Nordiska konkurrensmyndigheterna: En effektiv konkurrenspolitik är en central förutsättning för ekonomisk tillväxt

I de nordiska konkurrensmyndigheternas gemensamma rapport A Vision for Competition – Competition Policy towards 2020, som publiceras idag, framhävs betydelsen av en effektiv konkurrenspolitik och konkurrensövervakning för att trygga ekonomisk tillväxt och välfärd. Utöver innehållet i konkurrenspolitiken och ‑lagstiftningen fästs uppmärksamhet i synnerhet vid innovationer och konkurrensens betydelse för främjandet av de offentliga tjänsternas effektivitet, tillgänglighet och kvalitet.

En trovärdig och effektiv konkurrensövervakning förutsätter att konkurrensmyndigheterna har tillräckliga befogenheter och metoder att ingripa mot upptäckta förseelser. I detta hänseende finns det fortfarande skillnader mellan de nordiska länderna samt mellan de nordiska länderna och Europeiska kommissionen. Rapporten hänvisar i synnerhet till EU-kommissionens befogenheter att förbjuda företagsförvärv och själv utfärda böter för brott mot konkurrenslagen.

Med tanke på hur konkurrensmyndigheternas verksamhet ska inriktas samt erkännandet av den samhälleliga ställningen är det viktigt att myndigheterna systematiskt bedömer den bedrivna politikens effekter för ekonomin och samhället. Trots att det är svårt att utveckla entydiga kvantitativa bedömningsmetoder, tyder redan de kvalitativa bedömningarna på basis av enskilda fall tydligt på att konkurrenspolitikens och lagstiftningens välfärdseffekter är betydande. Därmed är det, med tanke på den allmänna nyttan, motiverat att satsa resurser på konkurrensmyndigheternas verksamhet.

Innovations- och konkurrenspolitiken kompletterar och stöder varandra

Innovationernas ställning vid bedömningen av marknadens och konkurrensens funktion håller på att förstärkas. Samtidigt blir förhållandet mellan innovationer och konkurrensbegränsningar allt mer mångfasetterat. Därför är analys av innovationsprocesserna i fortsättningen ett av de centrala utvecklingsobjekten inom konkurrensmyndigheternas verksamhet.

I rapporten framgår även att en modern konkurrenspolitik som är inriktad på en fungerande konkurrens samt innovationspolitiken kompletterar och stöder varandra. Målet för båda politiska sektorerna är att uppmuntra företag till att skapa konkurrensfördelar som grundar sig på innovationer samt å andra sidan motverka uppkomsten och upprätthållandet av bestående monopolkraft. Kapitel 5 i rapporten, som handlar om innovationer, utarbetades vid Konkurrensverket.

Bland offentlig service tar rapporten upp i synnerhet hälsovård, som utgör en betydande andel av de offentliga utgifterna i alla nordiska länder. Enligt rapporten kommer konkurrenspolitiken att ha en betydande effekt på de offentliga hälsovårdstjänsterna, åtminstone ur följande synpunkter: offentliga upphandlingar (inkl. innovativa upphandlingar), främjande av valmöjligheter samt tryggande av neutral konkurrens mellan den privata och offentliga sektorn.

Målet med det gemensamma projektet, som startade 2011, var att utgående från den senaste tidens ekonomiska utveckling och utvecklingstrender utreda hur konkurrenspolitiken och konkurrensmyndigheterna för sin del kan trygga de nordiska ländernas ekonomiska tillväxt och välfärd och vilka utmaningarna är i samband med detta.

A Vision for Competition – Competition Policy towards 2020 är den tionde rapporten som de nordiska konkurrensmyndigheterna utarbetat i samarbete. De övriga nio rapporterna som publicerats sedan 2002 finns här.