Kuluttajapoliittinen katsaus 2015 esittelee kuluttaja-asioiden kehitystä viime vuosina ja tulevaisuudessa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on laatinut työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä Kuluttajapoliittisen katsauksen.

Kuluttajapolitiikka ei hyödytä pelkästään kuluttajia, vaan laajemmin koko kansantaloutta. Kuluttajien oikeuksien turvaaminen lisää kuluttajien luottamusta markkinoihin ja edistää sitä kautta myös kilpailua ja kotimaisen kysynnän kasvua.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) laatimassa Kuluttajapoliittisessa katsauksessa 2015 esitellään keskeisiä kuluttajan elämään vaikuttaneita ilmiöitä viime vuosilta. Niitä ovat muun muassa digitalisaatio, itsepalvelun lisääntyminen ja siihen liittyvät riskit sekä huijaukset. Kuluttajapolitiikalla on niissä kaikissa oma roolinsa. Esimerkiksi digitalisaatioon ja erityisesti verkkokaupan kasvuun ladatut odotukset eivät toteudu ilman kuluttajien luottamusta. Yksi keino varmistaa tämä luottamus on panostaa kuluttajansuojaan.

Katsauksessa tehdään myös ehdotuksia siitä, mihin kuluttajapolitiikassa kannattaisi lähitulevaisuudessa kiinnittää huomiota. Digitalisaation lisäksi tärkeitä muutosvoimia ovat muun muassa julkisten palvelujen kaupallistuminen ja markkinaehtoistuminen sekä jakamistalous ja kiertotalous.

Lisäksi on syytä edistää kuluttajaosaamista eli kuluttajien kykyä toimia markkinoilla ja elinkeinonharjoittajien kykyä toimia esimerkiksi asiakaspalvelutilanteissa kuluttajalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kuluttajien neuvontapalvelua tulisi kehittää julkishallinnon yleisten asiakaspalvelutavoitteiden mukaisesti kohti yhden luukun mallia.

Hanke-ehdotuksia ensi hallituskaudelle

KKV nostaa katsauksessa esiin kolme asiaa, joita olisi tärkeä edistää tulevalla hallituskaudella:

  1. Kuluttajansuojalainsäädännön valvontaa tehostetaan markkinoiden toimivuuden varmistamiseksi.
    Kuluttajansuojalainsäädäntöä rikkovat elinkeinonharjoittajat aiheuttavat menetyksiä kuluttajille ja saavat perusteetonta kilpailuetua suhteessa toisiin elinkeinonharjoittajiin. Oikeusministeriön työryhmä on 5.3.2015 jättämässään mietinnössä ehdottanut uudistuksia kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksiin, jotta lainrikkomukset saataisiin jatkossa päättymään nopeammin ja viranomaisten resursseja käytettyä tehokkaammin
  2. Talous- ja velkaneuvonnan saatavuus varmistetaan.
    Pitkään jatkuneen huonon taloustilanteen vuoksi kuluttajien velkaongelmat voivat lisääntyä ja sen myötä talous- ja velkaneuvontapalvelujen kysyntä todennäköisesti kasvaa.
  3. Valmismatkaliikevalvonnan vakuusjärjestelmä uudistetaan, koska nykyinen järjestelmä sisältää riskejä kuluttajien kannalta.
    Matkatoimiston konkurssissa rahansa menettäneet kuluttajat eivät tällä hetkellä saa aina rahojaan takaisin täysimääräisinä. Lisäksi korvausten maksaminen voi kestää 1–2 vuotta.

Kuluttajapoliittinen katsaus 2015 on osa Kuluttajapoliittisen ohjelman 2012–2015 seurantaa. Katsausta voidaan hyödyntää seuraavan Kuluttajapoliittisen ohjelman laatimisessa.

Kuluttajapoliittinen katsaus 2015