Sponsor Capital Oy / Fonecta Holding B.V. (kuuleminen 27.11.2023 asti)

Diaarinumero

KKV/1548/14.00.10/2023

Osapuolet

Sponsor Capital Oy ja Fonecta Holding B.V.

  • Ilmoitus saapunut 17.11.2023

    Ensimmäisen vaiheen määräaika 21.12.2023

  • Kuulemisen määräaika 27.11.2023.

    KKV pyytää etenkin yrityskaupan osapuolten asiakkaita, kilpailijoita ja tavarantoimittajia sekä toimialaliittoja ja -järjestöjä lausumaan näkemyksenä yrityskaupan kilpailuvaikutuksista.

    Voitte kertoa lausunnossanne oman näkemyksenne markkinoilla vallitsevasta kilpailutilanteesta ja markkinoiden kehityksestä sekä yrityskaupan mahdollisista kilpailuvaikutuksista. Lisäksi voitte kommentoida yrityskaupan ilmoittajan alla esittämiä näkemyksiä markkinoista ja niiden rakenteesta.

    Pyydämme yksilöimään lausunnossanne mahdollisesti olevat liikesalaisuudet. Merkitkää liikesalaisuudet [hakasulkeisiin kursiivilla]. Mikäli lausuntoonne ei sisälly salassa pidettäviä tietoja, pyydämme mainitsemaan myös siitä. Yrityskauppoihin liittyvä korostettu liikesalaisuussuoja otetaan huomioon asian käsittelyssä. Pyydämme toimittamaan lausuntonne KKV:lle viimeistään 27.11.2023 sähköpostitse osoitteeseen kilpailuvalvonta@kkv.fi.

Ilmoittajan näkemys yrityskaupasta

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on ilmoitettu järjestelystä, jossa suomalaisen pääomasijoittajayhtiö Sponsor Capital Oy:n (”Sponsor Capital”) yritysryhmään kuuluva pääomasijoitusrahasto Sponsor Fund V Ky (”Sponsor Fund V”) hankkii kilpailulain 21 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan Fonecta Holding B.V.:stä ja sen määräysvallassa olevista yhtiöistä (”Fonecta”).

Ilmoitettavan yrityskaupan liiketoiminnalliset perusteet ovat sijoituksellisia. Sponsor Capital on suomalainen pääomasijoittaja, joka sijoittaa pääasiassa pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yhtiöihin, jotka toimivat kotimaassa tai ovat jo laajentuneet ulkomaille. Sponsor Capital hallinnoi tällä hetkellä kahta rahastoa, joilla on yhteensä 13 portfolioyhtiötä.

Fonecta on osa European Directories -konsernia, johon kuuluvat suomalaiset Fonecta Oy, 020202 Palvelut Oy, 020202 Ratkaisut Oy, 02Taksi ja OIKIO Digital Performance Agency Oy. Yhtiöt tarjoavat digitaalisen myynnin ja markkinoinnin palveluita, nimi- ja numeropalveluita sekä taksien tilaus- ja vertailupalveluita. Triton Partners on omistanut European Directories -konsernin vuodesta 2012. Triton on vuonna 1997 perustettu kansainvälinen sijoitusyhtiö.

Yrityskauppa toteutetaan osakkeiden hankintana Fonectan myyjältä European Directories Corporations Oy:ltä, jossa määräysvaltaa käyttää Triton Partners. Ilmoitettava järjestely on Sponsor Capitalille tyypillinen pääomasijoitus.

Ilmoittajan käsityksen mukaan yrityskaupan osapuolten välillä ei ole kilpailuoikeudellisesti merkityksellisiä horisontaalisia yhteyksiä. Sponsor Capitalin yritysryhmään kuuluvat portfolioyhtiöt eivät kilpaile Fonectan kanssa. Ilmoittajan käsityksen mukaan yrityskaupan osapuolten välillä ei ole myöskään kilpailuoikeudellisesti merkityksellisiä vertikaalisia yhteyksiä tai muita läheisesti liitännäisiä yhteyksiä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että sekä Fonectalla että Sponsor Capitalin portfolioyhtiö StaffPoint Oy:llä (”StaffPoint”) on asiakkainaan taksiyhtiöitä, mutta näille myytävät palvelut poikkeavat olennaisesti toisistaan. Fonectan taksiyhtiöille myymät palvelut liittyvät Fonectan taksien välityspalvelu 02 Taksi -palveluun. Valtaosa Fonectan 02 Taksi -palvelua hyödyntävistä taksiyhtiöasiakkaista on ns. kumppaneita. 02 Taksi kumppaneilla on 02 Taksin lisäksi käytössä myös omat tilauskanavansa, jolloin ne voivat saada tilauksia sekä 02 Taksin eri kanavien että omien kanaviensa kautta. Taksiyhtiöt voivat tämän lisäksi ulkoistaa tilauspalvelunsa Fonectalle kokonaan tai osittain. StaffPointin taksiasiakkaat ovat henkilöstövuokrauspalvelun asiakkaina ja ne käyttävät vuokratyövoimaa lähinnä tilausvälityspalvelunsa järjestämisessä. Fonecta ei tarjoa lainkaan sellaista palvelua kuin StaffPoint.

Fonecta ja StaffPoint kumpikin tarjoavat palveluja myös teleoperaattoreille, mutta nämäkin palvelut poikkeavat olennaisesti toisistaan: Fonecta tarjoaa teleoperaattoreille nimenomaan numeropalvelun järjestämiseen liittyviä palveluja, eikä Fonectalla ole lainkaan palveluja liittyen yleiseen asiakaspalveluun tai puhelinmyyntiin, joita varten StaffPoint tarjoaa henkilöstövuokrausta ja ulkoistusta. Ilmoittaja siten katsoo, ettei StaffPointin ja Fonectan välillä ole kilpailuoikeudellisesti merkityksellistä horisontaalista yhteyttä taksiyhtiöille myytäviin palveluihin tai teleoperaattoreille myytäviin palveluihin liittyen.

Ilmoittajan tunnistamat vertikaaliset yhteydet Fonectan ja Sponsor Capitalin välillä ovat vähämerkityksellisiä eivätkä koske olennaisia tuotannontekijöitä. Vertikaaliset yhteydet koskevat yleisluonteisia tuotannontekijöitä (henkilöstövuokraus, henkilöstöhallinnon palvelut, yhteystietojen hallinta), joiden kysyntä on erittäin fragmentoitunutta ja käytännössä mikä tahansa yritys voi olla näiden palvelujen ostaja. Ilmoittajan näkemyksen mukaan on siten ilmeistä, etteivät kyseiset vertikaaliset yhteydet voi aiheuttaa poissuljentavaikutuksia.

Ilmoittajan näkemyksen mukaan yrityskauppa tulee hyväksyä, sillä Sponsor Capitalilla ja sen hallinnoimilla portfolioyhtiöillä ei ole Fonectan kanssa horisontaalisesti päällekkäistä tai vertikaalisessa yhteydessä tai muussa läheisessä suhteessa olevaa liiketoimintaa. Yrityskauppa ei siten aiheuta kilpailuongelmia.

Lisätietoja

Riina Autio

Johtava asiantuntija