XPartners Samhällsbyggnad AB (publ) / HTJ Holding Oy (kuuleminen 17.6.2024 asti)

Diaarinumero

KKV/693/14.00.10/2024

Osapuolet

XPartners Samhällsbyggnad AB (publ) / HTJ Holding Oy

  • Ilmoitus saapunut 7.6.2024.

    Ensimmäisen vaiheen määräaika 11.7.2024.

  • Kuulemisen määräaika 17.6.2024.

    KKV pyytää etenkin yrityskaupan osapuolten asiakkaita, kilpailijoita ja tavarantoimittajia sekä toimialaliittoja ja -järjestöjä lausumaan näkemyksensä yrityskaupan kilpailuvaikutuksista.

    Voitte kertoa lausunnossanne oman näkemyksenne markkinoilla vallitsevasta kilpailutilanteesta ja markkinoiden kehityksestä sekä yrityskaupan mahdollisista kilpailuvaikutuksista. Lisäksi voitte kommentoida yrityskaupan ilmoittajan alla esittämiä näkemyksiä markkinoista ja niiden rakenteesta.

    Pyydämme yksilöimään lausunnossanne mahdollisesti olevat liikesalaisuudet. Merkitkää liikesalaisuudet [hakasulkeisiin kursiivilla]. Mikäli lausuntoonne ei sisälly salassa pidettäviä tietoja, pyydämme mainitsemaan myös siitä. Yrityskauppoihin liittyvä korostettu liikesalaisuussuoja otetaan huomioon asian käsittelyssä. Pyydämme toimittamaan lausuntonne KKV:lle viimeistään maanantaina 17.6.2024 sähköpostitse osoitteeseen kilpailuvalvonta@kkv.fi.

Ilmoittajan näkemys yrityskaupasta

XPartners Samhällsbyggnad AB (publ) (jäljempänä ”XPartners” tai ”Ilmoittaja”), jossa viimekätistä määräysvaltaa käyttää sen epäsuora omistaja Axcel Management A/S (jäljempänä ”Axcel”), hankkii ilmoitettavassa järjestelyssä väliyhtiön kautta kaikki osakkeet ja yksinomaisen kilpailuoikeudellisen määräysvallan HTJ Holding Oy:ssä (jäljempänä ”HTJ”) ja sen kokonaan omistamassa Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:ssä (jäljempänä yhdessä ”Kohde”). Yrityskaupan myötä XPartners laajentaa liiketoimintaansa uusille maantieteellisille markkinoille ja toteuttaa Axcelin sijoitusstrategiaa houkuttelevien sijoitustuottojen hankinnasta.

XPartners on ruotsalainen yhtiö, joka tarjoaa rakennuttamisen konsultointipalveluita erityisesti ympäristö- ja yhdyskuntarakentamisen sektoreille. XPartnersilla ei ole toimintaa Suomessa.

Axcel on yksityinen pääomasijoittaja, jonka sijoitusportfolioon kuuluvien yhtiöiden toiminta painottuu Eurooppaan ja erityisesti Pohjoismaihin. Portfolioyhtiöt toimivat pääsääntöisesti teknologia-alalla, teollisuudessa, terveydenhuoltoalalla ja kuluttajahyödykkeiden tarjonnassa.

Kohde on suomalainen rakennuttamis-, valvonta- ja projektinjohtopalveluita tarjoava yritys, joka tarjoaa palveluitaan talonrakennus-, yhdyskuntarakennus- ja teollisuusrakennusaloille. Kohteella on Suomessa toimipisteet Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Seinäjoella, Oulussa, Tampereella, Turussa, Rovaniemellä ja Vantaalla ja sen palveluksessa on yli 200 asiantuntijaa.

Kohteen palveluiden markkinoita on Ilmoittajan näkemyksen mukaan syytä tarkastella maantieteelliseltä laajuudeltaan kansallisina. Axcelin portfolioyhtiöt eivät tarjoa tällä hetkellä Kohteen kanssa kilpailevia tai muitakaan rakennuttamis-, projektinjohto-, valvonta- tai konsultointipalveluita Suomessa. Ilmoittajalla ja Kohteella ei siten ole horisontaalista yhteyttä.

Ilmoittajan näkemyksen mukaan osapuolten välillä ei ole yrityskaupan kilpailuoikeudellisen arvioinnin kannalta merkityksellisiä vertikaalisia yhteyksiä. Axcelin portfolioyhtiö Currentum AB (”Currentum”) toimii Suomessa tytäryhtiöidensä kautta talotekniikan alalla ja kytkeytyy siten samaan laajaan rakentamissektoriin, jolla Kohde toimii. Currentumin talotekniikkapalveluiden ja Kohteen toiminnan välillä ei kuitenkaan ole Ilmoittajan näkemyksen mukaan suuntaan tai toiseen vertikaalista yhteyttä, jossa toisen tuottamaa tuotantoketjun alkupään hyödykettä käytettäisiin tuotantopanoksena tai muuten osana toisen tuottamaa tuotantoketjun loppupään hyödykettä. Talotekniikkahankintoja ja rakennuttamis- tai muuta konsultointia ei myöskään hankita kilpailusääntöjen tarkoittamalla tavalla toisiaan täydentävinä palveluina yhdessä käytettäväksi taikka tyypillisesti samalta toimijalta. Sekä julkisissa että yksityisissä hankinnoissa tilaaja asettaa yksittäisille projekteille edellytykset sekä tavoitteet. Joka tapauksessa sekä Currentumin että Kohteen markkinaosuudet omilla markkinoillaan jäävät alle 30 % kaikilla realistisilla markkinamäärittelyillä.

Axcelin portfolioyhtiö NTI A/S:n suomalainen tytäryhtiö Arksystems Oy on ohjelmistoratkaisujen toimittaja ja jakelija. Arksystems Oy:n toimittamia ohjelmistoratkaisuja voidaan käyttää teknisessä suunnittelussa ja konsultoinnissa. Eräiltä osin myös Kohde voi hyödyntää ohjelmistoja, mutta näiden ennen kaikkea suunnittelutöissä hyödynnettävien ohjelmistojen käyttö rinnastuu Kohteen toiminnassa Ilmoittajan näkemyksen mukaan lähinnä tavanomaisten toimisto-ohjelmistojen käyttöön, eikä kyse ole kilpailuoikeudellisesti merkityksellisestä yhteydestä.

Markkinoilla on ennen kauppaa ja kaupan jälkeen lukuisia merkittäviä toimijoita, jotka kilpailevat Kohteen kanssa sen rakennuttamis-, projektinjohto-, valvonta- tai konsultointipalveluissa sekä toisaalta lukuisia merkittäviä toimijoita, jotka kilpailevat edellä mainittujen Ilmoittajan portfolioyhtiöiden kanssa niiden liiketoiminnassa.

Edellä mainituin perustein yrityskauppa ei Ilmoittajan mukaan olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden olennaisella osalla.

 

Lisätietoja 

Riina Autio

Johtava asiantuntija