Partureiden ja kampaamoiden hintojen ilmoittamisessa puutteita

Aluehallintovirastojen toteuttama valvontakampanja paljasti, että monet parturit ja kampaamot eivät tunne hintamerkintäasetuksen vaatimuksia palveluhinnaston esittämisestä.

Kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta annetun asetuksen eli ns. hintamerkintäasetuksen mukaan palveluntarjoajan on pidettävä esillä hinnasto liikehuoneistossa. Hinnasto on esitettävä niin, että kuluttaja havaitsee sen helposti ja pystyy mahdollisuuksien mukaan tutustumaan siihen myös liikkeen ulkopuolella. Kuluttajan on helpompi vertailla eri yritysten hintatasoa, kun hän näkee hinnat ilman, että hänen tarvitsee mennä sisälle liikkeisiin.

Aluehallintovirastot selvittivät, miten hyvin parturit ja kampaamot noudattavat tätä velvollisuutta. Valvontakampanjan tavoitteena oli edistää hintamerkintäsäännösten tunnettuutta ja sitä kautta myös niiden noudattamista. Valvontakampanja toteutettiin maalis-syyskuussa 2014 kaikkien aluehallintovirastojen alueilla ja Ahvenanmaalla ja sen aikana tarkistettiin yhteensä noin 2 540 parturia tai kampaamoa.

Alueesta riippuen tarkastetuista yrityksistä noin 20-45 % sai kirjallisen tai suullisen huomautuksen. Hintojen esittämisessä oli muun muassa seuraavia puutteita:

  • hinnasto puuttui kokonaan
  • hinnasto näkyi ulospäin, mutta hintoja ei esitetty selkeästi (hinnasto oli esimerkiksi kooltaan huomattavan pieni tai siinä oli käytetty pientä kirjainkokoa)
  • hinnasto oli sijoitettu niin, etteivät kuluttajat kyenneet havaitsemaan sitä
  • hinnastossa oli ilmoitettu vain muutaman eri palvelun hinta, jolloin hinnasto ei ollut riittävän kattava

Monet yritykset kokivat valvonnan myönteisenä ja kampanjan tavoitteita pidettiin hyvinä. Osa huomautuksen saaneista yrityksistä kertoi, että ne eivät olleet lainkaan tienneet velvollisuudesta pitää palveluhinnasto mahdollisuuksien mukaan näkyvillä myös ulospäin. Osa yrityksistä oli kuullut asiasta, mutta säännöksen sisältö oli jäänyt epäselväksi. Valvontakampanjan ansiosta tietoisuus hintamerkintäasetuksen sisällöstä lisääntyi ja samalla yritykset saivat tarkastajilta tietoa myös muista hintojen merkitsemiseen liittyvistä velvoitteista.

Aluehallintovirastot ja kuluttaja-asiamies jatkavat palveluhinnastojen esilläpitoon liittyvää valvontaa osana yleisiä hinnan ilmoittamista koskevia valvontatehtäviään.

Kuluttaja-asiamies valmistelee hintojen ilmoittamista koskevaa linjausta

18.7.2013 voimaan tullut hintamerkintäasetus (553/2013) toi mukanaan monia hinnan ilmoittamista koskevia uudistuksia. Jotta yritysten olisi helpompi soveltaa sekä uusia että jo pidempään voimassa olleita säännöksiä, kuluttaja-asiamies on laatimassa aiemmista hinnan ilmoittamista koskevista linjauksistaan yhdistettyä ja ajan tasalle saatettua versiota.

Linjausluonnos oli luettavana ja kommentoitavana Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) verkkosivuilla 8.9. – 3.10.2014. Kuluttaja-asiamies ottaa saadut kommentit huomioon linjauksen lopullisen version valmistelussa. Valmistuttuaan linjaus julkaistaan KKV:n verkkosivuilla ja siitä tiedotetaan erikseen.

Lue lisää: Valtioneuvoston asetus hintojen ilmoittamisesta