Uponor Oyj / Uponor Infra Oy (kuuleminen 25.5.2023 asti)

Päivämäärä

17.5.2023

Diaarinumero

KKV/790/14.00.10/2023

Osapuolet

Uponor Oyj / Uponor Infra Oy

 • Ilmoitus saapunut 17.5.2023.

  Ensimmäisen vaiheen määräaika 20.6.2023.

 • Kuulemisen määräaika 25.5.2023.

  KKV pyytää etenkin yrityskaupan osapuolten asiakkaita, kilpailijoita ja tavarantoimittajia sekä toimialaliittoja- ja järjestöjä lausumaan näkemyksenä yrityskaupan kilpailuvaikutuksista.

  Voitte kertoa lausunnossanne oman näkemyksenne markkinoilla vallitsevasta kilpailutilanteesta ja niiden kehityksestä sekä yrityskaupan mahdollisista markkinavaikutuksista.

  Pyydämme yksilöimään lausunnossanne mahdollisesti olevat liikesalaisuudet. Merkitkää liikesalaisuudet [hakasulkeisiin kursiivilla]. Mikäli lausuntoonne ei sisälly salassa pidettäviä tietoja, pyydämme mainitsemaan myös siitä. Yrityskauppoihin liittyvä korostettu liikesalaisuussuoja otetaan huomioon asian käsittelyssä.

  Pyydämme toimittamaan lausuntonne KKV:lle viimeistään 25.5.2023 sähköpostitse osoitteeseen kilpailuvalvonta@kkv.fi.

Yrityskaupan ilmoittajan näkemys yrityskaupasta

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (”KKV”) on 17.5.2023 ilmoitettu järjestely, jossa Uponor Oyj (”Uponor”) hankkii yksinomaisen määräysvallan Uponor Infra Oy:ssä (”Infra”) ostamalla Infran osakekannan, joka ei jo ennen ilmoitettavaa yrityskauppaa ollut Uponorin omistuksessa. Infra on Uponorin ja KWH-yhtymä Oy:n yhteisyritys, jonka perustaminen ilmoitettiin KKV:lle 21.9.2012. Yrityskauppa toteutetaan osakkeiden hankintana KWH-yhtymä Oy:ltä.

Uponor Oyj tarjoaa rakennus- ja ympäristötekniikan ratkaisuja mm. lämmitykseen, veden- ja energianjakeluun sekä ilmanvaihtoon ja jäteveden käsittelyyn. Uponorin liiketoiminnot on jaettu kolmeen liiketoimintadivisioonaan (i) Building Solutions – Europe, (ii) Building Solutions – North America, ja (iii) Uponor Infra, joista viimeisin kattaa Uponor Infran sekä tämän tytäryhteisöt. Uponorin pääasiallinen maantieteellinen toiminta-alue kattaa Euroopan sekä Pohjois-Amerikan. Uponorin Building Solutions -liiketoimintadivisioona tarjoaa pääosin rakennusten ja talojen sisäpuolelle sijoitettuja ratkaisuja, jotka liittyvät esimerkiksi käyttöveteen, lattialämmitykseen ja viilennykseen, eristettyihin putkijärjestelmiin, lumensulatukseen ja talotekniikkaelementteihin.

Uponor Infra Oy toimii yhdyskuntatekniikan toimialalla ja kuuluu Uponor-konsernin liiketoiminnassa Uponor Infra -liiketoimintadivisioonaan, joka tarjoaa pääosin rakennusten ja talojen ulkopuolelle sijoitettuja ratkaisuja, joihin kuuluvat mm. kaapelinsuojaus, kaivot, maaviemärijärjestelmät, jäte- ja hulevesijärjestelmät sekä paineputkijärjestelmät. Infra tarjoaa lisäksi vesirakentamiseen ja sukellustöihin liittyviä palveluja tytäryhtiönsä Uponor Infra Marine Services Oy:n kautta. Infran pääasiallinen maantieteellinen toiminta-alue kattaa Pohjoismaat, Baltian maat sekä Puolan. Infran hyödyke- ja palvelutarjontaan kuuluvat muun ohella: (i) erikokoiset paineputkistot ja niiden yhteet; (ii) erikokoiset hulevesijärjestelmät; (iii) erikokoiset viettoviemäriputket ja yhteet; (iv) erilaiset salaojajärjestelmät (ml. pellot ja rakennusten kuivatus); (v) kiinteistöviemärijärjestelmät; (vi) erikokoiset kaivot; (vii) kaapelinsuojausjärjestelmät; (viii) haja-asutuksen jätevesien käsittely; sekä (ix) putkistojen saneeraus.

Ilmoittajan näkemyksen mukaan nyt ilmoitettavan yrityskaupan olosuhteissa, jossa yhteinen määräysvalta hankinnan kohteessa muuttuu nykyisen osakkaan yksinomaiseksi määräysvallaksi, ei ole tarpeellista yksityiskohtaisesti määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, koska kilpailuongelmia ei synny millään ajateltavissa olevilla markkinoilla. Yrityskaupassa ei tosiasiassa synny uutta keskittymää eikä kilpailutilanne siten merkittävästi muutu nykyiseen verrattuna.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolten välillä ei ole kilpailuoikeudellisesti merkityksellisiä horisontaalisia yhteyksiä. Uponor Oyj:n liiketoiminta koostuu pääosin erilaisista rakennusten ja talojen sisäpuolelle sijoitetuista ratkaisuista, kun taas hankinnan kohteen liiketoiminta koostuu pääosin erilaisista rakennusten ja talojen ulkopuolelle sijoitetuista ratkaisuista. Liiketoimintojen jakolinjat perustuvat Uponor Infran perustamisen yhteydessä toteutettuihin liiketoimintajärjestelyihin, joiden osana Uponorin Infrastructure-liiketoiminta siirrettiin kokonaisuudessaan Uponor Infralle.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolten välillä ei ole kilpailuoikeudellisesti merkityksellisiä vertikaalisia yhteyksiä. Edellä todetun mukaisesti ilmoittajan liiketoiminta koostuu pääosin erilaisista rakennusten ja talojen sisäpuolelle sijoitetuista ratkaisuista, kun taas hankinnan kohteen liiketoiminta koostuu pääosin erilaisista rakennusten ja talojen ulkopuolelle sijoitetuista ratkaisuista. Osapuolten tarjoamissa ratkaisuissa on kyse erillisistä ratkaisukokonaisuuksista, joiden välillä ei ole vertikaalista tuotantopanos-/valmistussuhdetta.

Yrityskaupan osapuolten liiketoiminnat eivät ole horisontaalisesti päällekkäisiä eikä osapuolten välillä myöskään ole kilpailuoikeudellisesti merkityksellistä vertikaalista tai muutakaan yhteyttä, joka saattaisi merkittävästi vaikuttaa kilpailuun. Yrityskaupassa ei synny uutta keskittymää. Ilmoittajan näkemyksen mukaan yrityskauppa tulee näin ollen hyväksyä.

Lisätietoja

Tiia Sotamaa

Erityisasiantuntija