Konsumentombudsmannen granskade Helens höjningar av priset på fjärrvärme och krävde ändringar i verksamhetssätten

Fjärrvärmepriset började stiga snabbt hösten 2021, vilket många konsumenter har känt av i sin ekonomi. Konsumentombudsmannen granskade Helens höjningar av priset på fjärrvärmeenergi och avtalsvattenflödena. Den totala fakturan av fjärrvärmen för öka med högst 15 procent per år och förändringar i vattenflödet ska meddelas i god tid.

Det pris som betalas för fjärrvärme består av en så kallad vattenflödesavgift och en energiavgift. I augusti 2021 började Helen göra kontroller av avtalsvattenflödet så att alla kunder skulle ha dem på rätt nivå i förhållande till fjärrvärmeförbrukningen. Energipriset höjdes för sin del med nästan 30 procent, både hösten 2021 och vintersäsongen 2022 på grund av de ökade produktionskostnaderna.

Konsumentombudsmannens behörighet vid avtalsändringar i fråga om fjärrvärme är begränsad till konsumentkunder. Däremot faller objekt i bolagsform, såsom par- och radhus som grundats som bostadsaktiebolag, utanför behörigheten.  Det vore dock motiverat att samma konsumentskyddsprinciper skulle gälla för dem som bland annat för egnahemshus i fråga om avtalsändringar för fjärrvärme. För fjärrvärmens del har man inte heller stiftat någon egen lag.

Ändringar i vattenflödet ska avtalas tillsammans i god tid

Konsumentombudsmannen har konstaterat att justeringarna av Helens vattenflöde är betydande för flera konsumenter och att sättet att genomföra dem har varit problematiskt. För vissa konsumenter hade vattenflödet förblivit på en alltför låg nivå i relation till förbrukningen och därför kunde vattenflödesavgifterna i samband med justeringen öka med upp till 50 procent på en gång. Vattenflödespriset i sig höjdes inte. Helen meddelade kunderna om ändringen per brev 1 månad innan den trädde i kraft. Kunderna kunde då inte förbereda sig tillräckligt på förändringen till exempel genom att vidta nödvändiga reparations- eller justeringsåtgärder för fjärrvärmeanläggningar.

Finsk Energiindustris rf:s (ET) allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme förutsätter att man alltid ingår ett separat avtal om ändring av avtalsvattenflödet. Helen har dock strukit denna punkt från sina egna villkor med motiveringen att skriftliga avtal om förändringar i vattenflödet inte har kunnat ingås med kunderna.

Konsumentombudsmannen betonade under förhandlingarna att man inte kan avvika från branschens standardvillkor till konsumentens nackdel så att konsumentskyddets krav inte iakttas till exempel när avtalsvillkoren ändras. Ändringar i vattenflödet kan inte genomföras genom en ensidig anmälan, utan båda parterna ska vara delaktiga i ändringen.

Konsumentombudsmannen förutsatte att Helen i fortsättningen inte ensidigt höjer konsumenternas avtalsenliga vattenflöde på ett väsentligt sätt. Vid behov ska höjningarna genomföras stegvis inom en längre tid. Vid kommande höjningar av avtalsvattenflödet ska kunderna kontaktas i god tid och bakgrunden till orsaken av ändringen ska utredas för kunden.

Konsumenttvistenämnden drog i sitt avgörande 7.2.2022 (på finska) upp riktlinjer för i vilken takt höjningarna ännu är skäliga. Nämnden beaktade att justeringarna av vattenflödet handlar om att balansera priset och förbrukningen, och inte om att höja priset. Nämnden ansåg att en sådan höjning som höjer vattenflödesavgiften inklusive tilläggsavgifter på årsnivå med högst 30 procent fortfarande är skälig. Höjningen kan vara över 30 procent om förändringens inverkan på årsnivå underskrider 300 euro.

Energipriset ska höjas med måtta

Helen höjde energipriset på fjärrvärme för höstsäsongen 2021 med 29,9 procent jämfört med året innan. En lika stor höjning gjordes för vintersäsongen som trädde i kraft den 1 januari 2022.

Helen använder fyra prisperioder i sin prissättning, varvid prisändringen för en period inte direkt anger förändringens storlek på årsnivå. I den totala effekten av prishöjningarna måste man också beakta att för fjärrvärme debiteras förutom energiavgiften även en vattenflödesavgift, som beroende på kunden kan vara upp till 40 procent av fjärrvärmefakturan.

Konsumentombudsmannen hänvisade vid förhandlingarna till konsumenttvistenämndens tidigare avgörandepraxis om höjningar av priserna på vattenförsörjning och elöverföring, som också lämpar sig för prissättning av fjärrvärme. Nämnden har fastställt att priserna årligen kan höjas med högst 15 procent. Om förändringen är under 150 euro per år kan den procentuella ökningen vara större. Helen meddelade också att de strävar efter att förändringen i totalpriset på fjärrvärme på årsnivå blir under 15 procent.