Elvera Oy / Voimatel Oy:n sähköverkkoliiketoiminta (kuuleminen 31.1.2024 asti)

Diaarinumero

KKV/1602/14.00.10/2023

Osapuolet

Elvera Oy / Voimatel Oy:n sähköverkkoliiketoiminta

  • Ilmoitus saapunut 23.1.2024

    Ensimmäisen vaiheen määräaika 23.2.2024

  • Kuulemisen määräaika 31.1.2024

    KKV pyytää etenkin yrityskaupan osapuolten asiakkaita, kilpailijoita ja tavarantoimittajia sekä toimialaliittoja ja -järjestöjä lausumaan näkemyksensä yrityskaupan kilpailuvaikutuksista.

    Voitte kertoa lausunnossanne oman näkemyksenne markkinoilla vallitsevasta kilpailutilanteesta ja markkinoiden kehityksestä sekä yrityskaupan mahdollisista kilpailuvaikutuksista. Lisäksi voitte kommentoida yrityskaupan ilmoittajan alla esittämiä näkemyksiä markkinoista ja niiden rakenteesta.

    Pyydämme yksilöimään lausunnossanne mahdollisesti olevat liikesalaisuudet. Merkitkää liikesalaisuudet [hakasulkeisiin kursiivilla]. Mikäli lausuntoonne ei sisälly salassa pidettäviä tietoja, pyydämme mainitsemaan myös siitä. Yrityskauppoihin liittyvä korostettu liikesalaisuussuoja otetaan huomioon asian käsittelyssä. Pyydämme toimittamaan lausuntonne KKV:lle viimeistään 31.1.2024 sähköpostitse osoitteeseen kilpailuvalvonta@kkv.fi.

Ilmoittajan näkemys yrityskaupasta

Elvera Oy (”Elvera”) ja Voimatel Oy (”Voimatel”) ovat allekirjoittaneet 21.11.2023 liiketoiminnan kauppakirjan, jolla Elvera ostaa Voimatelin sähköverkkoliiketoiminnan (”Siirtyvä liiketoiminta” tai ”Kohde”).

Elvera Oy on infrapalveluihin erikoistunut yritys, jonka tarjoamat palvelut kattavat sähkön, tietoliikenteen, lämmön ja veden infrapalvelut. Sähkön infrapalvelut kattavat jakeluverkkojen rakentamisen, kunnossapidon ja viankorjaukset. Palveluja tarjotaan verkkoyhtiöille.

Elvera Oy:n omistaa ja siinä määräysvaltaa käyttää Kymenlaakso Sähkö Oy, Lappeenrannan Energia Oy ja Suur-Savon Sähkö Oy (KKV:n päätös 2.3.2016; Dnro 187/14.00.10/2016).

Siirtyvä liiketoiminta käsittää sähkön jakeluverkon rakentamisen ja kunnossapidon, sähköasemien ja siirtoverkon rakentamisen ja kunnossapidon sekä sähköautojenlataus-, energianhallinta- ja aurinkoenergiapalvelut, kaapelinnäyttöpalvelut sähköverkon osalta, katuvalotyöt sekä teollisuuden muut sähkötyöt.

Kuvaus järjestelystä 

Yrityskaupassa Elvera Oy:lle siirtyy kaikki Voimatelin sähköverkkoliiketoimintaan kuuluvat varat ja omaisuus, liiketoimintaan kuuluva henkilöstö, yhteensä noin 250 työntekijää, projektikanta ja asiakasprojekteja koskevat tarjoukset, liiketoimintaan liittyvät koneet, kalusto ja laitteiden leasingsopimukset sekä yksittäisiä immateriaalioikeuksia Kauppakirjan liitteiden mukaisesti.

Kaupassa siirtyy myös yksi kiinteistö ja toimitilojen vuokrasopimuksia (Elveralle siirtyy Voimatelin Varkauden, Suonenjoen ja Iisalmen toimipisteet sekä varastopisteet seuraavilla paikkakunnilla: Pieksämäki, Pielavesi, Siilinjärvi, Vantaa, Tampere, Leppävirta ja Jyväskylä). Edellä mainitusti sähköverkkoliiketoiminta siirtyy kokonaisuudessaan Ilmoitusvelvolliselle. Kauppaan eivät kuulu mitkään osat Voimatelin tietoverkkoliiketoiminnasta (kaapelinäyttöpalvelut tietoverkkojen osalta eivät kuulu kauppaan), tukitoiminnoista eikä tytäryhtiöiden Boftel Estonia OÜ, Sun Solar Oy ja Optiwatti Oy toimintoja koskevat osat.

