Kuluttaja-asiamies tarkasteli Helenin kaukolämmön hinnankorotuksia ja vaati muutoksia toimintatapoihin

Kaukolämmön hinta lähti syksyllä 2021 nopeaan nousuun, mikä on tuntunut monen kuluttajan kukkarossa. Kuluttaja-asiamies tarkasteli Helenin tekemiä korotuksia kaukolämpöenergian hintaan sekä sopimusvesivirtoihin. Kaukolämmön kokonaislasku saisi kasvaa vuodessa korkeintaan 15 % ja muutoksista vesivirrassa on kerrottava hyvissä ajoin.

Kaukolämmöstä maksettava hinta muodostuu niin sanotusta vesivirtamaksusta ja energiamaksusta. Helen ryhtyi elokuussa 2021 tekemään sopimusvesivirran tarkistuksia, jotta ne olisivat kaikilla asiakkailla kaukolämmön kulutukseen nähden oikealla tasolla. Energian hintaa puolestaan korotettiin lähes 30 % sekä syyskaudelle 2021 että talvikaudelle 2022 kasvavien tuotantokustannusten takia.

Kuluttaja-asiamiehen toimivalta kaukolämmön sopimusmuutoksissa rajoittuu kuluttaja-asiakkaisiin. Sen sijaan yhtiömuotoiset kohteet, kuten asunto-osakeyhtiöinä perustetut pari- ja rivitalot, jäävät toimivallan ulkopuolelle. Olisi kuitenkin perusteltua, että niitä koskisivat esimerkiksi kaukolämmön sopimusmuutosten osalta samat kuluttajansuojan periaatteet, joita sovelletaan muun muassa omakotitaloihin. Kaukolämmön erityispiirteenä on myös se, ettei siitä ole säädetty omaa lakia.

Vesivirran muutoksista sovittava yhdessä hyvissä ajoin

Kuluttaja-asiamies on todennut, että Helenin vesivirran tarkistukset ovat useiden kuluttajien kannalta merkittäviä muutoksia ja niiden toteuttamistapa on ollut ongelmallinen. Joillakin asiakkailla vesivirta oli jäänyt kulutuksen noustessa selvästi liian pieneksi ja maksut saattoivat tarkistusten myötä kasvaa kerralla jopa 50 %. Vesivirran hintaa itsessään ei korotettu. Helen ilmoitti muutoksesta asiakkaille kirjeellä 1 kk:n ennen sen voimaantuloa. Asiakkaat eivät tällöin voineet riittävästi varautua muutokseen esimerkiksi tekemällä tarvittavia korjaus- ja säätötoimenpiteitä kaukolämpölaitteisiin.

Energiateollisuus ry:n (ET) kaukolämmön yleiset sopimusehdot edellyttävät, että sopimusvesivirran muuttamisesta tehdään aina erillinen sopimus. Helen on kuitenkin poistanut omista ehdoistaan tämän kohdan sillä perusteella, ettei kirjallisia sopimuksia vesivirran muutoksista ole saatu asiakkaiden kanssa tehtyä.

Kuluttaja-asiamies korosti neuvotteluissa, ettei alan vakioehdoista voida poiketa kuluttajien vahingoksi niin, ettei kuluttajansuojan vaatimuksia noudateta esimerkiksi sopimusehtoja muuttaessa. Vesivirran muutoksia ei voi toteuttaa yksipuolisella ilmoituksella, vaan molempien osapuolten on oltava muutoksessa osallisena.

Kuluttaja-asiamies edellytti, että Helen ei jatkossa tee yksipuolisesti olennaisia kertakorotuksia kuluttajien sopimusvesivirtaan. Tarvittaessa korotukset on toteutettava vaiheittain pidemmän ajan kuluessa. Tulevista sopimusvesivirran korotuksista on oltava hyvissä ajoin yhteydessä asiakkaisiin ja selvitettävä asiakkaalle muutoksen tausta ja syy.

Kuluttajariitalautakunta linjasi ratkaisussaan 7.2.2022 millä tahdilla korotukset ovat vielä kohtuullisia. Lautakunta otti huomioon, että vesivirran tarkistuksissa oli kyse hinnan ja kulutuksen tasapainottamisesta, eikä niinkään hinnan korotuksesta. Lautakunta katsoi, että pääsääntöisesti sellainen korotus, joka nostaa vesivirtamaksua lisäliittymismaksuineen vuositasolla korkeintaan 30 % on vielä kohtuullinen. Korotus voi olla yli 30 % jos muutoksen vaikutus jää vuositasolla alle 300 euron.

Energian hintaa nostettava maltilla

Kaukolämmön energiahintaa Helen korotti syyskaudelle 2021 29,9 % vuodentakaiseen verrattuna. Samansuuruisen korotuksen yhtiö teki myös 1.1.2022 voimaan tulleeseen talvikauden energiahintaan.

Helen käyttää hinnoittelussaan neljää hintakautta, jolloin yhtä kautta koskeva hinnanmuutos ei kerro suoraan muutoksen suuruutta vuositasolla. Hinnankorotusten kokonaisvaikutuksessa on otettava huomioon myös se, että kaukolämmöstä veloitetaan energiamaksun ohella myös vesivirtamaksua, joka voi asiakkaasta riippuen olla jopa 40 % kaukolämpölaskusta.

Kuluttaja-asiamies viittasi neuvotteluissa kuluttajariitalautakunnan aiempaan ratkaisukäytäntöön vedentoimituksen ja sähkönsiirron hintojen korotuksista, joka soveltuu myös kaukolämmön hinnoitteluun. Lautakunta on linjannut, että hintoja voi korottaa vuosittain enintään 15 %. Jos muutos on vuodessa alle 150 euroa, prosentuaalinen kasvu voi olla suurempikin. Helen ilmoitti myös pyrkivänsä siihen, että kaukolämmön kokonaishinnan muutos jää vuositasolla alle 15 %:n.

Lue myös: Kuluttajariitalautakunnan tiedote 17.2.2022: Helenin hinnankorotukset osin kohtuuttomia