KKV tutkii elintarvikemarkkinoiden toimivuutta

KKV:ssä on käynnissä tutkimus elintarvikkeiden hintojen rakenteesta ja hintasiirtymistä eli siitä, miten muutokset esimerkiksi maatalouden tuotantokustannuksissa siirtyvät elintarvikeketjussa eteenpäin.

Hintojen rakennetta tarkastellaan hintamarginaalien avulla, joilla tarkoitetaan kuluttajahinnan jakautumista tuotannon eri portaissa. Alustavien havaintojen perusteella tuotteiden ja tuoteryhmien välillä on eroja sekä hintamarginaalien muutoksissa että hintasiirtymissä. Tutkimuksen väliraportti julkaistaan keväällä 2024.

Elintarvikkeiden, kuten monien muidenkin tuotteiden hinnat nousivat vuoden 2022 aikana poikkeuksellisen voimakkaasti. Samaan aikaan tuottajien oli vaikeaa saada siirrettyä tuotantopanosten hintojen nousua tuottajahintoihin. KKV:n tutkimuksessa tarkastellaan elintarvikemarkkinoiden toimivuutta selvittämällä markkinoiden kilpailuolosuhteita. Markkinasignaalien välittyminen portaalta toiselle on yksi keskeisistä markkinoiden toimivuuden piirteistä.

Toimivien markkinoiden tasapaino määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kun olosuhteet muuttuvat, markkinat hakevat uutta tuotannollista tasapainoa hintamuutosten avulla.  Selvittämällä miten markkinat asettuvat tähän uuteen tasapainoon, on mahdollista saada tietoa markkinoiden tosiasiallisesta toiminnasta. Tulosten perusteella voidaan mahdollisesti arvioida sitä, mitkä tekijät edesauttavat markkinoiden ja elintarvikeketjun toimivuutta.

Tutkimusta varten KKV on kerännyt elintarvikeketjun toimijoilta elintarvikkeiden hinta-aineiston, joka sisältää tuotetasolla kuluttajahinnan, kaupan ostohinnan, teollisuuden myyntihinnan ja raaka-ainekustannukset kuukausittaisena keskiarvona tammikuusta 2015 huhtikuuhun 2023. Yrityksiltä kerättyyn aineistoon yhdistetään muun muassa Luonnonvarakeskuksen aineistoista tuottajien hinta- ja kustannustietoja. KKV:llä on kilpailulain nojalla oikeus vaatia myös salassa pidettäviä tietoja kilpailuolosuhteiden selvittämiseksi.

Tutkimuksessa selvitetään syitä eri elintarvikkeiden hintamarginaalien ja hintasiirtymien muutoksiin

Alustavien havaintojen mukaan tuotteiden ja tuoteryhmien välillä on eroja sekä hintamarginaalien muutoksissa että siirtymien ominaisuuksissa. Tutkimus on kesken ja vielä ei voida sanoa, mistä havainnot johtuvat.

Elintarvikkeen hintamarginaaleilla tarkoitetaan tuottajien, elintarviketeollisuuden, kaupan ja valtion alv-veron osuuksia elintarviketuotteen kuluttajahinnasta. Tutkimuskirjallisuudessa hintamarginaaleja on tyypillisesti laskettu tilinpitoaineistojen ja yleisesti saatavilla olevien hinta- ja kustannustietojen avulla. KKV:n tutkimuksen etuna on se, että siinä käytetään aitoa ja yksityiskohtaista hinta-aineistoa.

Hintasiirtymät koskevat ketjun tuottaja-, teollisuus- ja kuluttajahintojen välillä olevia yhteyksiä. Niiden osalta tarkastellaan siirtymän voimakkuutta, nopeutta, suuntaa ja sitä, eroaako siirtymä ominaisuuksiltaan, kun kyse on hintojen noususta tai hintojen laskusta.

KKV:n tutkimus perustuu suurelta osin vertailuun. Niin hintamarginaalien kuin hintasiirtymienkin osalta vertaillaan tuotteita ja tuoteryhmiä, myymäläkokoja ja kaupan omia tuotemerkkejä suhteessa teollisuuden brändituotteisiin. Kun vertailussa havaitaan eroavaisuuksia, tutkimuksessa selvitetään syitä eroavaisuuksien takana.

Tutkimuksen väliraportti tulossa keväällä 2024

KKV:n tavoitteena on julkaista tutkimushankkeen väliraportti keväällä 2024. Väliraporttiin kootaan havaintoja hintamarginaaleista sekä alustavia tuloksia hintasiirtymistä. Loppuraportti ja muut mahdolliset tuotokset julkaistaan myöhemmin.

Lasse Pöyry

Vanhempi ekonomisti