North European Oil Trade Oy / oy Shell ab:n polttonesteiden hankintatoiminta

Päivämäärä

22.11.2010

Diaarinumero

1078/14.00.10/2010

Osapuolet

North European Oil Trade Oy / oy Shell ab:n polttonesteiden hankintatoiminta

Asian vireilletulo

North European Oil Trade Oy (”NEOT”) on 8.11.2010 ilmoittanut Kilpailuvirastolle järjestelystä, jossa se hankkii määräysvaltaansa oy Shell ab:n (”Shell”) liiketoimintojen osana olevan polttonesteiden hankintatoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

NEOT on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (”SOK”) ja St1 Oy:n omistama polttonesteiden hankintayhtiö SOK:n ollessa NEOT:n enemmistöomistaja. NEOT harjoittaa polttonesteiden hankintaa, varastointia, tukkukauppaa sekä kuljetusten järjestämistä. NEOT myy hankkimiansa öljytuotteita St1 Oy:lle, S-ryhmän alueosuuskaupoille sekä Hankkija-Maatalous Oy:lle.

Hankinnan kohteena on Shellin polttonesteiden hankintatoiminta. Shell myy ja markkinoi polttonesteitä liikenteen, teollisuuden ja kotitalouksien tarpeisiin. Oy Shell ab:n osakekanta siirtyy joulukuussa 2010 Keele Oy:n määräysvaltaan. Keele Oy:n enemmistöomistajana on Mika Anttonen, joka käyttää määräysvaltaa Keele Oy:n kautta St1 Holding Oy:ssä, jonka tytäryhtiö on St1 Oy. Kilpailuvirasto on hyväksynyt järjestelyn 29.10.2010 tekemällään päätöksellä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yritysjärjestely

NEOT:n liikevaihto vuonna 2009 oli noin 1,6 miljardia euroa ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. SOK-Yhtymän liikevaihto vuonna 2009 oli noin 8,6 miljardia euroa. Hankinnan kohteeseen kohdistuva liikevaihto oli vuonna 2009 ilman polttoaineveroja noin […][1] miljoonaa euroa, joka kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltamispiiriin.

Relevantit markkinat

Ilmoittajan mukaan sekä NEOT:lla että hankinnan kohteella on toimintaa polttonesteiden hankinta- ja tukkumarkkinoilla. NEOT toimii yrityskaupan kohteen kanssa samalla jakeluketjun portaalla, sillä molemmat osapuolet hankkivat polttonesteitä öljynjalostajilta ja välittävät niitä eteenpäin alemmalle tukkuportaalle. Yrityskaupan osapuolilla ei ole muuta päällekkäistä liiketoimintaa.

Polttonesteiden hankintamarkkinat käsittävät polttonesteiden hankinnan öljynjalostajilta. Hankintamarkkinat voidaan jaotella ilmoittajan mukaan bensiinin, dieselin ja polttoöljyn markkinoihin. Vuonna 2009 bensiinin hankintamarkkinoiden koko oli Suomessa ilmoittajan arvion mukaan noin 1 714 tuhatta tonnia, josta yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli noin [50–60] %. Dieselin hankintamarkkinat olivat vuonna 2009 Suomessa kooltaan noin 2 177 tuhatta tonnia, josta yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli noin [25–35] %. Ilmoittaja arvioi polttoöljyn vuoden 2009 hankintamarkkinoiden kooksi Suomessa 1 835 tuhatta tonnia, josta NEOT:n ja Shellin hankintatoiminnan yhteenlaskettu markkinaosuus oli noin [25–35] %.

Polttonesteiden tukkumarkkinat voidaan ilmoittajan mukaan jakaa ylemmän ja alemman tason tukkuportaaseen. Ylemmän tukkuportaan markkinat käsittävät polttonesteiden hankintayhtiöiden ja polttonesteiden jälleenmyyjien välisen tukkukaupan. Ilmoittaja arvioi, että yrityskaupan osapuolten markkinaosuudet sekä hankinta- että tukkumarkkinoilla ovat Suomessa samansuuruiset. Yrityskaupan osapuolten tärkeimmät kilpailijat hankinta- ja tukkumarkkinoilla Suomessa ovat Neste Oil Oyj ja Oy Teboil Ab. Myös Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) toimii markkinoilla.

Hankintamarkkinat ja ylemmän tason tukkumarkkinat ovat ilmoittajan mukaan maantieteellisesti maailmanlaajuiset tai ainakin kansallisia markkinoita laajemmat, sillä NEOT voi hankkia polttonesteitä tarvittaessa myös Suomen ulkopuolelta ja toisaalta toimittaa polttonesteitä periaatteessa samoihin sijanteihin kuin mistä se voi polttonesteitä hankkia. Esimerkiksi polttonesteen tuonti Itämeren alueen jalostamoilta on ilmoittajan näkemyksen mukaan varteenotettava vaihtoehto. Tällä hetkellä NEOT hankkii polttonesteensä Neste Oil Oyj:ltä, joka on ainoa öljynjalostaja Suomessa.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia polttoaineen hankinta- ja tukkumarkkinoilla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole myöskään ilmoittaneet, että järjestelyllä olisi haitallisia vaikutuksia kilpailulle.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa North European Oil Trade Oy hankkii oy Shell ab:n polttonesteiden hankintatoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja antaa tutkija Kaisa Kokko.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.