Konsumenternas förtroende för digivärlden förutsätter transparens

Den digitala verkligheten har blivit en komplicerad helhet och vad som händer där berör många, allt från konsumenterna till affärslivet och de politiska beslutsfattarna. Oberoende av ståndpunkt verkar det som om behovet av transparens i den elektroniska världen förenar många. Genom transparensen mellan parterna bygger man upp konsumenternas förtroende och främjar den elektroniska handeln. Trots att det finns många sätt att förbättra förtroendet, har alla ansvar för att förbättra förtroendet i det nätbaserade samhället.

Dessa teman behandlades i det första gemensamma seminariet ’Transparency & Trust’ som Dataombudsmannens byrå, Konkurrens- och konsumentverket och Kommunikationsverket höll den 15 november 2013. Seminariet sammankallade aktörer i olika sektorer för att diskutera aktuella frågor, i synnerhet sådana som berör informationssamhällets transparens, till exempel konsumenternas integritetsskydd, informationssäkerheten, upphovsmannarätterna och informationssamhällets tjänster. Arrangörerna upplevde att seminariet var lyckat och mångfacetterat och att det lämnade klara besked.

Konsumentombudsmannen Päivi Hentunen klargjorde för hur digivärldens problem syns i den vanliga konsumentens vardag. ”Digimiljön förbättras inte utan kundernas förtroende. Därför ska tjänsteleverantörernas verksamhet vara transparent och ansvarsfull. Också lagen kräver att de ska tala om för kunderna klart och på ett heltäckande sätt om tjänstens villkor och egenskaper. Det är också nödvändigt att konsumentens avtalspart framgår klart och att parten bär sitt ansvar under hela avtalsperioden.”

Enligt dataombudsman Reijo Aarnio är dataskyddet en framgångsfaktor för ekonomin. ”Detta gäller i synnerhet verkligheten på nätet där databehandlingen ska vara korrekt och transparent så att den främjar den elektroniska handeln och tryggar konsumenternas förtroende. Aktörerna i digivärlden ska se till att verksamheten är korrekt. Myndighetssamarbete är nödvändigt samtidigt som förändringarna i omvärlden ställer krav på styrningen av aktörerna.”

Chefen för gruppen säkerhetsövervakning Jarkko Saarimäki poängterade i sitt inlägg vikten av informationen om tjänsternas centrala egenskaper. ”De finska konsumenterna och samfunden ska fritt kunna välja i det inhemska och internationella utbudet de tjänster som lämpar sig bäst för de egna behoven. Att identifiera de lämpliga tjänsterna förutsätter dock att tjänsteleverantörerna informerar öppet och heltäckande om tjänstens väsentliga egenskaper och om de hot som eventuellt riktas mot konfidentialiteten i de uppgifter som behandlas i tjänsterna. Å andra sidan ska de som utnyttjar tjänsterna också noggrant bedöma hurudana skyddskrav som gäller för de uppgifter som behandlas i tjänsterna.