Museiverket har förbundit sig till åtgärder som ska förbättra konkurrensförhållandenas jämlikhet

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har utrett den näringsverksamhet som Museiverket bedriver på marknaden för arkeologiska undersökningar. Eftersom Museiverket har förbundit sig till åtgärder som bland annat förbättrar förutsättningarna för en marknadsmässig prissättning avslutade Konkurrens- och konsumentverket sin utredning den 7 maj 2020.

Museiverket utför arkeologiska undersökningar, till exempel utgrävningar och tillsyn i anslutning till byggprojekt samt utredningar i samband med planläggning. Museiverket har flera myndighetsuppgifter på basis av lagen om fornminnen, men verkets serviceutbud konkurrerar delvis med motsvarande tjänster som tillhandahålls av privata företag. Myndighetsverksamhet är inte vinstdrivande och den omfattas inte av Konkurrens- och konsumentverkets tillsyn av konkurrensneutralitet, men även den offentliga sektorn ska bedriva näringsverksamhet enligt företagsekonomiska principer. Prissättningen ska bland annat vara marknadsmässig och verksamheten ska beakta kravet på en rimlig vinst för att privata företag ska kunna konkurrera på marknaden i vinstsyfte.

Museiverkets prissättning kan ha snedvridits eftersom kostnaderna för myndighetsuppgifterna och den näringsverksamhet som bedrivs på marknaden inte hade separerats tillräckligt noggrant. I anbudskalkylerna hade man dessutom inte på ett korrekt sätt beaktat kravet på en rimlig vinst, en av förutsättningarna för en marknadsmässig prissättning.

Under utredningen förband sig Museiverket att genomföra flera åtgärder som förbättrar verkets förutsättningar för att följa en marknadsmässig prissättning. Bland annat förbättrar Museiverket sin kostnadsberäkning, vilket gör att även prissättningsberäkningen preciseras och man får en realistisk bild av lönsamheten av den näringsverksamhet som bedrivs på marknaden. I fortsättningen kommer Museiverket att ta hänsyn till kravet på en rimlig vinst vid prissättningen av arkeologiska undersökningar, vilket för sin del säkerställer privata näringsidkares möjligheter att delta i genomförandet av arkeologiska undersökningar.

Lagen om fornminnen behöver förnyas för förbättrad konkurrensneutralitet

En del av problemen på marknaden med arkeologiska undersökningar anknyter till lagen om fornminnen, som reglerar Museiverkets uppgifter. Bestämmelserna i denna lag som till stora delar härstammar från 1963 är delvis flertydiga och upprättades i en tid då det ännu inte fanns något privat utbud inom arkeologiska undersökningar. Under utredningen har Konkurrens- och konsumentverket haft kontakt med undervisnings- och kulturministeriet angående behovet av en lagreform. Enligt undervisnings- och kulturministeriet ska aspekterna om att säkerställa konkurrensneutraliteten beaktas i den kommande totalreformen av lagen om fornminnen.

”De korrigerande åtgärder som Museiverket vidtagit och inledandet av en totalreform av lagen om fornminnen kunde ses som tillräckliga för att säkerställa förutsättningarna för en sund och fungerande konkurrens på marknaden för arkeologiska undersökningar”, berättar Konkurrens- och konsumentverkets forskningschef Mia Salonen. Konkurrens- och konsumentverket ansåg det inte längre sannolikt med några negativa konsekvenser för konkurrensen och avslutade ärendet.

Målet med tillsynen av konkurrensneutralitet är att främja ekonomisk effektivitet och en ändamålsenlig allokering av samhällsresurserna genom att trygga förutsättningarna för en jämlik konkurrens mellan den offentliga och den privata näringsverksamheten. När staten, kommunerna, samkommunerna och enheter under deras kontroll verkar på marknaden åtnjuter de ibland fördelar som beror på det offentliga ägandet och som privata näringsidkare inte skulle kunna få. Sådana grundlösa fördelar kan snedvrida konkurrensen och i värsta fall leda till att lika effektiva företag som konkurrerar på sina egna meriter slås ut på marknaden.

Offentlig version av beslutet (på finska)

Mer information:
Forskningschef Mia Salonen, tfn 029 505 3007,
Specialsakkunnig Teemu Karttunen, tfn 029 505 3315,
fornamn.efternamn@kkv.fi