Samkommunernas verksamhet kan medföra skadliga konsekvenser på marknaden

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har i samarbete med regionförvaltningsverken utrett iakttagandet av bolagiseringsskyldigheten i samkommuner. Resultaten av utredningen visar att samkommuner har brister när det gäller iakttagandet av bolagiseringsskyldigheten, beaktandet av kraven på marknadsmässig prissättning och tolkningen av verksamhetens obetydlighet.

För att säkerställa en jämlik konkurrens kompletterades konkurrenslagen och kommunallagen 2013 med bestämmelser om kommuners och samkommuners bolagiseringsskyldighet och KKV:s behörighet att ingripa i strukturer eller förfaranden som snedvrider konkurrensen inom offentlig näringsverksamhet. Bestämmelserna om konkurrensneutralitet förpliktar i regel kommunerna och samkommunerna att bolagisera affärsverksamhet i konkurrenssituationer på marknaden.

Syftet med KKV:s utredning om samkommuner var att utreda samkommunernas verksamhet på marknader och identifiera de mest betydande missförhållandena som eventuellt kräver ingripande av KKV.

Samkommuner har brister i iakttagandet av bestämmelserna om konkurrensneutralitet

I mars 2016 samlade regionförvaltningsverken in information från alla samkommuner om deras verksamhet på marknader. Begäran om utredning skickades till 138 samkommuner. Kommunerna har grundat samkommuner för bland annat social- och hälsovårdsservice och utbildning samt relaterade stödtjänster, fastighetshyrning, landskapens intressebevakning och utveckling samt avfallshantering och energiförsörjning.

Samkommunerna meddelade att de bolagiserat verksamheten eller dragit sig tillbaka från marknader bland annat inom stödtjänster för utbildning och hälso- och sjukvård. Enligt KKV:s preliminära bedömning kan i synnerhet samkommuner inom utbildning och deras aktiebolag medföra negativa konsekvenser med tanke på lika konkurrensförutsättningar. Även sjukvårdsdistrikten och andra samkommuner som producerar social- och hälsovårdsservice verkar i viss mån ha försäljning som riktas till marknader för bland annat stödtjänster inom hälso- och sjukvården samt företagshälsovården.

Svaren visar att en del samkommuner tolkar undantaget från bolagiseringsskyldigheten felaktigt avseende verksamhetens obetydlighet. Även om verksamheten anses vara obetydlig och den därför inte behöver bolagiseras ska samkommuner iaktta marknadsmässig prissättning. Med tanke på konkurrensneutraliteten är det också oroväckande att samkommunerna inte har fäst tillräcklig uppmärksamhet vid kraven på marknadsmässig prissättning. KKV publicerar i början av 2017 riktlinjer för marknadsmässig prissättning för offentliga aktörer som stöd för deras självutvärdering.

KKV vidtar tillsynsåtgärder till följd av utredningen

Till följd av utredningen vidtar KKV ytterligare utredningar och vid behov andra tillsynsåtgärder senare. KKV riktar utredningen till fall där en samkommuns förfarande eller verksamhetens struktur kan medföra betydande konsekvenser för en sund och fungerande konkurrens.

På grund av bristerna i samkommunernas svar betonar KKV att samkommunerna i sin verksamhet ska beakta gränsvillkoren i bestämmelserna om konkurrensneutralitet. Samkommunerna borde också följa upp utvecklingen av verksamheten på marknader och dess lönsamhet för att säkerställa att verksamhetens marknadskonsekvenser inte blir skadliga och att dess prissättning är marknadsmässig.

Denna utredning om samkommuner är en fortsättning på utredningen 2015 i vilken kommunernas verksamhet på marknader kartlades. Resultaten av utredningarna om kommuner och samkommuner är liknande. Även kommunerna hade klara brister i iakttagandet av bolagiseringsskyldigheten och beaktandet av kraven på marknadsmässig prissättning samt i tolkningen av verksamhetens obetydlighet.

Mer information:
Specialforskare Sari Valliluoto, tfn 029 505 3319, fornamn.efternamn@kkv.fi

KKV och regionförvaltningsverken utredde samkommuners verksamhet på marknader. Promemoria (på finska) 4.1.2017.