Elcoline Group Oy / SSG Sahala Oy (kuuleminen 5.2.2024 asti)

Diaarinumero

KKV/117/14.00.10/2024

Osapuolet

Elcoline Group Oy / SSG Sahala Oy

  • Ilmoitus saapunut 26.1.2024.

    Ensimmäisen vaiheen määräaika 28.2.2024.

  • Kuulemisen määräaika 5.2.2024.

    KKV pyytää etenkin yrityskaupan osapuolten asiakkaita, kilpailijoita ja tavarantoimittajia sekä toimialaliittoja ja -järjestöjä lausumaan näkemyksensä yrityskaupan kilpailuvaikutuksista.

    Voitte kertoa lausunnossanne oman näkemyksenne markkinoilla vallitsevasta kilpailutilanteesta ja markkinoiden kehityksestä sekä yrityskaupan mahdollisista kilpailuvaikutuksista. Lisäksi voitte kommentoida yrityskaupan ilmoittajan alla esittämiä näkemyksiä markkinoista ja niiden rakenteesta.

    Pyydämme yksilöimään lausunnossanne mahdollisesti olevat liikesalaisuudet. Merkitkää liikesalaisuudet [hakasulkeisiin kursiivilla]. Mikäli lausuntoonne ei sisälly salassa pidettäviä tietoja, pyydämme mainitsemaan myös siitä. Yrityskauppoihin liittyvä korostettu liikesalaisuussuoja otetaan huomioon asian käsittelyssä. Pyydämme toimittamaan lausuntonne KKV:lle viimeistään maanantaina 5.2.2024 sähköpostitse osoitteeseen kilpailuvalvonta@kkv.fi

Ilmoittajan näkemys yrityskaupasta

Ilmoittaja, Elcoline Group Oy (”Elcoline Group” tai ”Ilmoittaja”) on suomalainen urakointi- ja kunnossapitoalan konserni ja teollisuuden kumppani, jonka toiminnan keskiössä ovat teollisuuden 2–5 vuotta kestävät palvelu- ja kunnossapitosopimukset sekä vaativat kiinteähintaiset asennusprojektit. Elcoline Groupin palvelualueita ovat teollisuuden kunnossapito, vaativien kohteiden mekaaniset asennukset, sähkö-, automaatio- ja instrumentointityöt, putkistojen asennukset ja hitsaukset sekä energiateollisuuden osien konepajavalmistus. Elcoline Groupin asiakkaat ovat mm. teräs-, meri-, energia-, puolustus-, kemian-, teollisen rakentamisen ja kaivosteollisuuden toimialoilta.

Ilmoittajassa lopullista määräysvaltaa käyttää Evli Oyj (jäljempänä ”Evli”), joka on suomalainen varainhoitaja, joka palvelee instituutio-, yritys- ja yksityisasiakkaita ja tarjoaa asiakkailleen sijoittamiseen ja varallisuuden hoitoon liittyviä palveluita.

Nyt ilmoitettava yrityskauppa on tarkoitus toteuttaa siten, että Elcoline Group hankkii yrityskaupan toteuttamisen yhteydessä 100 % SSG Sahala Oy:n (”SSG Sahala” tai ”Kohde”) osakekannasta myyjiltä. Yrityskauppa on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

SSG Sahala on teollisuuden kunnossapitoyritys, jonka palvelut kattavat kunnossapidon, kunnonvalvonnan sekä laajat kunnossapito- ja asennusprojektit sekä vikakorjaukset. Kohteen konepajat valmistavat lisäksi tuotantoprosesseihin ja koneisiin liittyviä, asiakaskohtaisia tuotteita,  lämmönvaihtimia. Kohteen keskeisiä asiakastoimialoja ovat ydinvoimalat, voimakattilalaitokset sekä metsä- ja prosessiteollisuus. Kohteen palveluksessa on noin 180 kunnossapidon työntekijää kahdeksalla eri paikkakunnalla. Kohde ei tarjoa lainkaan kokonaisulkoistuksia.

Ilmoittaja näkee SSG Sahalan kiinnostavana kohteena, koska Sahala on hyvämaineinen toimija, jonka laadukkaat tekniset palvelut täydentävät Ilmoittajan nykyistä palveluvalikoimaa.

