KKV:s utredning: Försäkringarna inom transportbranschen har utrymme för större konkurrens

Utifrån Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) utredning kunde konkurrensen fungera bättre mellan de försäkringar av vilka transportbranschens företag har behov.  Företagen konkurrensutsätter inte alltför aktivt sina försäkringar. De byter inte heller lättvindigt försäkringsbolag, trots att det skulle vara möjligt att utvinna betydande kostnadsbesparingar genom konkurrensutsättning.

KKV har utrett olika fenomen inom försäkringsbranschens marknadsverksamhet genom att granska de erfarenheter transportbranschens företagare har av försäkringar och tecknande av försäkringar.  Syftet har varit att skaffa sig en uppfattning om hur väl konkurrensen fungerar i fråga om lagstagade och frivilliga försäkringar av vilka transportbranschens företag har behov. En fungerande konkurrens är särskilt viktig inom en bransch av så stor nationalekonomisk betydelse som försäkringsbranschen med beaktande av hur den påverkar små och medelstora företags verksamhetsförutsättningar.

Materialet för undersökningen inhämtades genom en enkät som utfördes av Taloustutkimus Oy och som sändes till 4000 företag inom transportbranschen. Antalet inkomna svar uppgick till 377 av vilka 372 svarsblanketter antogs för analys.

En av förutsättningarna för en fungerande konkurrens är kundens möjlighet att fritt välja tjänsteleverantör efter eget önskemål. Valmöjligheterna inom försäkringsbranschen begränsas ofta av att försäkringsbolagen har en benägenhet att saluföra försäkringarna i form av paket, varav följer att kunderna lätt kommer att koncentrera sina försäkringar till ett och samma bolag. Av de företag som hade besvarat enkäten hade faktiskt 83 procent koncentrerat sina lagstadgade trafik- och olycksfallsförsäkringar samt frivilliga fordonsförsäkringar till ett och samma bolag.

Paketeringen kan inskränka konkurrensen, men ur kundens synvinkel kan den även vara till nytta. De som besvarade enkäten motiverade koncentrationen av försäkringarna med förmånliga prisnedsättningar och behändig ärendehantering. All service på ett och samma ställe medför utifrån deras erfarenheter en besparing av tid och besvär.

En fungerande konkurrens påverkas likaså av hur lätt man upplever att det är att konkurrensutsätta försäkringsbolagen och att byta tjänsteleverantör. Resultaten av undersökningen ger vid handen att transportföretagen tills vidare inte har utnyttjat konkurrensutsättningen fullt ut. Endast en tredje del av konkurrensutsättningen påbörjades på initiativ av företagen. En stor del av svararna betraktade konkurrensutsättningen som komplicerad. Att förstå erbjudanden och prissättning beredde likaså svårigheter.

Tre av fyra företag som besvarade enkäten hade någon gång konkurrensutsatt sina försäkringar, men endast 40 procent av svararna konkurrensutsatte sina försäkringar minst en gång vart tredje år. Konkurrensutsättningen ledde inte heller nödvändigtvis till byte av försäkringsbolag. Drygt 70 procent av svararna gjorde efter konkurrensutsättningen inga som helst ändringar i sina försäkringar, eller förblev kunder hos sitt gamla försäkringsbolag och gjorde ändringar endast i försäkringarnas innehåll. Knappa 40 procent av de företag som besvarade enkäten hade aldrig bytt försäkringsbolag.

Genom konkurrensutsättning och byte av försäkringsbolag eftersträvades besparingar och bättre försäkringsskydd. Av de företag som hade bytt försäkringsbolag ansåg nästan hälften att de till följd av byte av bolag hade sparat minst 10 procent av kostnaderna för sina försäkringspremier. På valet av försäkringsbolag inverkade emellertid bland annat även god kundservice och önskan att koncentrera försäkringarna. Konkurrensutsättningsivern dämpades förutom av oron över stigande försäkringskostnader även av förlusten av en välkänd personlig kundbetjäning samt tidsspillan och besvär till följd av jämförelse och förhandlingar.

Undersökningen pekade inte på några direkta hinder för konkurrensen. Eftersom resultaten ändå tydde på att marknaden faktiskt kunde fungera bättre, fortsätter KKV att följa försäkringsmarknaden.

Försäkringsmarknadens funktion – erfarenheter hos företag inom transportbranschen av tecknande av försäkringar (på finska)

Mer information: specialforskare Mika Saastamoinen (undersökningens genomförande och resultat), tfn 029 505 3652, konkurrensrådet Tom Björkroth (försäkringsbranschens marknad och dess konkurrenssituation), tfn 029 505 3350