Markkinaoikeus määräsi HUS:lle yhteensä 50 000 euron seuraamusmaksut hankintalain vastaisista suorahankinnoista

Markkinaoikeus on määrännyt Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kahden eri esityksen mukaisesti yhteensä 50 000 euron seuraamusmaksut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (HUS) jätesäkkituotteiden ja pehmopaperituotteiden hankintalain vastaisista suorahankinnoista. Markkinaoikeudella on vielä ratkaisematta kaksi HUS:n hankintoihin liittyvää viraston esitystä seuraamusmaksuista.

Marraskuussa 2019 KKV teki markkinaoikeudelle neljä esitystä seuraamusmaksujen määräämiseksi hankintalain vastaisista suorahankinnoista. Viraston tekemät esitykset koskivat DNA-analyysien, haavan alipainehoidon laitteiden ja tarvikkeiden, jätesäkkituotteiden sekä pehmopaperituotteiden hankintoja. Seuraamusmaksuja esitettiin yhteensä 160 000 euroa.

Markkinaoikeus antoi 20.8.2020 ja 21.8.2020 kaksi ensimmäistä ratkaisua KKV:n esityksiin. Molemmat ratkaisut olivat viraston esitysten mukaisia. Markkinaoikeus määräsi HUS:lle molemmissa tapauksissa 25 000 euron seuraamusmaksun. Ratkaisut eivät ole vielä lainvoimaisia.

DNA-analyysien ja haavan alipainehoidon laitteiden ja tarvikkeiden hankinnoista KKV on esittänyt markkinaoikeudelle yhteensä 110 000 euron seuraamusmaksujen määräämistä. Nämä esitykset ovat vielä ratkaisematta.

Jätesäkki- ja pehmopaperihankintojen arvo vuositasolla yli miljoona

Jätesäkkituotteiden ja pehmopaperituotteiden hankinnat oli kilpailutettu vuosina 2013-2014. Kilpailutukseen perustuvat sopimuskaudet päättyivät vuoden 2018 aikana. Tämän jälkeen hankintojen tekemistä toimittajilta jatkettiin ilman hankintalain mukaisen kilpailutuksen järjestämistä. Saadun selvityksen mukaan joidenkin toimittajien kanssa sovittiin sähköpostilla sopimuskauden pidentämisestä ja joiltain toimittajilta tuotteiden tilaamista vain jatkettiin entiseen malliin. Kummassakin tuoteryhmässä laittomien suorahankintojen vuotuinen arvo oli yli 500 000 euroa.

Markkinaoikeus arvioi HUS:n menettelyä kilpailutetun hankintasopimuksen ehtojen olennaisena muuttamisena. Sopimusmuutokset olivat markkinaoikeuden mukaan olennaisia, sillä molemmissa tuoteryhmissä kilpailuttamattomien hankintojen arvo ylitti soveltuvat EU-kynnysarvot.

”Hankintalain vastaisia suorahankintoja tekemällä hankintayksiköt eivät hyödynnä yritysten välistä kilpailua. On meidän kaikkien etu, että hankintamenettelyt toteutetaan julkisia varoja tehokkaasti käyttäen,” muistuttaa hankintojen valvonnan tutkimuspäällikkö Max Jansson.

Lue lisää:

KKV esittää HUSille yhteensä 160 000 euron seuraamusmaksuja laittomista suorahankinnoista, KKV:n tiedote 18.11.2019

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Max Jansson, p. 029 505 3688
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 139 §:ssä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemansa lainvastaisuuden johdosta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolain (434/2003) 53 c §:ssä tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain 140 §:n perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalain liitteessä E tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.