Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

15.1.2004

Diaarinumero

1093/81/2003

Osapuolet

Suomen Terveystalo Oyj / Olarin Röntgen Oy

Suomen Terveystalo Oyj (Suomen Terveystalo) on 23.12.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Olarin Röntgen Oy:ssä (Olarin Röntgen). Kun Olarin Röntgenin noin 190 000 euron liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti Suomen Terveystalon edeltävän kahden vuoden aikana Suomesta samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihdon kynnysarvot ylittyvät. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

3i Group plc:n ja Media Invest Int. Oy:n yhteisessä määräysvallassa oleva Suomen Terveystalo tarjoaa itse tai omistamiensa yhtiöiden kautta terveydenhuoltopalveluita Suomessa toimiville yhteisöille ja yksityishenkilöille. Yhtiö tarjoaa yleis- ja erikoislääkäri-, kuvantamis- ja fysioterapiapalveluja, laboratoriotutkimuksia sekä kirurgisia ja muita operatiivisia toimenpiteitä.

Olarin Röntgen myy ja välittää röntgenteknologisia ja sairaanhoidollisia palveluja sekä näihin liittyvää toimintaa. Ilmoittajan mukaan Olarin Röntgenin maantieteellinen markkina-alue on pääasiassa Espoo, mutta esimerkiksi työterveyshuollon kautta asiakkaita tulee koko pääkaupunkiseudulta.

Ilmoittajan mukaan Espoossa samoin kuin pääkaupunkiseudulla suurimman osan röntgentutkimuksista tuottaa julkinen sektori. Ilmoittaja arvioi julkisen sektorin markkinaosuudeksi Espoossa noin 70 % kaikista radiologisista tutkimuksista, jolloin yksityisten palveluntarjoajien markkinaosuudeksi jää noin 30 %. Ilmoittaja arvioi Olarin Röntgenin markkinaosuuden olevan noin 2 % sen markkina-alueen röntgentutkimuksista. Suomen Terveystalo ei harjoita Espoossa kuvantamisliiketoimintaa ennen Olarin Röntgenin hankintaa.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Suomen Terveystalo Oyj hankkii määräysvallan Olarin Röntgen Oy:ssä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.