Pohjoismaiset kilpailuviranomaiset: Tehokas kilpailupolitiikka on talouskasvun keskeinen edellytys

Pohjoismaisten kilpailuviranomaisten tänään julkaisemassa yhteisraportissa A Vision for Competition – Competition Policy towards 2020 korostetaan tehokkaan kilpailupolitiikan ja kilpailuvalvonnan merkitystä talouskasvun ja hyvinvoinnin turvaamisessa. Huomiota kiinnitetään kilpailupolitiikan ja -lainsäädännön sisällön ohella erityisesti innovaatioihin ja kilpailun merkitykseen julkisten palvelujen tehokkuuden, saatavuuden ja laadun edistämisessä.

Uskottava ja tehokas kilpailuvalvonta edellyttää sitä, että kilpailuviranomaisilla on riittävä toimivalta ja keinot puuttua havaitsemiinsa rikkomuksiin. Tässä suhteessa on edelleen olemassa eroja Pohjoismaiden kesken ja Pohjoismaiden ja Euroopan komission välillä. Tältä osin raportissa viitataan erityisesti EU:n komission valtuuksiin kieltää yrityskauppa ja määrätä itse sakot kilpailulain rikkomuksista.

Kilpailuviranomaisten toiminnan suuntaamisen ja yhteiskunnallisen aseman tunnustamisen kannalta on tärkeää, että viranomaiset arvioivat järjestelmällisesti harjoitetun politiikan vaikutuksia talouteen ja yhteiskuntaan. Vaikka kiistattomia kvantitatiivisia arviointitapoja onkin vaikeata kehittää, jo kvalitatiiviset arviot esimerkiksi yksittäisten tapausten pohjalta viittaavat selvästi siihen, että kilpailupolitiikan ja lainsäädännön hyvinvointivaikutukset ovat merkittäviä. Resurssien suuntaaminen kilpailuviranomaisten toimintaan on siten yleisen edun kannalta perusteltua.

Innovaatio- ja kilpailupolitiikka täydentävät ja tukevat toisiaan

Innovaatioiden asema markkinoiden ja kilpailun toimivuuden arvioinnissa on vahvistumassa. Innovaatioiden ja kilpailunrajoitusten välinen suhde käy samalla yhä monitahoisemmaksi. Innovaatioprosessien analysointi onkin tästä syystä jatkossa kilpailuviranomaisten toiminnan yksi keskeisistä kehittämiskohteista.

Raportissa tuodaan esiin myös se, että nykyaikainen, toimivaan kilpailuun tähtäävä kilpailupolitiikka ja innovaatiopolitiikka täydentävät ja tukevat toisiaan; molempien politiikkalohkojen tavoitteena on kannustaa yrityksiä innovaatioihin perustuvien kilpailuetujen luomiseen ja vastustaa toisaalta pysyväisluonteisen monopolivoiman syntymistä ja ylläpitämistä. Innovaatioita käsittelevä raportin luku 5 valmisteltiin Kilpailuvirastossa.

Julkisista palveluista raportissa on esillä erityisesti terveydenhoito, jonka osuus julkisista menoista on kaikissa Pohjoismaissa huomattava. Kilpailupolitiikalla tulee raportin mukaan olemaan merkittävä vaikutus julkisiin terveyspalveluihin ainakin julkisten hankintojen (ml. innovatiiviset hankinnat), valinnan mahdollisuuksien edistämisen sekä yksityisen ja julkisen sektorin välisen kilpailuneutraliteetin turvaamisen näkökulmista.

Vuonna 2011 käynnistetyn yhteishankkeen tavoitteena oli selvittää viimeaikaisen taloudellisen kehityksen ja kehitystrendien pohjalta, miten kilpailupolitiikka ja kilpailuviranomaiset voivat osaltaan turvata Pohjoismaiden talouskasvua ja hyvinvointia ja mitä haasteita tähän liittyy.

A Vision for Competition – Competition Policy towards 2020 on kymmenes pohjoismaisten kilpailuviranomaisten yhteistyössä laatima raportti. Vuoden 2002 jälkeen julkaistut muut yhdeksän raporttia löytyvät täältä.