Tietokeskus Finland Oy / MPY Yrityspalvelut Oyj (kuuleminen 25.5.2023 asti)

Päivämäärä

16.5.2023

Diaarinumero

KKV/786/14.00.10/2023

Osapuolet

Tietokeskus Finland Oy / MPY Yrityspalvelut Oyj

 • Ilmoitus saapunut 16.5.2023.

  Ensimmäisen vaiheen määräaika 19.6.2023.

 • Kuulemisen määräaika 25.5.2023.

  KKV pyytää etenkin yrityskaupan osapuolten asiakkaita, kilpailijoita ja tavarantoimittajia sekä toimialaliittoja- ja järjestöjä lausumaan näkemyksenä yrityskaupan kilpailuvaikutuksista.

  Voitte kertoa lausunnossanne oman näkemyksenne markkinoilla vallitsevasta kilpailutilanteesta ja niiden kehityksestä sekä yrityskaupan mahdollisista markkinavaikutuksista. Lisäksi voitte kommentoida yrityskaupan ilmoittajan alla esittämiä näkemyksiä markkinoista ja niiden rakenteesta.

  Pyydämme yksilöimään lausunnossanne mahdollisesti olevat liikesalaisuudet. Merkitkää liikesalaisuudet [hakasulkeisiin kursiivilla]. Mikäli lausuntoonne ei sisälly salassa pidettäviä tietoja, pyydämme mainitsemaan myös siitä. Yrityskauppoihin liittyvä korostettu liikesalaisuussuoja otetaan huomioon asian käsittelyssä.

  Pyydämme toimittamaan lausuntonne KKV:lle viimeistään määräaikaan mennessä sähköpostitse osoitteeseen kilpailuvalvonta@kkv.fi.

Il­moit­ta­jan nä­ke­mys yri­tys­kau­pas­ta

Tietokeskus Finland Oy (jäljempänä ”Tietokeskus” tai ”Ilmoittaja”) ja MPY Osuuskunta ovat sopineet yrityskaupasta, jossa Tietokeskus hankkii MPY Yrityspalvelut Oyj:n (jäljempänä ”MPY Yrityspalvelut” tai ”Kohde”) koko osakekannan. Kyseessä on kilpailulain 21 §:n 1 momentissa tarkoitettu yksinomaisen määräysvallan hankinta.

Tietokeskus on tietotekniikka-alan yritys, joka tarjoaa IT-palveluita ja -tuotteita julkishallinnolle ja yrityssektorin asiakkaille Suomessa. Tietokeskus pyrkii laajalla palveluvalikoimallaan kattamaan yritysasiakkaidensa kaikki ICT-tarpeet. Julkishallinnon asiakkaiden osalta Tietokeskuksen liiketoiminta on keskittynyt IT-laitteiden toimittamiseen kunnille, kaupungeille, sairaanhoitopiireille ja yliopistoille.

Tietokeskus kuuluu yritysryhmään, jonka emoyhtiönä toimii Vaaka Partners Oy. Vaaka Partners Oy on suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka on keskittynyt keskisuurten yritysten ostamiseen ja niiden kasvun tukemiseen. Vaaka Partnersin muut portfolioyhtiöt eivät toimi samoilla markkinoilla yrityskaupan osapuolten kanssa.

MPY Yrityspalvelut on tietotekniikka-alan yritys, joka tarjoaa laajaa valikoimaa IT- palveluita ja on erikoistunut pk-sektorin asiakkaiden palvelemiseen. Kohteen palvelutarjontaan lukeutuvat muun muassa loppukäyttäjäpalvelut, asiantuntija- ja konsultointipalvelut, pilvipalvelut, automaatiopalvelut, tietoliikennepalvelut sekä tieto- ja kyberturvapalvelut. MPY Yrityspalvelut on kokonaisuudessaan MPY Osuuskunnan omistama tytäryhtiö.

Tietokeskus tavoittelee yrityskaupalla sen strategian mukaista kasvua. MPY Yrityspalvelut täydentää asiakaskuntansa, palveluidensa ja organisaationsa puolesta hyvin Tietokeskuksen liiketoimintaa. Yrityskaupan myötä Tietokeskuksen toimipisteverkosto tulee laajentumaan uusille paikkakunnille, mikä nopeuttaa Tietokeskuksen kasvua ja mahdollistaa yhä paremmin asiakkaiden palvelemisen valtakunnallisesti.

