykset eivät toistaiseksi ole täysimittaisesti hyödyntäneet kilpailuttamista. Vain yksi kolmasosaa kilpailutuksista käynnistyi yritysten aloitteesta. Suuri osa vastaajista piti kilpailuttamista vaikeana. Myös tarjousten ja hinnoittelun ymmärtämisessä oli ongelmia.

Kolme neljästä kyselyyn vastanneesta yrityksestä oli joskus kilpailuttanut vakuutuksensa, mutta vain 40 prosenttia vastaajista kilpailutti vakuutuksiaan vähintään kerran kolmessa vuodessa. Kilpailuttaminen ei myöskään välttämättä johtanut vakuutusyhtiön vaihtamiseen. Yli 70 prosenttia vastaajista ei tehnyt kilpailuttamisen jälkeen mitään muutoksia vakuutuksiinsa tai pysyi vanhassa vakuutusyhtiössä ja teki ainoastaan sisällöllisiä muutoksia. Vähän alle 40 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä ei ollut koskaan vaihtanut vakuutusyhtiötä.

Kilpailutuksella ja vakuutusyhtiön vaihtamisella tavoiteltiin säästöjä ja parempaa vakuutusturvaa. Vakuutusyhtiötä vaihtaneista yrityksistä lähes puolet arvioikin saaneensa vaihtamisen seurauksena vähintään 10 prosenttia säästöä vakuutusmaksuihinsa. Vakuutusyhtiön valintaan vaikuttivat kuitenkin myös muun muassa hyvä asiakaspalvelu ja halu keskittää vakuutukset. Kilpailuttamisintoa jarruttivatkin paitsi huoli vakuutuskustannusten noususta myös tutun asiakaspalvelijan menetys sekä vertailuun ja neuvotteluun menevä aika ja vaiva.

Selvitys ei tuonut esiin suoranaisia kilpailun esteitä. Koska tulokset kuitenkin antoivat viitteitä siitä, että markkinat voisivat toimia paremminkin, KKV jatkaa vakuutusmarkkinoiden seurantaa.

Vakuutusmarkkinoiden toimivuus – kuljetusalan yritysten kokemuksia vakuuttamisesta

Lisätietoja: erikoistutkija Mika Saastamoinen (tutkimuksen toteutus ja tulokset), p. 029 505 3652, kilpailuasiainneuvos Tom Björkroth (vakuutusalan markkinat ja niiden kilpailutilanne), p. 029 505 3350