Mer forskningsrön behövs om konsumentskyddet för barn i den digitala världen

Barn börjar använda digitala apparater och medier i allt yngre ålder. Samtidigt blir de konsumenter och en attraktiv målgrupp för marknadsförarna. Enligt Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) översikt utgör barnen emellertid inte en enhetlig grupp, utan det finns stora skillnader i deras färdigheter och möjligheter att använda digitala tjänster. Därför behövs mer forskningsrön för att bedöma frågor som gäller konsumentskydd, såsom utlämnande av uppgifter och reklamens identifierbarhet.

KKV övervakar marknadsföring och avtalsvillkor som riktar sig till barn. Barn är en mer sårbar konsumentgrupp än vuxna och därför har de en särställning ur konsumentskyddssynvinkel. Eftersom den digitala marknaden kännetecknas av egna särdrag har verket som stöd för sitt arbete utarbetat en översikt över barn som konsumenter i digitala medier.

Digitala medietjänster är i allmänhet skenbart gratis, men i utbyte mot användningen är barnen tvungna att lämna ut sina uppgifter till tjänsteleverantörer och annonsörer. Annonsörer utnyttjar de här uppgifterna när innehåll som är intressant för barn riktas just till barnen. Målet är att styra barnens beteende och förbinda dem till att bli livslånga konsumenter av varumärken.

Med tanke på konsumentskyddet för barn är det viktigt att reklamen tydligt kan särskiljas från annat innehåll. Undersökningar visar att barn under 12 år inte har tillräcklig förmåga att identifiera reklam eller övertalningsteknik som riktas till dem. Gränsen mellan reklam och annat innehåll fördunklas också av peer-to-peer-marknadsföring: Barnen rekommenderar produkter och tjänster till varandra, antingen i samarbete med marknadsföraren eller oavsiktligt när de publicerar sitt eget innehåll.

Brister i digitala färdigheter och användningsmöjligheter

Även om barn använder digitala apparater och tjänster ända från att de är små är inte alla automatiskt digitala infödingar. Undersökningar visar att det kan finnas stora skillnader i barns färdigheter och möjligheter att använda digitala apparater och deras innehåll.

Enligt KKV:s översikt finns det rikligt med forskningsrön om barns användning av digitala tjänster, men samtidigt är informationen begränsad eftersom forskningen främst har fokuserat på fostran och hälsa samt på vilka apparater och tjänster som barnen använder. För att man ska kunna bedöma om konsumentskyddet för barn förverkligas i praktiken behövs också information om hur barnen fungerar som konsumenter i digitala medier.

Situationen kan ändå komma att förbättras under de närmaste åren eftersom forskningsprojekt i ämnet pågår. Också Europeiska kommissionen har öppnat ett offentligt samråd om strategin för barns rättigheter och där ingår också digitala tjänster.

Barnet som konsument i kommersiella digitala medier (på finska)

Ytterligare information:

Ledande sakkunnig Helena Tuorila, tfn 029 505 3653
fornamn.efternamn@kkv.fi