Lisää kilpailua taksiliikenteeseen lainsäädäntöä uudistamalla

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tehnyt aloitteen liikenne- ja viestintäministeriölle taksilainsäädännön uudistamiseksi. Kilpailun sekä kuluttajien valintamahdollisuuksien lisäämiseksi olisi luovuttava tarveharkintaan perustuvasta taksilupien enimmäismäärän sääntelystä.

Taksien tarjontaa ja määrää säännellään tällä hetkellä monin eri tavoin. KKV esittää, että taksiliikennettä koskevaa lainsäädäntöä uudistettaisiin niin, että terve ja toimiva kilpailu alalla vahvistuisi.

Ensisijaisesti tulisi luopua tarveharkintaan perustuvasta taksilupien enimmäismäärän sääntelystä. Alalle pääsy olisi kuitenkin edelleen luvanvaraista. Taksinkuljettajien ammattipätevyyttä ja taksipalvelujen laatua valvottaisiin myös jatkossa.

Myös taksiliikenteen kuluttajahintojen sääntelyä koskevat periaatteet olisi syytä arvioida uudelleen. Esimerkiksi Ruotsin taksialan uudistukseen on kohdistunut kritiikkiä, koska vapaan hinnoittelun johdosta taksikyydin loppuhinta on joissain tapauksissa noussut yllättävän korkeaksi. Kuluttajansuojan näkökulmasta onkin tärkeää, että asiakas tietää hinnan määräytymisen perusteet ennen taksimatkan alkamista ja että hinnoittelu on kohtuullista koko maassa ja erilaisissa olosuhteissa.

KKV esittää lisäksi, että taksiliikennelakia muutettaisiin niin, että minkä tahansa paikkakunnan auto saisi tietyin edellytyksin jäädä minkä tahansa paikkakunnan taksiasemalle odottamaan kyytiä. Taksiyrittäjien tulisi myös voida tarjota autojaan läheisten kuntien kilpailutuksiin, mikä tehostaisi julkisia hankintoja.

KKV:n mukaan taksielinkeinon sääntelyn lieventäminen parantaisi taksien saatavuutta, loisi kannusteita yrittäjyyteen perustuvien uusien palvelumuotojen kehittämiseen ja alentaisi hintoja. Sääntelyä uudistamalla olisi mahdollista myös pienentää valtion ja kuntien taksiliikenteen rahoitusosuutta, joka on tällä hetkellä yli 400 miljoonaa euroa.

Aloitteen taustalla vaikuttavat myös KKV:n aikaisemmat selvitykset, joiden yhteydessä virasto on arvioinut sääntelyn vaikutusta taksimarkkinoiden toimintaan. Koska taksialan keskeiset kilpailukeinot ovat monin tavoin säänneltyjä, viraston nykyisillä keinoilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa merkittävästi terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun lisääntymiseen.

Lue aloite