Kuluttajien luottamus digimaailmaan edellyttää läpinäkyvyyttä

Digitodellisuus on muodostunut monimutkaiseksi kokonaisuudeksi, jonka toiminta koskettaa lukuisia tahoja kuluttajista liike-elämään ja poliittisiin päättäjiin. Näkökannasta riippumatta tarve sähköisen maailman läpinäkyvyydelle vaikuttaa yhdistävän monia. Osapuolten välisellä läpinäkyvyydellä rakennettaan kuluttajien luottamusta ja edistetään sähköistä kaupankäyntiä. Vaikka luottamuksen kehittämiseen on useita keinoja, vastuu verkkoyhteiskunnan luottamuksen kehittämisestä on kaikilla.

Näitä teemoja tarkasteltiin Tietosuojavaltuutetun toimiston, Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä Viestintäviraston ensimmäisessä yhteisseminaarissa ’Transparency & Trust’ 15.11.2013. Seminaari keräsi yhteen eri sektoreiden toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista ja erityisesti tietoyhteiskunnan läpinäkyvyyteen liittyvistä kysymyksistä, kuten kuluttajien yksityisyyden suojasta, tietoturvasta, tekijänoikeuksista ja tietoyhteiskunnan palveluista. Järjestäjät kokivat seminaarin onnistuneeksi ja moniulotteiseksi tilaisuudeksi, josta jäi käteen selkeitä viestejä.

Kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen valotti, miten digimaailman ongelmat näkyvät tavallisen kuluttajan arjessa.
”Digiympäristö ei kehity ilman asiakkaiden luottamusta. Siksi palveluntarjoajien on toimittava läpinäkyvästi ja vastuullisesti. Myös laki edellyttää niitä kertomaan asiakkaille selkeästi ja kattavasti palvelun ehdoista ja ominaisuuksista. On myös välttämätöntä, että kuluttajan sopijakumppani käy selvästi ilmi ja että se kantaa vastuunsa koko sopimussuhteen ajan.”

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion mukaan tietosuoja on taloudellisen kasvun menestystekijä.
”Tämä koskee erityisesti verkkotodellisuutta, jossa tietojenkäsittelyn tulee olla asianmukaista ja läpinäkyvää sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi ja kuluttajien luottamuksen turvaamiseksi. Digimaailman toimijoiden tulee huolehtia toimintansa asianmukaisuudesta. Viranomaisten välistä yhteistyötä tarvitaan ja muuttuva toimintaympäristö asettaa vaatimuksia myös toimijodien ohjaukselle.”

Viestintäviraston turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Jarkko Saarimäki korosti puheenvuorossaan palveluiden keskeisten ominaisuuksien tiedottamisen merkitystä.
”Suomalaisilla kuluttajilla ja yhteisöillä tulee olla vapaus valita kansallisesta ja kansainvälisestä tarjonnasta omiin tarpeisiinsa soveltuvat palvelut. Tarpeisiin soveltuvien palveluiden tunnistaminen edellyttää kuitenkin palveluntarjoajien avointa ja kattavaa tiedottamista palvelun keskeisistä ominaisuuksista ja palveluissa käsiteltävien tietojen luottamuksellisuuteen mahdollisesti kohdistuvista uhkista. Toisaalta kuitenkin myös palveluiden käyttäjien on arvioitava tarkoin millaisia suojausvaatimuksia palvelussa käsiteltäviin tietoihin kohdistu