Bristfälliga prisuppgifter på barberar- och frisörsalonger

Vid regionförvaltningsverkens kontrollkampanj uppdagades, att flera barberar- och frisörsalonger inte känner till kraven i prisinformationsförordningen om en tydlig prislista för de erbjudna tjänsterna.

Enligt förordningen om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter, dvs. den s.k. prisinformationsförordningen, är tjänsteleverantören skyldig att i affärslokalen tillhandahålla en prislista för tjänsterna. Prislistan ska tillhandahållas på så sätt att konsumenterna lätt kan se den, om möjligt också från utsidan av affärslokalen. Det blir lättare för konsumenterna att jämföra prisnivån hos de olika företagen när priserna är synliga utan att man behöver gå in i affärslokalen.

Regionförvaltningsverken har utrett hur bra barberar- och frisörsalongerna respekterar denna skyldighet. Målsättningen av kontrollkampanjen var att öka kännedomen av prisinformationsbestämmelserna och därmed också deras tillämpning. Kontrollkampanjen genomfördes i mars-september 2014 inom alla regionförvaltningsverks områden och på Åland. Kampanjen omfattade sammanlagt ca 2 540 barberar- och frisörsalonger.

På de olika områdena fick ca 20–45 % av de granskade företagen skriftliga eller muntliga anmärkningar. Det fanns bland annat följande brister i prisinformationen:

  • det fanns inte någon prislista alls
  • prislistan var synlig utanför affärslokalen, men priserna angavs inte på ett tydligt sätt (prislistan var t.ex. väldigt liten eller skriven med en liten teckenstorlek)
  • prislistan hade placerats så att konsumenterna hade svårt att se den
  • prislistan inkluderade endast priserna för några av de olika tjänsterna, dvs. att prislistan var inte tillräckligt omfattande

Flera av företagen upplevde granskningen som positiv och kampanjens målsättningar ansågs vara bra. En del av de företag som fick anmärkningar uppgav, att de inte hade känt till skyldigheten att tillhandahålla en prislista som är, om möjligt, synlig även från utsidan av affärslokalen. En del av företagen hade hört om saken, men innehållet av bestämmelserna var oklara för dem. Tack vare kontrollkampanjen ökade kännedomen av innehållet i prisinformationsförordningen och samtidigt informerade granskarna företagen om de andra skyldigheterna som hänför sig till prisangivelsen.

Regionsförvaltningsverken och konsumentombudsmannen fortsätter granskningen av synliga prislistor som en del av den allmänna tillsynen av prisangivelse.

Konsumentombudsmannen förbereder riktlinjer för prisangivelse

Prisinformationsförordningen (553/2013) som trädde i kraft 18.7.2013 förde med sig flera nya bestämmelser om prisangivelse. För att företagen skulle lättare kunna tillämpa både de nya och de redan gällande bestämmelserna, förbereder konsumentombudsmannen en sammanfattad och uppdaterad version av sina tidigare riktlinjer för prisangivelse.

Utkast till riktlinjer kunde läsas och kommenteras på Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) webbplats 8.9.–3.10.2014. Konsumentombudsmannen kommer att ta hänsyn sitt kommentarerna vid beredningen av den slutgiltiga versionen av riktlinjerna. Riktlinjerna kommer att publiceras på KKV:s webbplats och publiceringen meddelas separat.

Läs mera på Statsrådets förordning om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter