If Livförsäkring AB / Mandatumin tietty henkivakuutuskanta ja työntekijäin ryhmähenkivakuutuksiin liittyvä toiminta (kuuleminen 7.2.2024 asti)

Diaarinumero

KKV/131/14.00.10/2024

Osapuolet

If Livförsäkring AB / Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön tietty henkivakuutuskanta ja työntekijäin ryhmähenkivakuutuksiin liittyvä toiminta

  • Ilmoitus saapunut 31.1.2024

    Ensimmäisen vaiheen määräaika 4.3.2024

  • KKV pyytää etenkin yrityskaupan osapuolten asiakkaita, kilpailijoita ja tavarantoimittajia sekä toimialaliittoja ja -järjestöjä lausumaan näkemyksensä yrityskaupan kilpailuvaikutuksista.

    Voitte kertoa lausunnossanne oman näkemyksenne markkinoilla vallitsevasta kilpailutilanteesta ja markkinoiden kehityksestä sekä yrityskaupan mahdollisista kilpailuvaikutuksista. Lisäksi voitte kommentoida yrityskaupan ilmoittajan alla esittämiä näkemyksiä markkinoista ja niiden rakenteesta.

    Pyydämme yksilöimään lausunnossanne mahdollisesti olevat liikesalaisuudet. Merkitkää liikesalaisuudet [hakasulkeisiin kursiivilla]. Mikäli lausuntoonne ei sisälly salassa pidettäviä tietoja, pyydämme mainitsemaan myös siitä. Yrityskauppoihin liittyvä korostettu liikesalaisuussuoja otetaan huomioon asian käsittelyssä. Pyydämme toimittamaan lausuntonne KKV:lle viimeistään 7.2.2024 sähköpostitse osoitteeseen kilpailuvalvonta@kkv.fi.

 Ilmoittajan näkemys yrityskaupasta

Sampo-konsernissa toteutettiin 1.10.2023 osittaisjakautuminen, jossa Mandatum Holding Oy ja sen alla olevat Mandatum-konsernin yhtiöt eriytettiin omaan Mandatum Oyj:n alle muodostettuun konserniin. If Livförsäkring AB (”If Liv”) ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (”Mandatum”) ovat kumpikin olleet osa Sampo-konsernia osittaisjakautumisen toteutumiseen saakka. Osittaisjakautumisen jälkeen If Liv on yhä osa Sampo-konsernia, kun taas Mandatum on osa eriytettyä Mandatum-konsernia.

Yhtiöiden ollessa samaa konsernia If Livin sisaryhtiö If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike (”If Vahinkovakuutus”) on toiminut Mandatumin agenttina sellaisten henkivakuutustuotteiden osalta, joita on myyty sekä yksityisille että yritysasiakkaille osana henki- ja vahinkovakuutuksia sisältäviä vakuutuspaketteja. Osittaisjakautumisen vuoksi tämä yhteistyö tulee päättymään kuitenkin niin, että Sampo-konserniin palautuvan vakuutuskannan osalta yhteistyötä jatketaan mahdollisilla pienillä muutoksilla myös tämän lyhyen väliajan, kunnes KKV:lle ilmoitettu järjestely toteutuu.

Mandatum ja If Liv ovat allekirjoittaneet 26.9.2023 kauppakirjan, jolla Mandatum luovuttaa If Liville, tarkemmin ottaen sen tässä yhteydessä perustetulle sivuliikkeelle (If Livförsäkring AB, Suomen sivuliike), kyseisen henkivakuutuksia koskevan vakuutuskannan, jonka osalta If Vahinkovakuutus on toiminut Mandatumin agenttina. Osana allekirjoitettua kauppakirjaa Mandatum ja If Liv ovat tehneet myös aiesopimuksen Mandatumin Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolin kautta järjestetyn työntekijäin ryhmähenkivakuutuksiin liittyvän toiminnan siirtämisestä If Liville. If Vahinkovakuutus on vastaavasti toiminut Mandatumin agenttina myös näiden työntekijäin ryhmähenkivakuutuksien osalta. Kaupan kohteena olevan henkivakuutuskannan sekä työntekijäin ryhmähenkivakuutuksiin liittyvän toiminnan on tarkoitus olla vain tilapäisesti, arviolta noin vuoden ajan, Sampo-konsernin määräysvaltasuhteen ulkopuolella osittaisjakautumisessa muodostuneessa Mandatum-konsernissa, kunnes ne siirretään edellä mainittujen sopimusten nojalla vakuutusyhtiölain mukaisessa prosessissa takaisin Sampo-konserniin.

Kilpailuviranomaiset ovat tapauskäytännössään vakiintuneesti jakaneet vakuutustoimialan kolmeen päämarkkinaan: henkivakuutukseen, vahinkovakuutukseen ja jälleenvakuutukseen arvioiden myös näiden päämarkkinoiden segmentointia edelleen jättäen kuitenkin lopullisen markkinamäärittelyn avoimeksi. Ilmoittajan näkemyksen mukaan asiassa ei ole tarpeen määritellä yksityiskohtaisesti relevantteja markkinoita.

Osapuolten toiminnassa ei ole horisontaalista päällekkäisyyttä, sillä kaupan kohteena olevaa vakuutuskantaa myydään ja toimintaa harjoitetaan ainoastaan henkivakuutusmarkkinalla Suomessa, eikä If Livillä tai Sampo-konsernilla muutoin ole Suomessa tällä hetkellä lainkaan omaa henkivakuutusliiketoimintaa, vaan se toimii ainoastaan vahinkovakuutusmarkkinalla.

Kohteen markkinaosuus henkivakuutuksissa on myös marginaalinen, vain [0–5] prosenttia Finanssiala ry:n tilastojen perusteella. Suurimmat toimijat henkivakuutuksissa ovat jatkossakin Mandatum, Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ja OP-Henkivakuutus Oy, eikä suunniteltu järjestely tuo suurimpiin markkinatoimijoihin henkivakuutusten kokonaismarkkinalla muutosta muutoin kuin että Mandatumin markkinaosuus pienenee järjestelyn myötä [0–5] prosenttiyksikköä. Kohteen osuus myös henkivakuutusmarkkinan eri alasegmenteissä on pääosin hyvin matala ja jokaisessa alasegmentissä alle 30 prosenttia.

If Vahinkovakuutuksen markkinaosuus vahinkovakuutuksissa on noin 21,1 prosenttia, ja suurimmat toimijat vahinkovakuutuksissa ennen If Vahinkovakuutusta ovat Pohjola Vakuutus ja LähiTapiola-ryhmä. If Vahinkovakuutuksen markkinaosuus myös vahinkovakuutusmarkkinan eri alasegmenteissä on alle 30 prosenttia. Suunnitellulla järjestelyllä ei ole vaikutusta vahinkovakuutuksen suurimpiin markkinatoimijoihin tai niiden markkinaosuuksiin.

Ilmoittajan näkemyksen mukaan osapuolilla ei myöskään ole merkityksellisiä vertikaalisia yhteyksiä. If Vahinkovakuutus on toiminut Mandatumin agenttina osapuolten ollessa samaa konsernia sellaisten henkivakuutustuotteiden myynnissä, joita If Vahinkovakuutus on myynyt osana henki- ja vahinkovakuutuksia sisältäviä vakuutuspakettejaan. Mandatum on siten ennen osittaisjakautumista käyttänyt ainoastaan konserninsisäisiä jakelukanavia kaupan kohteena olevien henkivakuutustuotteidensa jakeluun, ja jatkossa If Livin on tarkoitus toimia samoin. If Vahinkovakuutus on aiemmin toiminut ja tulee jatkossakin toimimaan käytännössä lähinnä samaan konserniin kuuluvien toimijoiden vakuutustuotteiden jakelijana, minkä lisäksi If Vahinkovakuutus toimii Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan Primus-henkivakuutusten jakelijana hoitaen myös Primus-tapaturmavakuutusten asiakas- ja korvauspalvelua.

Suunnitelluilla henkivakuutuskannan sekä työntekijäin ryhmähenkivakuutustoiminnan siirroilla Mandatumilta If Liville ei siten ole haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Lisätietoja

Tiia Sotamaa

Erityisasiantuntija