Kuluttaja-asiamieheltä uusi linjaus rakennuttajille asunnonostajan turvaksi asetettavista vakuuksista

Rakennusliikkeille ja rakennuttajille suunnattuun linjaukseen on koottu tietoa vakuuksien asettamisvelvollisuudesta. Vakuus turvaa asunnonostajan asemaa tilanteissa, joissa rakennuttaja on maksukyvytön tai joutuu taloudellisiin vaikeuksiin.

Linjauksen tarkoituksena on varmistaa, että kaikki ne rakennusliikkeet ja rakennuttajat, jotka rakentamisvaiheen aikana tai sen jälkeen aikovat myydä uusia asuntoja kuluttajille, saavat ennen rakennustyön aloittamista riittävät tiedot ja ohjeet asuntokauppalaissa säädetyistä, asuntoyhteisön ja asunnon ostajien hyväksi asetettavista vakuuksista.

Lisäksi linjauksessa selvennetään kuluttaja-asiamiehen ja rakennusvalvonnan keskinäistä roolia suorituskyvyttömyysvakuuden valvonnassa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto huolehtii yhteistoiminnassa rakennusvalvontaviranomaisten kanssa siitä, että ohjeita pidetään asunnontuottajien saatavilla. Linjaus on samalla asuntokauppalain (AsKL) 7 luvun 6 §:ssä tarkoitettu ohje.

Valmisteltavasta linjauksesta pyydettiin keväällä 2016 kommentteja keskeisiltä sidosryhmiltä. Kommentteja hyödynnettiin linjauksen sisältöä laadittaessa. Uusi linjaus korvaa aikaisemman, vuonna 2005 julkaistun Rakennuttaja ja vakuuksien asettaminen -linjauksen.

Kuluttaja-asiamiehen linjausten tarkoituksena on antaa yrityksille ohjeistusta, neuvontaa ja tietoa lain säännösten käytäntöön soveltamisesta. Linjaukset perustuvat säännöksiin, oikeuskäytäntöön ja valvontaviranomaisten ratkaisuihin.

Asunnonostajan hyväksi asetettavat vakuudet, Kuluttaja-asiamiehen linjaus 2017.