Konsumentombudsmannen drog Finkraft Oy inför marknadsdomstolen på grund av prishöjningar i elförsäljningsavtal

Finkraft Oy har höjt priserna i för elförsäljningsavtal som gäller tills vidare med motiveringen att det skett förändringar i marknadspriset på el och i omkostnaderna för bolagets affärsverksamhet. Elmarknadslagen och konsumentskyddslagen begränsar dock elförsäljarens rätt att ensidigt göra väsentliga ändringar i ett avtal.

Konsumentombudsmannen fick anmälningar om Finkraft Oy:s förfaringssätt under år 2015. Bolaget hade höjt elpriset enligt elförsäljningsavtal som gäller tills vidare på så sätt att höjningarna för olika konsumenter var cirka 40–60 procent. Detta innebar att engångshöjningen av priset på el som konsumenten köpte av Finkraft Oy kunde till och med uppgå till mer än 2,5 c/kWh. Finkraft Oy motiverade prishöjningen med att det skett förändringar i marknadspriset på el och i omkostnaderna för bolagets affärsverksamhet.

Elförsäljningsavtal som gäller tills vidare är ofta långvariga, och förändringar i omständigheterna, till exempel en höjning av försäljarens kostnader för anskaffning av el, kan ge försäljaren anledning att höja avtalspriset. Elmarknadslagen och konsumentskyddslagen begränsar dock elförsäljarens rätt att ensidigt göra väsentliga ändringar i ett avtal.

Elförsäljaren ska kunna visa att den grund för prisändringen som försäljaren meddelat, till exempel en förändring av marknadspriset på el, är verklig och att den till sitt belopp motsvarar ändringen. Under den period under första halvåret 2015 då Finkraft Oy gjorde de aktuella prishöjningarna skedde inga sådana förändringar i den nordiska elbörsens SPOT-pris som skulle ha gett anledning till bolagets prishöjning, som i vissa fall uppgick till mer än 60 procent.

Konsumentombudsmannen hänvisade ärendet för avgörande till marknadsdomstolen den 13 september 2016.  Konsumentombudsmannen yrkar att marknadsdomstolen förbjuder Finkraft Oy att höja priset enligt ett elförsäljningsavtal som gäller tills vidare med hänvisning till förändringar i marknadspriset på el eller i omkostnaderna för bolagets affärsverksamhet på så sätt att avtalets innehåll förändras väsentligt.

Dessutom yrkar konsumentombudsmannen att marknadsdomstolen förbjuder Finkraft Oy att hänvisa till förändring av marknadspriset på el eller till förändring av omkostnaderna för affärsverksamheten om bolaget inte kan visa att dessa förändringar till sin storlek motsvarar den prishöjning som meddelats konsumenten.

Vidare yrkar konsumentombudsmannen att förbuden förenas med vite om 200 000 euron.