I den konsumentpolitiska översikten 2015 presenteras utvecklingen av konsumentärenden under de senaste åren och i framtiden

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har på begäran av arbets- och näringsministeriet gjort upp en konsumentpolitisk översikt.

Konsumentpolitik gagnar inte enbart konsumenterna utan i en vidare omfattning hela samhällsekonomin. Tryggade konsumenträttigheter ökar konsumenternas förtroende för marknaden och främjar därmed även konkurrensen och tillväxten inom den inhemska efterfrågan.

I den konsumentpolitiska översikten 2015 som Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har sammanställt presenteras centrala fenomen som påverkat konsumenternas liv under de senaste åren. Till dessa hör bland annat digitaliseringen, den ökande självbetjäningen och riskerna i anslutning till denna samt bedrägerierna. Inom alla dessa har konsumentpolitiken sin egen roll. Till exempel förväntningarna på digitaliseringen och särskilt förväntningarna på tillväxt inom webbhandeln förverkligas inte utan konsumenternas förtroende. Ett sätt att säkerställa detta förtroende är att satsa på konsumentskyddet.

I översikten ger man också förslag på vad som borde ägnas uppmärksamhet i konsumentpolitiken inom den närmaste framtiden. Utöver digitaliseringen är bland annat kommersialiseringen och anpassningen av de offentliga tjänsterna enligt marknadens villkor samt kollaborativ ekonomi och cirkulär ekonomi viktiga ändringskrafter.

Dessutom finns det skäl att främja konsumentkunskapen, dvs. konsumenternas förmåga att agera på marknaden och näringsidkarnas förmåga att agera till exempel i kundservicesituationer på det sätt som konsumentlagstiftningen förutsätter. Rådgivningen för konsumenter borde utvecklas i enlighet med den offentliga förvaltningens allmänna kundservicemål mot modellen allt från samma lucka.

Projektförslag för nästa regeringsperiod

KKV lyfter i sin översikt fram tre saker som borde främjas under nästa regeringsperiod:

1. Effektiviserad övervakning av konsumentskyddslagstiftningen för säkerställande av en fungerande marknad.
Näringsidkare som bryter mot konsumentskyddslagstiftningen orsakar förluster för konsumenterna och får orättmätig konkurrensfördel jämfört med andra näringsidkare. Justitieministeriets arbetsgrupp har i sitt betänkande som lämnades den 5 mars 2015 föreslagit reformer i konsumentmyndigheternas behörighet för att snabbare få stopp på lagöverträdelser och myndigheternas resurser använda på ett effektivare sätt.

2. Säkerställande av tillgång på ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning.
På grund av att det ekonomiska läget varit dåligt länge kan konsumenternas skuldproblem öka och därmed kommer efterfrågan på tjänster för ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning sannolikt också att öka.

3. Reform av systemet för övervakning av paketreserörelsernas säkerhet, eftersom det nuvarande systemet medför risker för konsumenterna.
Konsumenter som förlorat sina pengar i en resebyråkonkurs får för närvarande inte alltid tillbaka sina pengar till fullt belopp. Dessutom kan utbetalningen av ersättningarna ta 1–2 år.

Den konsumentpolitiska översikten 2015 ingår i uppföljningen av det konsumentpolitiska programmet 2012–2015. Översikten kan utnyttjas när nästa konsumentpolitiska program görs upp.

Konsumentpolitisk översikt 2015 (på Finska)