Markkinat

Päällekkäiset markkinat

Jakeluverkon rakentamisen ja kunnossapidon markkinat

Jakeluverkot ovat jännitetasoltaan alle 110 kV (pääasiallisesti 20 kV-400 V) verkkoja, joita omistavat jakeluverkkoyhtiöt. Jakeluverkot voivat kulkea joko ilmassa tai maassa ja olla jännitteeltään erisuuruisia, mutta niiden rakentaminen ja kunnossapito eivät eroa siinä määrin toisistaan, että niiden tulisi katsoa kuuluvan tällä perusteella erillisille markkinasegmenteille.

Jakeluverkon rakentamista ja kunnossapitoa on tarkasteltu lähtökohtaisesti yhtenä kokonaismarkkinana. Kyseisiä palveluita tilataan ja kilpailutetaan usein yhtenä kokonaisuutena. Alan toimijat eivät erikoistu joko rakentamiseen tai kunnossapitoon, vaan tarjoavat tyypillisesti molempia.

Markkinaa on tarkasteltu kuitenkin myös erikseen koskien kunnossapitoa ja rakentamista.

Maantieteellinen tarkastelu

Jakeluverkkojen rakentamisen ja kunnossapidon maantieteellinen markkina on ilmoittajan näkemyksen mukaan valtakunnallinen. Suurin osa alalla olevista toimijoista tarjoaa em. palveluita koko maassa, hintataso on sama, eikä yrityksen tarvitse sijaita tietyllä alueella voidakseen tarjota ja menestyä tarjouskilpailuissa eri osissa maata.

Suuret verkonrakentamisen ja kunnossapidon urakat kilpailutetaan valtakunnallisesti julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti. Suuri osa markkinoilla olevista toimijoista myös osallistuu tarjouskilpailuihin valtakunnallisesti.

Kilpailijat ovat pääosin samat projektin sijainnista riippumatta. Jakeluverkkojen rakentamisen keskeisin osa – projektijohtaminen – voidaan hoitaa valtakunnallisesti. Toimijat pystyvät tarjoamaan halutessaan missä vain Suomessa toteutettavaan urakkaan.

Jakeluverkon rakentamisen ja/tai kunnossapidon valtakunnallisilla markkinoilla osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli vuonna 2022 [10–20] prosenttia.

Jakeluverkon rakentamisen ja kunnossapidon markkinaa on lisäksi tarkasteltu KKV:n pyytämin tavoin myös alueellisesti. Ilmoituksessa tarkastelua on tehty maakunnittain, ja niiden maakuntien osalta, joissa yrityskaupan osapuolilla on tällä hetkellä merkittävämpää aktiivista toimintaa. Koko Elveran liikevaihdosta suurin osa muodostuu yritysryhmän sisäisestä myynnistä Elveran yritysryhmään kuuluville sähköverkkoyhtiöille. Tämä näkyy muutamien maakuntien ja verkkoalueiden myynnin alueellisena painotuksena Elveran osalta. Keskittymän osapuolten markkinaosuuksien kumulaatio näissä maakunnissa on kuitenkin hyvin vähäinen tai sitä ei ole lainkaan. Elvera on perustettu vuonna 2016, jolloin Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:n ja Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n urakointiliiketoiminnat yhdistettiin Suur-Savon Sähkötyö Oy:hyn, ja kyseisen yhteisyrityksen nimeksi muutettiin Elvera Oy. Elveran yritysryhmän verkon alueella omaama sen oma korkea markkinaosuus perustuu kyseiseen ulkoistusjärjestelyyn, jossa sen omistajien jakeluverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvä liiketoiminta on siirretty järjestelyn yhteydessä Elveraan (ks. Kilpailuviraston päätös Dnro KKV/187/14.00.10/2016, 2.3.2016. Yrityskauppa, jossa Suur-Savon Sähkö Oy:n, Lappeenrannan Energia Oy:n sekä Kymenlaakson Sähkö Oy:n urakointiliiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:n sekä Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n urakointiliiketoiminnat ja niiden palvelusopimukset yhdistettiin Suur-Savon Sähkö Oy:n silloiseen tytäryhtiö Suur-Savon Sähkötyö Oy:hyn).

Muut päällekkäiset markkinat

Sähkön mittaroinnin massavaihdoissa ainoastaan Kohde on toiminut markkinalla vuonna 2022, ilmoitusvelvollinen vasta vuoden 2023 lopusta. Kohteen markkinaosuus oli vuonna 2022 [20–30] prosenttia. Massavaihtoprojektit ovat kertaluonteisia, perustuvat kilpailutukseen, ja niihin valitaan tyypillisesti vain yksi tekijä suorittamaan koko sähköverkkoyhtiön mittarinvaihto.

Osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto teollisuuden sähkötöissä, kaapelinäytöissä sekä liikenne- ja katuvalotöissä on hyvin vähäinen, kaikissa [0–5] prosenttia

Sähköasemien (alle 400 kV) rakentamisessa Osapuolten yhteenlaskettu valtakunnallinen markkinaosuus oli vuonna 2022 [0–5] prosenttia.

