Lasten kuluttajansuojasta digimaailmassa tarvitaan lisää tutkimustietoa

Lapset aloittavat käyttämään digitaalisia laitteita ja medioita yhä nuorempina. Samalla heistä tulee kuluttajia ja houkutteleva kohderyhmä markkinoijille. Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) katsauksen perusteella lapset eivät kuitenkaan ole yhtenäinen ryhmä, vaan heidän taidoissaan ja mahdollisuuksissaan käyttää digitaalisia palveluja on suuria eroja. Siksi kuluttajansuojaan liittyvien kysymysten, kuten tietojen luovuttamisen ja mainonnan tunnistettavuuden, arvioimiseksi tarvitaan lisää tutkimustietoa.

KKV valvoo lapsiin kohdistuvaa markkinointia ja sopimusehtoja. Lapset ovat aikuisia haavoittuvampi kuluttajaryhmä ja siksi kuluttajansuojan näkökulmasta erityisasemassa. Koska digitaalisiin markkinoihin liittyy omia erityispiirteitään, virasto on työnsä tueksi laatinut katsauksen lapsista digitaalisten medioiden kuluttajina.

Digitaalisen median palvelut ovat yleensä näennäisesti ilmaisia, mutta käytön vastineeksi lapset joutuvat luovuttamaan tietojaan palvelun tarjoajille ja mainostajille. Mainostajat hyödyntävät näitä tietoja kohdentaessaan lapsille juuri heitä kiinnostavia sisältöjä. Tavoitteena on ohjata lasten käyttäytymistä ja sitouttaa heidät brändien elinikäisiksi kuluttajiksi.

Lasten kuluttajansuojan kannalta on tärkeää, että mainonta on selvästi tunnistettavissa muista sisällöistä. Tutkimusten perusteella alle 12-vuotiailla lapsilla ei ole riittäviä kykyjä tunnistaa mainoksia eikä heihin kohdistettuja suostuttelutekniikoita. Mainosten ja muun sisällön välistä rajaa hämärtää myös vertaismarkkinointi: lapset suosittelevat toisilleen tuotteita ja palveluja joko markkinoijan kanssa yhteistyössä tai tahattomasti omia sisältöjä julkaistessaan.

Digitaidoissa ja käyttömahdollisuuksissa puutteita

Vaikka lapset käyttävät digitaalisia laitteita ja palveluja pienestä pitäen, kaikki eivät kuitenkaan ole automaattisesti diginatiiveja. Tutkimusten mukaan lasten taidoissa sekä mahdollisuuksissa käyttää digilaitteita ja niiden sisältöjä voi olla suuriakin eroja.

KKV:n katsauksen perusteella lasten digitaalisten palvelujen käytöstä on runsaasti tutkimustietoa, mutta se on rajoittunutta. Tutkimus on keskittynyt kasvatukseen ja terveyteen liittyviin näkökulmiin sekä siihen, mitä laitteita ja palveluja lapset käyttävät. Jotta lasten kuluttajansuojan toteutumista voitaisiin arvioida paremmin, tarvittaisiin tietoa myös siitä, miten lapset toimivat kuluttajina digitaalisessa mediassa.

Tilanne saattaa korjaantua lähivuosina, sillä käynnissä on aiheeseen liittyviä tutkimushankkeita. Myös Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen lasten oikeuksien strategiasta, jonka yhtenä osana ovat digitaaliset palvelut.

Lapsi kuluttajana kaupallisessa digitaalisessa mediassa 

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Helena Tuorila, p. 029 505 3653
etunimi.sukunimi@kkv.fi