KKV: Mer konkurrens i taxitrafiken genom förnyad lagstiftning

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har lagt fram ett initiativ om förnyelse av taxilagstiftningen till kommunikationsministeret. För att öka konkurrensen och konsumenternas valmöjligheter ska man avskaffa regleringen av maximiantalet taxitillstånd, som grundar sig på behovsprövning.

Utbudet av taxibilar och bilarnas antal regleras för närvarande på många olika sätt. KKV föreslår att lagstiftningen som berör taxitrafiken ska förnyas så att den sunda och fungerande konkurrensen i branschen skulle stärkas.

I första hand ska man avskaffa regleringen av maximiantalet taxitillstånd, som grundar sig på behovsprövning. Det krävs emellertid fortsättningsvis tillstånd för att komma in i branschen. Även i fortsättningen övervakas taxichaufförernas yrkeskompetens och kvaliteten på taxitjänsterna.

Det är också skäl att göra en ny bedömning av principerna som reglerar konsumentpriserna inom taxitrafiken. Till exempel har förnyelsen av taxibranschen i Sverige fått kritik eftersom slutsumman för taxifärder på grund av den fria prissättningen i vissa fall har blivit förvånansvärt hög. Med tanke på konsumentskyddet är det viktigt att kunden är medveten om grunderna för fastställandet av priset innan taxifärden inleds och att prissättningen är rimlig i hela landet och under olika förhållanden.

KKV föreslår dessutom att lagen om taxitrafik ska ändras så att en bil från vilken ort som helst under vissa förutsättningar får stanna på taxistationen i vilken ort som helst och vänta på en kund. Taxiföretagare ska även kunna erbjuda sin bil i konkurrensutsättningar i närliggande kommuner, vilket effektiverar de offentliga upphandlingarna.

Enligt KKV skulle den lindrigare regleringen av taxinäringen förbättra tillgången på taxibilar, uppmuntra till utvecklingen av nya serviceformer som grundar sig på företagsamhet och sänka priserna. Genom att förnya regleringen är det också möjligt att minska statens och kommunernas finansieringsandel i taxitrafiken. Andelen är för närvarande över 400 miljoner euro.

I bakgrunden till initiativet påverkar även de utredningar som KKV tidigare gjort, i samband med vilka verket har bedömt hur regleringen påverkar verksamheten på taximarknaden. Eftersom de centrala konkurrensmedlen i taxibranschen regleras på många sätt är det med verkets nuvarande medel inte möjligt att i betydande grad inverka på ökningen av en sund och fungerande ekonomisk konkurrens.

Läs initiativet (på finska)