Företag ska från 9.1.2016 på sina webbplatser och i sina standardavtalsvillkor informera konsumenter om behörigt tvistlösningsorgan

Näringsidkare ska från 9.1.2016 på sina webbplatser och i sina standardavtalsvillkor informera konsumenter om behörigt tvistlösningsorgan utanför domstol i tvistemål mellan konsumenten och näringsidkaren. Webbplatsen och standardavtalsvillkoren ska även innehålla information om tvistlösningsorganets webbadress. Uppgiften om tvistlösningsorgan och dess webbadress ska ges till konsumenten på ett enkelt, tydligt och förståeligt sätt.

Beroende på bransch ska näringsidkaren från 9.1.2016 ge information om antingen ett eller flera tvistlösningsorgan. I Finland är tvistlösningsorganen:

  • Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi)
  • Försäkrings- och finansrådgivningen FINE (www.fine.fi) (bank-, försäkrings- och värdepappersärenden)
  • Trafikskadenämnden

Ofta kommer tvistlösningsorganet att vara konsumenttvistenämnden. Eftersom konsumenttvistenämnden kan låta bli att behandla ärendet, om konsumenten inte först har kontaktat konsumentrådgivningen, är det bra att också företagen ger konsumenter anvisningar om att kontakta konsumentrådgivningen före konsumenttvistenämnden.

Exempel på information som ges på webbplatsen eller i standardavtalsvillkoren, där näringsidkaren uppfyller sin informationsskyldighet:


Om en meningsskiljaktighet rörande köpeavtalet inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan konsumenten hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för avgörande.

Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden för behandling bör konsumenten kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.konsumentrådgivning.fi)

Baserar sig på ADR-direktivet

Förändringen baserar sig på direktivet om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister (Alternative Dispute Resolution). Syftet med direktivet är att säkerställa att det i samtliga EU-medlemsländer finns högkvalitativa tvistlösningsorgan utanför domstol.

Med direktivet åläggs medlemsländerna att säkerställa att tvister mellan konsumenter och näringsidkare kan hänskjutas till ett organ utanför domstol för att lösa tvister samt att för dessa organ fastställs minimikvalitetskrav.

Mer information:
Direktivet om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister (pdf)