Marknadsdomstolen påförde HUS påföljdsavgifter på sammanlagt 50 000 euro för direktupphandlingar som strider mot upphandlingslagen

Marknadsdomstolen har i enlighet med två framställningar från Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) påfört samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) påföljdsavgifter på sammanlagt 50 000 euro för direkt­upphandlingar av sopsäckar och mjukpapper som strider mot lagen om upphandling. Marknadsdomstolen ska ytterligare ta ställning till två andra framställningar som ämbetsverket har gjort om HUS upphandlingar.

I november 2019 gjorde KKV fyra framställningar till marknadsdomstolen om påföljdsavgifter för direktupphandlingar som strider mot upphandlingslagen. Ämbetsverkets framställningar gällde upphandling av DNA-analyser, apparater och tillbehör för undertrycksbehandling av sår, sopsäckar samt mjukpappersprodukter. Sammanlagt föreslogs 160 000 euro i påföljdsavgifter.

Marknadsdomstolen meddelade 20.8.2020 och 21.8.2020 avgöranden som gällde de två först nämnda upphandlingarna. Båda var förenliga med ämbetsverkets framställningar. I vartdera fallet påförde marknadsdomstolen HUS en påföljdsavgift på 25 000 euro. Dessa avgöranden har ännu inte vunnit laga kraft.

KKV har framställt att HUS även skall betala påföljdsavgifter på sammanlagt 110 000 euro för upphandlingarna av DNA-analyser och apparater och tillbehör för undertrycksbehandling av sår. Dessa framställningar har tills vidare inte avgjorts.

Värdet på upphandlingarna av sopsäckar och mjukpapper över en miljon på årsnivå

Upphandlingarna av sopsäckar och mjukpapper hade konkurrensutsatts åren 2013–2014. De avtalsperioder som grundade sig på konkurrensutsättning gick ut år 2018. Därefter fortsatte man köpa från leverantörerna utan konkurrensutsättning enligt upphandlingslagen. Enligt den erhållna utredningen kom man med vissa leverantörer överens om att förlänga avtalsperioden per e-post och från vissa leverantörer fortsatte man att beställa produkter enligt den tidigare modellen. I båda produktgrupperna var det årliga värdet av olaglig direktupphandling över 500 000 euro.

Marknadsdomstolen bedömde HUS förfarande som en väsentlig ändring av villkoren i ett konkurrensutsatt upphandlingskontrakt. Enligt marknadsdomstolen var avtalsändringarna väsentliga, eftersom värdet på de upphandlingar som inte hade konkurrensutsatts överskred EU-tröskelvärdena i båda produktgrupperna.

”Upphandlande enheter som utför direktupphandlingar i strid med upphandlingslagen försummar att dra nytta på konkurrensen mellan olika företag. Det ligger i allas vårt intresse att upphandlingsförfarandena genomförs så att offentliga medel används effektivt,” påminner Max Jansson, forskningschef inom området tillsyn av offentlig upphandling.

Läs mer:

KKV yrkar på sammanlagt 160 000 euro i påföljdsavgifter för HUS för olaglig direktupphandling, KKV:s meddelande 18.11.2019

Mer information:

Forskningschef Max Jansson, tfn 029 505 3688
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt 139 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) har Konkurrens- och konsumentverket fått i uppgift att övervaka att lagstiftningen om offentlig upphandling iakttas. KKV kan med anledning av lagstridigheter som observeras ge en upphandlande enhet en varning eller tillämpa annan administrativ styrning som avses i 53 c § i förvaltningslagen (434/2003). När det gäller olagliga direktupphandlingar kan KKV i enlighet med 140 § i upphandlingslagen förbjuda verkställandet av upphandlingsbeslut. När det gäller direktupphandlingar som överstiger EU-tröskelvärdena kan KKV också lägga fram förslag för marknadsdomstolen om fastställande av påföljder, såsom påföljdsavgifter, förkortade kontraktsperioder eller upphävande av upphandlingsbeslut. Det samma gäller tjänsteupphandling som överstiger de nationella tröskelvärdena och som avses i bilaga E till upphandlingslagen, eller koncessionskontrakt som har genomförts som direktupphandling utan lagenlig grund. Om den upphandlande enheten har annonserat om direktupphandling i enlighet med 131 § i upphandlingslagen kan dock inget förslag läggas fram för marknadsdomstolen.27