Yritysten kerrottava kuluttajille verkkosivuillaan ja vakiosopimusehdoissaan riidanratkaisuelimestä 9.1.2016 lähtien

Elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajille 9.1.2016 lähtien verkkosivullaan ja vakiosopimusehdoissaan tieto tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa. Verkkosivuilla ja vakiosopimusehdoissa on annettava myös tieto riidanratkaisuelimen verkkosivuston osoitteesta. Tieto riidanratkaisuelimestä ja sen verkkosivuosoitteesta on annettava kuluttajalle helposti, selkeästi ja ymmärrettävästi.

Elinkeinonharjoittajan on toimialastaan riippuen annettava tieto joko yhdestä tai useammasta riidanratkaisuelimestä, joita Suomessa ovat 9.1.2016 alkaen:

  • Kuluttajariitalautakunta (www.kuluttajariita.fi)
  • Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE (www.fine.fi) (pankki-, vakuutus- ja arvopaperiasiat)
  • Liikennevahinkolautakunta

Usein riidanratkaisuelin tulee olemaan kuluttajariitalautakunta. Koska kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan, yritysten kannattaa myös ohjeistaa kuluttajaa olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan ennen kuluttajariitalautakuntaa.

Esimerkki verkkosivuilla annettavasta tiedosta tai vakiosopimusehdosta, jolla elinkeinonharjoittaja täyttää tiedonantovelvollisuutensa:

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

 

Taustalla ADR-direktiivi

Muutos pohjautuu kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevaan direktiiviin (Alternative Dispute Resolution). Direktiivi on täytäntöönpantu kuluttajansuojalain 2 luvun 8 b §:llä. Direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että kaikissa EU-jäsenvaltioissa on laadukkaita tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä.

Direktiivillä jäsenvaltiot velvoitetaan varmistamaan, että kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien väliset riidat voidaan saattaa tuomioistuimen ulkopuolisen elimen ratkaistaviksi sekä asetetaan näille elimille minimilaatuvaatimukset.

Lisätietoja:
Vaihtoehtoista kuluttajariitojen ratkaisua koskeva direktiivi (pdf)