Yrityskaupan osapuolten liiketoiminnoissa on päällekkäisyys niiden tarjotessa IT- palveluita Suomessa yritysasiakkaille ja julkishallinnolle. Osapuolten tarjoamat IT- palvelut ovat pääosin niin sanottuja perusjärjestelmäpalveluita, jotka kattavat muun muassa työasemat, päätelaitteet, IT-tukipalvelut, tietoturvapalvelut, konesali- ja käyttöpalvelut sekä tietoliikenne- ja verkkopalvelut.

Ilmoittajan mukaan käsiteltävän yrityskaupan kannalta relevantti markkina on yleinen IT- palveluiden markkina, joka voidaan jakaa seuraaviin liiketoimintasegmentteihin:

i) IT-laitteet, mikä sisältää erilaisten IT-laitteiden, kuten esimerkiksi tietokoneiden, tulostinten, kopiokoneiden ja palvelinten myynnin.

iii) Ulkoistetut IT-palvelut, mikä sisältää muun muassa IT- infrastruktuuripalvelut, Help Desk -palvelut, IT-lähitukipalvelut sekä yritysverkkojen ja ohjelmistojen ylläpitopalvelut.

iii) IT-konsultointipalvelut, millä viitataan projektipohjaisiin neuvonantopalveluihin, jotka tähtäävät esimerkiksi asiakkaan IT-ympäristön kartoittamiseen ja kehitystarpeiden arviointiin.

Yrityskaupan osapuolten liiketoiminta painottuu IT-laitteiden ja ulkoistettujen IT- palvelujen markkinasegmentteihin ja niillä on vain hyvin pienimuotoista toimintaan IT- konsultointipalveluissa.

Ilmoittajan arvion mukaan relevantti maantieteellinen markkina on valtakunnallinen. IT- palvelujen tarjoaminen ei ole riippuvaista palveluntarjoajan maantieteellisestä sijainnista, vaan molemmat yrityskaupan osapuolet sekä niiden tärkeimmät kilpailijat tarjoavat palveluita valtakunnallisesti.

Ilmoittajan arvion mukaan IT-palvelujen kokonaismarkkinan koko Suomessa vuonna 2022 oli noin 3,4 miljardia euroa, josta osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli alle 5 prosenttia. Ilmoittajan arvion IT-laitteiden markkinasegmentin koko Suomessa vuonna 2022 oli noin 1,35 miljardia euroa, josta osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli 5– 10 prosenttia. Ilmoittajan arvion ulkoistettujen IT-palveluiden markkinasegmentin koko Suomessa vuonna 2022 oli noin 1,65 miljardia euroa, josta osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli alle 5 prosenttia.

Ilmoittajan arvion mukaan IT-palvelujen markkinaa ei ole tarpeellista segmentoida yllä esitettyä jaottelua pidemmälle. IT-palvelujen toimittajat tarjoavat lukuisia eri palveluita eri toimialoille ja asiakasryhmille. Palvelutyypistä ja asiakkaasta riippumatta IT-palvelujen tarjoaminen perustuu samankaltaisiin osaamis-, ohjelmisto- ja laiteresursseihin, eikä siirtyminen yhden palvelun tarjoamisesta toiseen usein edellytä toimijoilta merkittäviä lisäpanostuksia.

Osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet jäisivät kuitenkin maltillisiksi, vaikka IT- palveluiden markkinaa tarkasteltaisiin jaoteltuna myyntiin eri asiakasryhmille. Ainoastaan tarkasteltaessa IT-laitteiden myyntiä julkishallinnon asiakkaille, yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on yli 10 prosenttia. Yrityskauppa ei kuitenkaan juurikaan lisää Tietokeskuksen markkinavoimaa kyseisellä mahdollisella alasegmentillä, sillä Kohteen IT-laitteiden myynti suuntautuu pääosin yksityisen sektorin asiakkaille.

Ilmoittajan arvion mukaan yrityskauppa ei tule estämään tehokasta kilpailua Suomen IT- palvelujen markkinoilla. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus IT-palvelujen kokonaismarkkinalla sekä IT-laitteiden ja ulkoistettujen IT-palvelujen markkinasegmenteillä sekä niiden mahdollisilla alasegmenteillä on alhainen. Markkinoilla toimii useita kilpailijoita, jotka ovat kooltaan suurempia tai yhtä suuria kuin yrityskaupan osapuolet, ja jotka tarjoavat vastaavia IT-palveluita yritysasiakkaille ja julkishallinnon asiakkaille. Tietokeskukseen tulee siten kohdistumaan merkittävää kilpailupainetta myös yrityskaupan jälkeen.

Lisätietoja

Yasmin Huttunen

Asiantuntija