Museovirasto sitoutui kilpailuolosuhteiden tasapuolisuutta parantaviin toimenpiteisiin

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on selvittänyt Museoviraston arkeologisten tutkimusten markkinoilla harjoittamaa elinkeinotoimintaa. Koska Museovirasto on sitoutunut toimenpiteisiin, jotka muun muassa parantavat sen edellytyksiä hinnoitella markkinaperusteisesti, KKV on 7.5.2020 päättänyt tutkinnan.

Museovirasto tekee arkeologisia tutkimuksia, kuten rakennushankkeisin liittyviä kaivauksia ja valvontoja sekä kaavoituksen yhteydessä tehtäviä selvitystöitä. Museovirastolla on useita muinaismuistolakiin perustuvia viranomaistehtäviä, mutta sen palvelutarjonta kilpailee osittain yksityisten yritysten vastaavien palvelujen kanssa. Viranomaistoiminnassa ei tavoitella voittoa eikä se kuulu KKV:n kilpailuneutraliteettivalvonnan piiriin, mutta myös julkisen sektorin on harjoitettava elinkeinotoimintaa liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti. Hinnoittelun tulee muun muassa olla markkinaperusteista ja toiminnassa tulee ottaa huomioon kohtuullisen tuoton vaatimus, jotta yksityisillä yrityksillä on mahdollisuus kilpailla markkinoilla voittoa tavoitellen.

Museoviraston hinnoittelu saattoi vääristyä, koska viranomaistehtävien ja markkinoilla harjoitettavan elinkeinotoiminnan kustannuksia ei ollut riittävällä tarkkuudella eriytetty toisistaan. Myöskään markkinaperusteiseen hinnoittelun edellytyksiin kuuluvan kohtuullisen tuoton vaatimusta ei ollut otettu kaikessa tarjouslaskennassa oikealla tavalla huomioon.

Tutkinnan aikana Museovirasto sitoutui toteuttamaan useita toimenpiteitä, jotka parantavat sen edellytyksiä noudattaa markkinaperusteista hinnoittelua. Museovirasto muun muassa parantaa kustannuslaskentaansa, jolloin myös hinnoittelulaskenta tarkentuu ja markkinoilla harjoitettavan elinkeinotoiminnan kannattavuudesta saadaan todenmukainen kuva. Museovirasto tulee jatkossa myös huomiomaan kohtuullisen tuoton vaatimuksen arkeologisten tutkimusten hinnoittelussa, mikä osaltaan turvaa yksityisten elinkeinonharjoittajien mahdollisuuksia osallistua arkeologisten tutkimusten toteuttamiseen.

Muinaismuistolakia uudistettava kilpailuneutraliteetin parantamiseksi

Osa arkeologisten tutkimusten markkinoiden ongelmista liittyy Museoviraston tehtäviä sääntelevään muinaismuistolakiin. Pääosin vuodelta 1963 olevan muinaismuistolain säännökset ovat osin tulkinnanvaraisia, ja ne on laadittu aikana, jolloin arkeologisissa tutkimuksissa ei vielä ollut yksityistä tarjontaa. KKV on ollut tutkinnan aikana yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriöön (OKM) lain uudistamistarpeista. Kilpailuneutraliteetin turvaamiseen liittyvät näkökohdat tullaan OKM:n mukaan huomioimaan muinaismuistolain tulevassa kokonaisuudistuksessa.

”Museoviraston korjaustoimenpiteet ja muinaismuistolain kokonaisuudistuksen käynnistyminen voitiin nähdä riittävinä turvaamaan terveen ja toimivan kilpailun edellytyksiä arkeologisten tutkimusten markkinoilla”, kertoo KKV:n tutkimuspäällikkö Mia Salonen. KKV ei pitänyt merkittävien kielteisten kilpailuvaikutusten syntymistä enää todennäköisenä ja päätti asian käsittelyn.

Kilpailuneutraliteettivalvonnan tavoitteena on edistää taloudellista tehokkuutta ja yhteiskunnan voimavarojen tarkoituksenmukaista kohdentumista turvaamalla tasapuolisen kilpailun edellytykset julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä. Valtio, kunta, kuntayhtymä ja niiden määräysvallassa olevat yksiköt nauttivat joskus markkinoilla toimiessaan julkisesta omistuksesta johtuvista eduista, joita yksityiset elinkeinonharjoittajat eivät voisi saada. Tällaiset perusteettomat edut voivat vääristää kilpailua ja pahimmillaan johtaa yhtä tehokkaiden ja omilla ansioillaan kilpailevien yksityisten elinkeinonharjoittajien syrjäytymiseen markkinoilta.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Mia Salonen, p. 029 505 3007,
Erityisasiantuntija Teemu Karttunen, p. 029 505 3315,
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain (948/2011) 30 a §:n mukaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston tulee ensisijaisesti neuvotteluteitse pyrkiä poistamaan kunnan, kuntayhtymän, valtion taikka niiden määräysvaltaan kuuluvan yksikön harjoittamassa taloudellisessa toiminnassa sovellettu menettely tai toiminnan rakenne, joka tavaroiden tai palveluiden tarjonnassa:
1) vääristää tai on omiaan vääristämään terveen ja toimivan kilpailun edellytyksiä markkinoilla;
2) estää tai on omiaan estämään terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun syntymistä tai kehittymistä; tai
3) on ristiriidassa kuntalain (410/2015) 128 §:ssä säädetyn markkinaperusteisen hinnoittelun vaatimuksen kanssa.
Lue lisää kilpailuneutraliteetista.