Kuluttaja-asiamiehelle käyttöön uusia valvontakeinoja

Kuluttaja-asiamies saa tänään käyttöönsä aiempaa laajemman keinorepertuaarin puuttua kuluttajansuojarikkomuksiin. Jatkossa kuluttaja-asiamies voi esimerkiksi hakea seuraamusmaksun määräämistä. Lisäksi kuluttaja-asiamies voi puuttua digitaalisessa ympäristössä julkaistuun kuluttajansuojasäännöksiä rikkovaan lainvastaiseen sisältöön muun muassa määräämällä ne poistettaviksi verkkosivuilta tai sosiaalisen median alustalta. Myös pääsyä tietylle verkkosivulle voidaan estää tai rajoittaa.

Kuluttaja-asiamiehen tehtävänä on turvata kuluttajien asemaa ja valvoa kuluttajansuojalain noudattamista. Heinäkuun 15. päivänä kuluttaja-asiamies saa käyttöönsä aiempaa järeämmät keinot puuttua kuluttajansuojan rikkeisiin, kun CPC-asetukseen (Consumer Protection Cooperation) liittyvät kansalliset säännökset tulevat voimaan.

Euroopan kuluttajansuojaviranomaisten yhteistyötä koskeva CPC-asetus tuli voimaan tammikuussa, ja asetuksen tarkoituksena on kattaa riittävän yhtenäinen kuluttajansuoja koko unionin alueella. CPC-asetus laajensi ja terävöitti eri jäsenmaiden viranomaisten mahdollisuutta keskinäiseen avunantoon valtioiden rajat ylittävissä kuluttajansuojan rikkomuksissa. Nyt kuluttaja-asiamies saa lisäksi käyttöönsä uusia kansallisia valvontakeinoja.

– Uudet valvontakeinot ovat tervetulleita, sillä kuluttaja-asiamiehen keinovalikoimaa on pidetty jo pitkään puutteellisena. Kuluttaja-asiamiehen toiminnan lähtökohta on edelleen neuvottelu elinkeinonharjoittajien kanssa. Vaikka valvontakeinot laajenevat, asiat hoidetaan jatkossakin ensisijaisesti neuvotteluteitse, johtaja Outi Haunio-Rudanko kertoo.

Liuta uusia seuraamuksia käyttöön

Tähän mennessä kuluttaja-asiamies on voinut määrätä itse kiellon tai hakea kieltoa markkinaoikeudelta. Nämä keinot säilyvät edelleen valikoimassa, mutta kuluttaja-asiamiehen itse määräämä kielto muuttuu. Keskeinen muutos aiempaan on se, että kielto pysyy voimassa, ellei elinkeinonharjoittaja vie asiaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ennen kielto on rauennut, jos elinkeinonharjoittaja on sitä vastustanut.

Aiemmin kuluttaja-asiamiehen keinovalikoimassa ei ole ollut suoraa taloudellista seuraamusta lain rikkomisesta. Uusi asetus antaa kuluttaja-asiamiehelle oikeuden esittää seuraamusmaksun määräämistä yritykselle, joka rikkoo tai laiminlyö tiettyjä kuluttajansuojasäännöksiä. Tätä kuluttaja-asiamies voi hakea markkinaoikeudelta silloin, kun yritys osoittaa selkeää piittaamattomuutta tai tekee toistuvia rikkeitä.

Lisäksi kuluttaja-asiamies voi puuttua kuluttajansuojasäännöksiä selkeästi rikkovaan digitaaliseen sisältöön muun muassa määräämällä se poistettavaksi verkkosivuilta tai sosiaalisen median alustalta. Myös pääsyä tietylle verkkosivulle voidaan estää tai rajoittaa. Samoin kuluttaja-asiamies voi määrätä, että kuluttajille annetaan varoitustekstejä verkkosivuilla. Verkkoon liittyvien uusien valvontakeinojen tavoitteena on puuttua huijausyrityksiin. Nämä keinot tulevat käyttöön tilanteissa, joissa kuluttajien yhteiselle edulle voisi aiheutua vakavaa vahinkoa.

Tutkintavaltuuksiin aiempaa laajempaa viranomaisyhteistyötä

Uuden asetuksen myötä myös kuluttaja-asiamiehen valvontatehtäviin liittyvät tutkintavaltuudet laajenevat. Vastaisuudessa kuluttaja-asiamiehellä on oikeus saada aiempaa enemmän tietoa muun muassa yritysten rahavirroista. Lisäksi kuluttaja-asiamies voi tehdä tarkastuksia elinkeinonharjoittajan toimitiloissa. Kuluttaja-asiamiehen on myös mahdollista tehdä koeostoja valvontatehtävässään.

Jatkossa kuluttaja-asiamiehen tiedonsaantioikeus kasvaa ja sitä myötä viranomaisyhteistyö tiivistyy, sillä uuden asetuksen myötä kuluttaja-asiamiehellä on oikeus saada muutakin kuin julkista tietoa toiselta viranomaiselta. Virka-apua voi saada esimerkiksi poliisilta.