Kuluttaja-asiamies vei Finkraft Oy:n markkinaoikeuteen sähkönmyyntisopimusten hinnankorotuksista

Finkraft Oy on korottanut toistaiseksi voimassa olevien sähkönmyyntisopimusten hintaa perustelemalla hinnankorotusta sähkön markkinahinnan sekä yhtiön liiketoimintakulujen muutoksella. Sähkömarkkinalaki ja kuluttajansuojalaki kuitenkin rajoittavat sähkönmyyjän oikeutta tehdä sopimukseen yksipuolisesti olennaisia muutoksia.

Kuluttaja-asiamies sai vuoden 2015 aikana ilmoituksia Finkraft Oy:n menettelytavoista. Yhtiö oli korottanut toistaiseksi voimassa olevien sähkönmyyntisopimusten hintaa siten, että korotukset olivat eri kuluttajilla noin 40 – 60 %. Kuluttajan Finkraft Oy:ltä ostaman sähkön hintaan hinnanmuutos merkitsi jopa yli 2,5 snt/kWh kertakorotusta. Finkraft Oy perusteli hinnankorotusta muutoksilla sähkön markkinahinnassa ja yhtiön liiketoimintakuluissa.

Toistaiseksi voimassa olevat sähkönmyyntisopimukset ovat usein pitkäkestoisia ja olosuhteiden muutokset, kuten myyjän sähkön hankintakustannusten nousu, saattavat antaa myyjälle aiheen korottaa sopimuksenmukaista hintaa. Sähkömarkkinalaki ja kuluttajansuojalaki kuitenkin rajoittavat sähkönmyyjän oikeutta tehdä sopimukseen yksipuolisesti olennaisia muutoksia.

Sähkönmyyjän on kyettävä näyttämään, että sen hinnanmuutokselle ilmoittama peruste, kuten sähkön markkinahinnan muutos, on todellinen ja määrältään muutosta vastaava. Finkraft Oy:n tekemien hinnankorotusten aikaan alkuvuonna 2015 pohjoismaisen sähköpörssin SPOT-hinnassa ei tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka olisivat antaneet aiheen yhtiön tekemälle jopa yli 60 % hinnankorotukselle.

Kuluttaja-asiamies vei asian 13.9.2016 markkinaoikeuden ratkaistavaksi.  Kuluttaja-asiamies vaatii markkinaoikeutta kieltämään Finkraft Oy:tä korottamasta toistaiseksi voimassaolevan sähkönmyyntisopimuksen mukaista hintaa sähkön markkinahinnan tai yhtiön liiketoiminnan kulujen muutosten perusteella niin, että sopimuksen sisältö muuttuu olennaisesti.

Lisäksi markkinaoikeutta vaaditaan kieltämään Finkraft Oy:tä vetoamasta hinnankorotuksen perusteena sähkön markkinahinnan muutokseen tai liiketoiminnan kulujen muutokseen, jollei yhtiö voi osoittaa, että kyseiset muutokset vastaavat suuruudeltaan vähintään kuluttajalle ilmoitettua hinnankorotusta.

Kuluttaja-asiamies vaatii myös, että kieltoja tehostetaan asettamalla niille 200 000 euron uhkasakko.