Kuntayhtymien toiminnalla saattaa olla haitallisia vaikutuksia markkinoilla

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on selvittänyt yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamista kuntayhtymissä. Selvityksen tulokset osoittavat, että kuntayhtymillä on puutteita yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisessa, markkinaperusteisen hinnoittelun vaatimusten huomioimisessa sekä toiminnan vähäisyyden tulkinnassa.

Kilpailulakiin ja kuntalakiin lisättiin vuonna 2013 kilpailun tasapuolisuuden turvaamiseksi säännökset kuntien ja kuntayhtymien yhtiöittämisvelvollisuudesta sekä KKV:n toimivallasta puuttua julkisen elinkeinotoiminnan kilpailua vääristävään rakenteeseen tai menettelyyn. Kilpailuneutraliteettisäännökset velvoittavat lähtökohtaisesti kuntia ja kuntayhtymiä yhtiöittämään kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvan liiketoimintansa.

KKV:n kuntayhtymiä koskevan selvityksen tavoitteena oli selvittää kuntayhtymien toimintaa markkinoilla ja tunnistaa ne merkittävimmät epäkohdat, jotka mahdollisesti edellyttävät KKV:n puuttumista.

Kuntayhtymillä puutteita kilpailuneutraliteettisäännösten noudattamisessa

Aluehallintovirastot keräsivät maaliskuussa 2016 kaikilta kuntayhtymiltä tietoja niiden toiminnasta markkinoilla. Selvityspyyntö lähetettiin 138 kuntayhtymälle. Kunnat ovat perustaneet kuntayhtymiä muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja koulutukseen sekä niiden tukipalveluihin, kiinteistönvuokraukseen, maakuntien edunvalvontaan ja kehittämistehtäviin, sekä jätehuoltoon ja energiahuoltoon.

Kuntayhtymät kertoivat yhtiöittäneensä toimintaansa tai vetäytyneensä markkinoilta muun muassa koulutuksessa ja terveydenhuollon tukipalveluissa. KKV:n alustavan arvion mukaan erityisesti koulutuskuntayhtymien ja niiden perustamien osakeyhtiöiden toimintaan saattaa liittyä tasapuolisten kilpailunedellytysten kannalta kielteisiä piirteitä. Myös sairaanhoitopiireillä ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tuottavilla kuntayhtymillä vaikuttaa olevan jossain määrin markkinoille suuntautuvaa myyntiä muun muassa terveydenhuollon tukipalveluissa ja työterveyshuollossa.

Vastaukset osoittivat, että osa kuntayhtymistä tulkitsee virheellisesti toiminnan vähäisyyttä koskevaa yhtiöittämisvelvollisuuden poikkeusta. Vaikka toiminnan katsottaisiinkin olevan vähäistä eikä toimintaa tarvitsisi siten yhtiöittää, kuntayhtymän tulee noudattaa markkinaperusteista hinnoittelua. Kilpailuneutraliteetin toteutumisen kannalta huolestuttavaa on myös se, että markkinaperusteisen hinnoittelun vaatimuksiin ei ole kuntayhtymissä kiinnitetty riittävästi huomiota. KKV julkaiseekin alkuvuodesta 2017 julkisten toimijoiden itsearvioinnin tueksi markkinaperusteisen hinnoittelun suuntaviivat.

KKV ryhtyy selvityksen perusteella valvontatoimenpiteisiin

KKV ryhtyy nyt toteutetun selvityksen perusteella jatkoselvityksiin ja myöhemmin tarvittaessa muihin valvontatoimenpiteisiin. KKV kohdistaa selvityksensä tapauksiin, joissa kuntayhtymän menettelyllä tai toiminnan rakenteella saattaa olla merkittäviä vaikutuksia terveen ja toimivan kilpailun edellytyksille.

Kuntayhtymien vastausten sisältämien puutteiden vuoksi KKV korostaa, että kuntayhtymien tulee toiminnassaan ottaa huomioon kilpailuneutraliteettisäännösten asettamat reunaehdot. Kuntayhtymien on myös syytä seurata markkinoilla tapahtuvan toimintansa kehitystä ja kannattavuutta varmistuakseen siitä, että toiminnan markkinavaikutukset eivät muodostu haitallisiksi ja toiminnan hinnoittelu on markkinaperusteista.

Nyt toteutettu kuntayhtymiä koskeva selvitys on jatkoa vuoden 2015 selvitykselle, jossa kartoitettiin kuntien toimintaa markkinoilla. Kuntia ja kuntayhtymiä koskevien selvitysten tulokset ovat samansuuntaisia. Myös kuntien toiminnassa oli selviä puutteita yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisessa ja markkinaperusteisen hinnoittelun vaatimusten huomioimisessa sekä muun muassa toiminnan vähäisyyden tulkinnassa.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Sari Valliluoto, p. 029 505 3319, etunimi.sukunimi@kkv.fi

KKV ja aluehallintovirastot selvittivät kuntayhtymien toimintaa markkinoilla (muistio 4.1.2017).