Ilmoittajan mukaan Elcoline Groupilla ja SSG Sahalalla on päällekkäistä toimintaa teollisuuden kunnossapito- ja projektointipalvelujen markkinoilla. Ilmoittajan näkemyksen mukaan yrityskaupan kilpailuvaikutuksia tulisi arvioida valtakunnallisella teollisuuden kunnossapito- ja projektointipalvelujen markkinalla. Ilmoittajan arvion mukaan teollisuuden kunnossapito- ja projektointipalvelujen markkinan arvo on Suomessa vuonna 2022 ollut noin 3,5 miljardia euroa. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus edellä mainitulla markkinalla on vuonna 2022 ollut Ilmoittajan näkemyksen mukaan noin [0–5] %. Teollisuuden kunnossapitoa ja projektointipalveluita erikseen tarkasteltuna Ilmoittaja arvioi teollisuuden kunnossapidon markkinan arvoksi vuonna 2022 noin 2,3 miljardia euroa ja osapuolten yhteenlasketuksi markkinaosuudeksi ko. markkinalla [0–5] %, ja teollisuuden projektointipalvelujen markkinan arvoksi noin 1,2 miljardia euroa ja osapuolten yhteenlasketuksi markkinaosuudeksi ko. markkinalla [0–5] %.

Ilmoittajan käsityksen mukaan markkinaa ei ole tarvetta jaotella erillisiksi kunnossapidon ja projektointipalvelujen markkinoiksi tai muihin KKV:n ratkaisukäytännössä tunnistettuihin mahdollisiin alasegmentointeihin, tässä tapauksessa teollisuuden kunnossapitopalveluiden ulkoistusmarkkinaan, tai edelleen suurten ulkoistussopimusten (pääsääntöisesti yli 1 miljoonan euron ulkoistussopimukset) taikka osaulkoistusten markkinaan. Ilmoittajan mukaan tarkka markkinamäärittely voidaan jättää avoimeksi, sillä osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet pysyvät maltillisina kaikilla mahdollisilla tarkastelutavoilla, alle 10 prosentissa. Ilmoittaja on kuitenkin tarkastellut ja toimittanut markkinatietoja KKV:n ratkaisukäytännön perusteella myös näiltä kapeammilta markkinasegmenteiltä.

Ilmoittajan arvion mukaan ulkoistettujen teollisuuden kunnossapitopalveluiden (joihin ei sisälly teollisten toimijoiden itse itselleen tuottamat kunnossapitopalvelut) markkinan arvo on Suomessa vuonna 2022 ollut noin 670 miljoonaa euroa. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus edellä mainitulla markkinalla on vuonna 2022 ollut Ilmoittajan näkemyksen mukaan [0–5] %. Suurten ulkoistussopimusten (kattaen yli 1 miljoonan kokonais- ja osaulkoistukset) markkinan arvo on Suomessa vuonna 2022 ollut Ilmoittajan arvion mukaan noin 258 miljoonaa euroa, ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus ko. markkinalla [0–5] %. Osaulkoistusten markkinan arvoksi Suomessa vuonna 2022 Ilmoittaja arvioi noin 392 miljoonaa euroa, ja osapuolten yhteenlasketuksi markkinaosuudeksi [0–5] %.

Ilmoittajan mukaan teollisuuden kunnossapitopalveluiden toimialakohtainen tarkastelu ei asiassa ole tarpeen, koska osapuolten toimialapainotusten horisontaalinen päällekkäisyys on ainoastaan energiateollisuudessa, jonka osalta osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet ovat Ilmoittajan mukaan vähämerkitykselliset.

Ilmoittajan käsityksen mukaan Evlin määräysvallassa olevilla yhtiöillä tai sen muilla portfolioyhtiöillä ei muilta osin ole mitään horisontaalista päällekkäisyyttä Kohteen kanssa. Ilmoittaja ei ole identifioinut Kohteen ja Elcoline Groupin tai Evlin määräysvallassa olevien yhtiöiden tai muiden tämän portfolioyhtiöiden välillä mitään vertikaalisia yhteyksiä. Näin ollen Yrityskauppa ei aiheuta mitään vertikaalisia kilpailuvaikutuksia Suomessa.

Ilmoittajan käsityksen mukaan nyt ilmoitettava kauppa ei aiheuta horisontaalisia kilpailuvaikutuksia Suomessa siinäkään tapauksessa, että kilpailuvaikutuksia arvioitaisiin vastoin Ilmoittajan kantaa erikseen teollisuuden kunnossapidon ja projektointipalvelujen markkinoilla tai kunnossapidon potentiaalisilla alasegmenteillä, sillä edellä mainitusti osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet pysyvät kaikissa mahdollisissa skenaarioissa hyvin maltillisina.

Yrityskauppa ei Ilmoittajan näkemyksen mukaan johda tehokkaan kilpailun estymiseen millään mahdollisilla Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla, jonka vuoksi se tulee hyväksyä.

Lisätietoja

Sara Aronen

Asiantuntija