Konsumentombudsmannens nya riktlinjer över säkerheter som byggherrar ska ställa som skydd för bostadsköpare

I riktlinjerna för byggfirmor och byggherrar har sammanställts information om skyldigheten att ställa säkerhet. En säkerhet tryggar bostadsköparens ställning i situationer där byggherren är insolvent eller hamnar i ekonomiska svårigheter.

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla byggföretag och byggherrar som under byggnadsfasen eller efter den ämnar sälja nya bostäder till konsumenter innan byggnadsarbetet påbörjas får tillräckliga uppgifter och anvisningar om de säkerheter som enligt lagen om bostadsköp ska ställas till förmån för en bostadssammanslutning och för bostadsköparna.

I riktlinjerna förtydligas dessutom konsumentombudsmannens och byggnadstillsynens inbördes roll vid övervakning av insolvenssäkerhet. Konkurrens- och konsumentverket svarar i samverkan med byggnadstillsynsmyndigheterna för att anvisningarna är tillgängliga för bostadsproducenterna. Riktlinjerna är samtidigt en sådan anvisning som avses i 7 kap. 6 § i lagen om bostadsköp.

På våren 2016 fick de centrala intressentgrupperna ge kommenterar om de riktlinjer som var under beredning. Kommentarerna har beaktats då innehållet i riktlinjerna utarbetades. De nya riktlinjerna ersätter de tidigare riktlinjerna som utgavs år 2005 (Rakennuttaja ja vakuuksien asettaminen).

Syftet med konsumentombudsmannens riktlinjer är att ge företag anvisningar, råd och information om hur bestämmelserna i lagen ska tillämpas i praktiken. Riktlinjerna baserar sig på bestämmelser, rättspraxis och tillsynsmyndigheternas avgöranden.

Säkerheter som ska ställas till förmån för bostadsköpare, Konsumentombudsmannens riktlinjer 2017.