Sähköasemien kunnossapidossa Osapuolten yhteenlaskettu valtakunnallinen markkinaosuus oli vuonna 2022 noin [10–20] prosenttia.

Alue(siirto)verkkojen rakentaminen ja kunnossapito

Ainoastaan Kohde on tarjonnut alue(siirto)verkkojen rakentamista ja kunnossapitoa. Kohteen markkinaosuus oli rakentamisessa vuonna 2022 alle [0–5] prosenttia ja kunnossapidossa alle [5–10] prosenttia.

Yrityskaupan kilpailuvaikutukset

Käsillä oleva yrityskauppa ei johda määräävän markkina-aseman syntymiseen tai sen vahvistumiseen tai tehokkaan kilpailun olennaiseen vähenemiseen. Markkinoilla on suuri määrä samanlaisen kompetenssin ja resurssit omaavia tarjouskilpailuihin osallistuvia toimijoita, eivätkä yrityskaupan osapuolet ole kyseisten markkinoiden osalta erityisen läheisiä toimijoita verrattuna muihin alan toimijoihin. Alalle tulo ja toiminnan laajentaminen on helppoa ja sitä tapahtuu jatkuvasti eri verkkoalueiden ja -yhtiöiden toteuttamissa kilpailutuksissa.

Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus relevanteilla valtakunnallisilla jakeluverkon rakentamisen ja kunnossapidon markkinoilla on vain noin [10–20] prosenttia. Markkina ei ole valtakunnallisesti lainkaan keskittynyt.

Toimittajat vaihtuvat usein tarjouskilpailuissa, ja kilpailevia tarjoajia on markkinoilla lukuisa määrä. Verkkoyhtiöiden hankintailmoitukset julkaistaan valtakunnallisesti ja tarjoajina on useimmiten kaikki alan suuret valtakunnalliset toimijat, kuten Eltel Networks, Omexon, Suomen Energiaurakointi, Efficient Network Partner, TLT-Connection, Enerke, Netel ja Destia. Myös pienemmät alueelliset toimijat lisäävät osaltaan kilpailua.

Alueverkkoja sekä kantaverkkoa rakentavat ja kunnossapitävät urakoitsija omaavat myös resurssit ja tietotaidon laajentua halutessaan jakeluverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon ja ne luovat kilpailupainetta jakeluverkon rakentamisen ja kunnossapidon markkinoille.

Markkina on tarjouskilpailumarkkina, jossa markkinaosuutta voitetaan tai hävitään muutaman vuoden välein toistuvissa kilpailutuksissa, joissa halvin hinta on yleensä määräävin tekijä. Projektikilpailutuksia on vuosittain tyypillisesti useita kaikilla isommilla verkkoyhtiöillä (Järvi-Suomen Energia, Savon Voiman Verkko, PKS Sähkönsiirto, Caruna, Lappeenrannan Energiaverkot, Elenia Verkko, Kymenlaakson Sähkö, Oulun Seudun sähköverkko, Oulun Energia Sähköverkko, jne.).

Yrityskaupalla ei ole vaikutuksia sähköasemien tai voimajohtojen markkinoihin. Se, että Elvera saa yrityskaupan kautta itselleen voimajohto- ja sähköasemaurakoinnin osaamista ei muodosta keskittymälle haitallista markkinavoimaa. Markkinat ovat erilliset jakeluverkon rakentamisesta ja kunnossapidosta (sekä myös toisistaan).

Sähköasemaurakoiden ja voimajohtojen rakentamisen markkinat ovat vähintään kansalliset. Markkinoilla toimivat palveluntarjoajat toimivat koko Suomen alueella, osa myös Suomen ulkopuolella (tai tänne Suomen ulkopuolelta). Kyseisillä markkinoilla on myös suuri määrä toimijoita, ja toimittaja- ja asiakaskunta on myös jakeluverkon rakentamista ja kunnossapitoa entisestään laajempi.

Tulevien vuosien infra-alan investoinnit vaativat alan toimijoilta riittäviä resursseja vastata kysyntään nopealla aikataululla koko Suomen alueella. Yrityskauppa laajentaa Elveran palveluvalikoimaa ja vahvistaa sen resursseja vastata tähän kysyntään. Tällä on tärkeä merkitys myös huoltovarmuuden turvaamisen kannalta kriittisen infran suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa.

Ilmoitusvelvollinen katsoo, että nyt käsillä oleva yrityskauppa ei estä tehokasta kilpailua millään tarkasteltavalla markkinalla tai markkinasegmentillä.

Lisätietoja

Tiia Sotamaa

Erityisasiantuntija